Tilgjengelighetserklæring for fagskolen-vestfoldogtelemark.no

 • fagskolen-vestfoldogtelemark.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fagskolen-vestfoldogtelemark.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder/illustrasjoner som ikke er forklart med tekst. Synshemmende får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner . Vi vil oppdatere og utbedre feilene og innarbeide gode rutiner for og retningslinjer for at alle som publiserer. Vi jobber med en løsning sammen med leverandøren.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer uten tekst i dag. Hørselshemmede får dermed ikke tilgang innholdet som kun er på lyd. Her vil vi tekste innholdet og produsere nytt innhold innen 2023.Videoene er et supplement til innholdet på siden og hørselshemmede vil kunne lese seg til relevant innhold

Tilgjengelige alternativ

Videoen er et supplement til teksten og det er mulig å lese innholdet på nettsiden

Innhold som bryter kravet

Enkelte tabeller og andre detaljer er ikke kodet riktig, vi jobber sammen med leverandør for å få det på plass. Riktig koding av lister, overskrifter og lenker er stort sett på plass. Det gjenstår et arbeid med tabeller. Hovedutfordringen er at mange av tabellene består av klipp-og-lim fra Word eller andre kilder, eller at det er satt inn bilder av tabeller. Det er en tidkrevende jobb å få alt korrekt.  

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår litt arbeid for å få det på plass på alle deler ved vår nettside, vi jobber med leverandøren for å få løst det.

Innhold som bryter kravet

Enkelte overskrifter er for lange, men vil løses når vi løser overskrifter i krav 1.3.1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Her er det observert noen problemer med innhold som kan være kopiert inn. Innholdet får da attributten tabindex=-1. Vi jobber med å fjerne attributten fra lenker, og de fleste skal være i orden noen få kan gjenstå. 

Innhold som bryter kravet

Fagskolen må bruke beskrivende tekst når de legger inn lenker og påse at lenker fungerer som forventet etter at de legges inn. Leverandør må påse at lenker de har lagt inn har beskrivende tekst der det er påkrevd (f.eks. i logoer). Det gjenstår noen områder, vi jobber med å få dette på plass. 

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å få dette på plass slik at alle overskrifter og ledetekster er beskrivende.

Innhold som bryter kravet

Fasetter i studieveilederen mottar ikke fokus, vi jobber med å løse det sammen med leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider er det noen engelske ord. Både i menyen og på selve sidene mangler språkkode. Vi skal i samråd med leverandøren ta stilling til om nettsted som helhet skal ha engelsk som et språk som kan velges av brukeren eller om vi skal se om det er andre tekniske løsninger for at et fåtall innholdselementer kan settes opp med engelsk språkkode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Parseren har identifisert enkelte tilfeller av kode som burde vært strukturert annerledes. I utgangspunktet har vi ikke identifisert at noen av disse tilfellene påvirker noen andre brukergrupper enn utviklere, men vi bør nok ta sikte på å få retta det opp på sikt (om ikke annet så for å gjøre dette mer brukervennlig for de som skal jobbe med koding på sida)

Innhold som bryter kravet

Mesteparten her vil løses når man fikser de andre punktene som er oppført her. Vi vil se nærmere på er å bruke mer korrekte roller på elementer, da det påvirker personer som bruker skjermlesere. Vi samarbeider med leverandør for å løse det. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .