Tilgjengelighetserklæring for Bodin videregående skole

 • Bodin videregående skole
 • NORDLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 964 982 953

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bodin videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke finnes innhold på nettsiden som er universelt utformet. Dette kan få den konsekvens for besøkende at de ikke får med seg all informasjonen.

Det kan være bilder og diagrammer som ikke har tilstrekkelig alternativtekst eller diagrammer som ikke er kodet korrekt.

I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Leverandøren av CMS-et vårt jobber med å rette denne feilen.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen slik at innhold som legges ut er i henhold til krav og regler om universell utforming.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger på nettsiden, som ikke er omfattet av regelverket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte videoer som ligger på nettsiden vår har ikke tekst. Vi jobber kontinuerlig med å få tekstet videoer som ligger ute og vil etter hvert få dette på plass.

Manglende tekst kan føre til at besøkende ikke får med seg innholdet i videoer og lydfiler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte videoer er ikke tekstet. Det gjelder for eksempel direktesendinger som har blitt liggende mer enn 2 uker.

Vi jobber kontinuerlig med å få tekstet gamle videoer slik at de blir mer universelt utformet.

Dette kan få den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet i videoer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke finnes innhold som bryter med regelverket på dette nivået. Det kan være enkelte steder hvor det ikke er lagt til ledetekst i inndatafelt som gjør at det ikke vises alternativ tekst til blinde og svaksynte.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte nettsider vil farget tekst og bakgrunnsfarge ha for liten kontrast. Dette gjelder i for eksempel webparter med bakgrunnsfarge, og i enkelte menyer.

Personer med fargesynsutfordringer vil kunne oppleve vanskeligheter med å navigere eller lese innhold som har disse problemene.

Vår leverandør jobber kontinuerlig med å rette opp disse feilene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke finnes innhold som ikke tilfredsstiller kravet til farge og tekst i standarden. Dette får som konsekvens at innholdet blir vanskelig å oppfatte for enkelte brukere.
Dette gjelder blant annet i skjema for  booking av rådgivere som ligger på nettsidene.
Vi jobber kontinuerlig med å identifisere og rette opp feil og mangler på våre nettsider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut et bilde av tekst på en av våre sider. Dette jobber vi kontinuerlig for å identifisere og luke ut. I de tilfeller dette har blitt gjort vil det være umulig å tilegne seg innholdet for brukere som har behov for skjermleser. 

Vi jobber kontinuerlig for å rette de feilene så snart vi kommer over dem.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut et bilde av tekst på en av våre sider. Dette jobber vi kontinuerlig for å identifisere og luke ut. I de tilfeller dette har blitt gjort vil det være umulig å tilegne seg innholdet for brukere som har behov for skjermleser. 

Vi jobber kontinuerlig for å rette de feilene så snart vi kommer over dem.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har dokumenter som er lagt ut som PDF, og disse er ikke nødvendigvis satt opp med sidetitler. 

Vi tilstreber alltid å gode og forklarende sidetitler på nettsider og dokumenter. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører, og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidene kan inneholde lenker som ikke holder kravene i standarden. Dette fører til at personer som får opplest sidene og hopper på lenke til lenke ikke får meningsbærende lenker og får utfordringer med å tilegne seg viktig innhold på en effektiv måte.

Vi jobber kontinuerlig med å rette slike feil etter hvert som vi kommer over dem

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi tilstreber gode og forklarende overskrifter og mellomtitler, men er ikke sikre på at vi alltid lykkes med det.

I noen sammenhenger hopper overskriftsnivåene fra nivå 1 til nivå 3. Dette jobber vi med å identifisere og rette opp.

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre rutiner og retningslinjer for nettpublisering skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke finnes innhold på nettsiden hvor kravet ikke er oppfylt. VI jobber kontinuerlig med å rette disse feilene når vi finner dem.

Dette gjelder skjema som ikke er produsert i CMS-et men som kommer fra 3. part. For eksempel Nyhetsbrev, booking av timer og andre skjema som har blitt lagt inn.

Dette kan få konsekvenser for personer med nedsatt kognitiv evne eller har utfordringer med syn.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Der vi har brukt skjema fra 3. partsleverandører kan vi ikke garantere at det ikke forekommer feil. Dette jobber vi med å avdekke og rette opp.

Dette kan få konsekvenser for folk som har kognitive vansker eller synshemminger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke er ledetekster eller instruksjoner som ikke tilfredsstiller kravene i standarden.

Dette kan få som konsekvens for besøkende at de ikke får fylt inn korrekt informasjon på skjema og dermed må ta kontakt for å få manuell hjelp til å fylle inn det som skal fylles inn. Vi jobber kontinuerlig med å rette feil der vi oppdager dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi tilstreber å alltid benytte funksjonaliteten i publiseringsløsningen slik at vi unngår kodefeil. Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører, og vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett.

 • FAQ - håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.
 • Tabell - ved sider med flere tabeller kan disse få samme id.
 • Søk - Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Vår leverandør jobber med å rette feilene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan finnes innhold på nettsidene som ikke har navn. Dette jobber vi kontinuerlig med å identifisere og rette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.
Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre redaktører deltar også på ulike eksterne kurs i nettpublisering og universell utforming ved behov.

Vi har også skrivekurs for alle våre ansatte, der klarspråk er et sentralt begrep.

Testing:
Vi gjennomfører jevnlig brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet. Testene blir utført med eksterne testbrukere i samarbeid med vår leverandør av publiseringsløsningen Acos.

Vi bruker også automatiserte verktøy for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og utbedringer vi ikke klarer å holde oversikten over manuelt.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Nordland er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering, sammen med Viken, Innlandet, Agder, Troms og Finnmark og Rogaland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.

Tredjepartsløsninger
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Målet er at disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer. Dette jobber vi med å kartlegge og få på plass.