Tilgjengelighetserklæring for nordligefolk.no

 • nordligefolk.no
 • DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS, organisasjonsnummer 994 331 795
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 25 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DAVVI ÁLBMOGIID GUOVDDÁS OS / SENTER FOR NORDLIGE FOLK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nordligefolk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Delvis ok. Flere bilder har alt-tekst, spesielt i artikkel-utlisting. Det mangler alt-tekst på enkelte hovedbilder (fks forsiden)

Innhold som bryter kravet

Ikke ok. Det finnes mange videoer, men ingen alternativ (fks ren tekst) for samme innhold. 

Innhold som bryter kravet

Ikke ok. Det finnes mange videoer. Noen har engelske subtitles lagt på selve videoen ( ikke lesbar for skjermlesere o.l), men de fleste er uten subtitles og den automatiske funksjonen fra YouTube tolker dessverre ikke rett språk. Dette kan løses ved å manuelt legge inn subtitles i en funksjon på Youtube. 

Innhold som bryter kravet

Validator.w3.org.nu viser en del feimeldinger og advarsler. Nevner også at det mangler h1 på samtilige sider, det går rett på h2. Artikkelutlistinger burde også ha h2, i dag er det kun ren tekst med link. Dette kan ha konsekvenser for brukere med ulike funksjonsnedsettelser som bruker brukeragenter og datahjelpemidler. Eksempelvis blinde og døvblinde. 

Innhold som bryter kravet

Som 1.3.1 - kjørt validering som viser en del feil. I tillegg mangler det h1 på alle sider, det går rett på h2. Burde også vært h2/h3 i utlisting av artikler, her ligger det inne kun som ren tekst på link. Dette kan ha konsekvenser for brukere som er avhengige av å få lest opp innhold på nettstedet ved hjelp av datahjelpemiddel. Eksempelvis blinde, svaksynte og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet kunne hatt en mer forklarende beskrivelse (i dag er denne kun “search…”. Kontaktskjema mangler beskrivende input-tekst (tekst inne i selve tekstboksen). Har i dag kun tekst over skrivefeltene. Dette kan ha konsekvenser for brukere som er blinde eller har nedsatt syn, og derfor har vanskeligheter med å oppfatte informasjon om sensoriske egenskaper

Innhold som bryter kravet

Mangler å sette riktig type på alle felt. E-post-felt er OK, navnefelt mangler dette. Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon som f.eks hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi

Innhold som bryter kravet

WCAG Color Contrast Checker gir utslag på feil på flere kontraster og tekststørrelser. Dette kan ha konsekvenser for personer som har problem med å oppfatte informasjon som er formidlet gjennom farge/fargeforskjeller. Eksempelvis blinde, svaksynte og fargeblinde. Det vil også gi økt brukervennlighet for personer uten funksjonsnedsettelser dersom kravet oppfylles.

Innhold som bryter kravet

WCAG Color Contrast Checker gir utslag på feil på kontrast og tekststørrelser. Kan ha konsekvenser spesielt for svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Ikke OK. Ved innzooming på 400% er det ikke mulig å se alt innhold, da menyen 1) "brekker" eget innhold og dekker størsteparten av skjermen vertikalt. Påvirker alle brukere (fks svaksynte o.l) som har behov for større tekst.

Innhold som bryter kravet

WCAG Color Contrast Checker gir utslag på feil på flere kontraster og størrelser.

Innhold som bryter kravet

Det brukes pixler på font. Dette bør endres til REM, slik at med bruk av egendefinert lokal størrelse, så vil brukeren kunne styre det som trengs etter sitt behov. Dette kan ha konsekvenser spesielt for personer med nedsatt syn eller dysleksi. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Store mangler her. Det mangler markering av hvor markøren befinner seg, i tillegg virker det som første "stopp" er langt nede på nettstedet en plass. Gjelder de aller fleste sider. Eneste siden som virket å fungere etter hensikten ved tab-metode var kontaktskjema-siden. Dette vil gå utover de av oss som bruker tastaturet til å navigere rundt på nettstedet, eksempelvis svaksynte eller personer med nedsatt motorikk i hender.

Innhold som bryter kravet

Store mangler her, da første “tab”-stopp virker å være midt på siden uavhengig av hvilken side du er inne på. Dette kan løses ved å ha bedre kode og ha tab-index så rekkefølgen blir som ønsket. Dette vil gå utover de av oss som bruker tastaturet til å navigere rundt på nettstedet, eksempelvis svaksynte eller personer med nedsatt motorikk i hender.

Innhold som bryter kravet

Som 2.1.1 og 2.1.2 - her er det ikke strukturert. Knappen og funksjonen "hopp til hovedinnhold" mangler.

Innhold som bryter kravet

Titlene på sidene har noe mangelfull navngivning. Kan enkelt løses med å legge på noen flere beskrivende ord, slik at en kan styre forventningen til hva slags innhold undersiden har.

Innhold som bryter kravet

Som 2.1.1 og 2.1.2 - store mangler her, da det mangler “hopp til hovedinnhold”, fokus på hvor en er ved bruk av tab-navigering og manglende tab-index for å styre rekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

Som 2.4.2 - Det kan med fordel være mer beskrivende og utfyllende linkenavn slik at en har en bedre forventningsstyring av hva siden/linken inneholder.

Innhold som bryter kravet

Som 2.4.2 og 2.4.5 - det kan med fordel være mer beskrivende titler og linkenavn for å ha en bedre forventning av hva innholdet skal være. Dette vil kunne gå ut over alle som bruker nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Som 2.1.1, 2.1.2 og 2.4.3 - fokus ved tab-navigering finnes ikke og det er derfor ikke mulig for de som er avhengig av å navigere med tastatur å se hvor de er på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Kontaktskjema mangler beskrivende input-felt (beskrivelse inne i selve tekstfeltet). 

Innhold som bryter kravet

Innholdet i dagens kontaktskjema lar seg ikke fjerne ved risting av mobil.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Mangler beskrivende input-felt i kontaktskjema, gjelder alle felt. Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon, nedsatt motorikk og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette har vi kontrollert ved bruk av Accessibility Evaluator - Det scores 76% - noe som indikerer mange og kan inneholde alvorlige feil i koden

Innhold som bryter kravet

Det er mangler over hele siden på navngivning i koden. Dette gjelder alt fra manglende alt-tekst, manglende tab-index-styring, meny som brekker og dekker hele skjermen ved 400% zoom m.m


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi ser at vi har mange avvik på universell utforming. Dette er noe vi vil jobbe fremover for å forbedre.