Tilgjengelighetserklæring for Frederik II videregående skole

 • Frederik II videregående skole
 • ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 580 694
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Frederik II videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes illustrasjoner som ikke er godt nok forklart med tekst. Vi mangler unntaksvis tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men disse blir ikke alltid fulgt.

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre, slik at de blir fulgt. I tillegg kjøre automatiske rapporter for å finne og utbedre feilene kontinuerlig.

Leverandør jobber med å utbedre følgende punkter:

 • Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst vises ikke.
Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har et kart på nettsiden som viser hvor skolen ligger. Dette kartet er ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen videoer om utdanningsvalg som det er ressurskrevende å tekste i ettertid.Vi har valgt å la de ligge nå rett før utdanningsvalg.

Konsekvensene er at hørselshemmede ikke får tilgang til informasjon i slikt innhold. 

Vi vil utbedre og tekste disse videoene fremover, eller ta de bort fra nettsiden i fremtiden. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Kravet gjelder ikke for grunnskolen og videregående skole, med mindre det er videoopptak knytt til viktige nettbaserte administrative funksjoner.

Innhold som bryter kravet

Tabeller og lister er universelt utformet på store skjermer. Når tabeller vises på mindre skjermer er ikke overskriftene i tabellene kodet korrekt.

Skjermleserbrukere kan få problemer med å få opplest tabellen korrekt ved bruk av en liten skjerm, som for eksempel mobil. 

Nyhetsliste og kalenderhendelser: På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1, mens lenkene har overskriftskode h3.

Leverandør jobber for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold enkelte steder med for dårlig kontrast.

Dette gir dårlige lesbarhet.

Leverandør er i gang med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen få illustrasjoner av tekst/tabeller/oversikter utført som grafikk,  som burde vært lagt ut som tekst. 

Synshemmede får ikke tilstrekkelig tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Vi vil jobbe med å forankre retningslinjene bedre, slik at de blir fulgt. Vi vil arbeide med å erstatte disse bildene med ren tekst. 

Innhold som bryter kravet

Søkefelt har for dårlig kontrast.

Dette går dårligere lesbarhet. 

Leverandør vil utbedre dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er mangler i filtervisning, visning av større bilder og i kalender i bookingløsning.  

Gjør det vanskeligere for brukere som benytter tastatur. 

Dette vil bli utbedret av leverandør.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe tekst som ikke oppfyller kravene på sider som er publisert en tid tilbake, og som mangler noen beskrivende mellomtitler og riktig nivå av overskrift, samt listepunkter. 

Dette vil få konsekvenser for personer som leser sakte, har begrenset korttidshukommelse eller som har problemer med å bruke hendene. 
Mangler her er til hinder for alle som bruker skjermleser, for eksempel svaksynte. 

Rutinene for disse reglene er nå satt i system, og vi vil arbeide med å gå gjennom og rette opp feil og mangler på dette området. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte feil med ledetekster i webskjema.

Det går dårligere veiledning for brukere.

Leverandør jobber med ny versjon av webskjema. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Leverandøren jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider.
Arbeidet gjøres fortløpende og når vi oppdager at rutiner ikke er fulgt og krav ikke er oppfylt.

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Testing:
Vi gjennomfører jevnlige brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet.

Vi bruker også automatiserte verktøy for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og utbedringer, og det lages ukentlige rapporter.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Frederik II vgs er en del av Viken og et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. I nettverket jobbes det kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket får vi god oppfølging fra Viken sentralt og vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.