Tilgjengelighetserklæring for SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 3

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 3 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette kravet innebærer at respondenter som er avhengige av en skjermleser for å ta til seg informasjon, skal eksponeres for den samme informasjonen som seende respondenter. Det er ikke tilfelle i enkelte Altinn3-løsninger per i dag. Eksemplet under illustrerer poenget. 

  
Tenk deg at inntekter fra salg av handelsvarer utgjør 9000 kroner av totalomsetningen for en virksomhet. I hjelpeteksten under spørsmålet kan respondentene bli bedt om å «Oppgi beløpet i hele 1000 kroner uten mva». Når en seende respondent skriver tallet 9 i svarfeltet, blir det automatisk lagt til et suffix med informasjonen «000 kr uten mva» i svarfeltet. En blind person, som er avhengig av en skjermleser, vil derimot ikke få lest opp suffixet «000 kr uten mva». Den blinde vil bare få opplest «blank 9» ved utfylling av svarfeltet. Det kan derfor argumenteres for at seende- og blinde respondenter ikke eksponeres for den samme informasjonen ved utfylling av enkelte skjema, altså et brudd mot WCAG-krav 1.3.1.  

Vi jobber med å endre disse tjenestene. Grunnen til at beløp i hele 1000 kr. fortsatt er i bruk i enkelte skjema er at de fleste rapportørene det gjelder opererer med så store og avrunda tall at det er mest naturlig å be om beløp i hele 1000 kroner.  Statistikk produksjonen er også fortsatt avhengig av data i det formatet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

For at utfylling av skjemaer skal fungere tilfredsstillende med skjermlesere, er det viktig at alle skjemafelt er kodet riktig. Navnet (spørsmål og hjelpetekst) forklarer hva slags informasjon som skal inn i skjemafeltet, og verdien er det svaret som respondenten har lagt inn i svarfeltet.

Ved å be respondentene om å oppgi beløp i hele tusen kroner, eller hele millioner kroner, kan det argumenteres for at det ikke er riktig verdi som leses opp av skjermlesere, slik enkelte Altinn3-løsninger er designet per i dag. Respondenter som bruker skjermleser, vil i de tilfellene bare få opplest «blank 9» ved utfylling av svarfeltet. Skjermleseren leser ikke suffixet «000 kr uten mva». For seende personer vil det derimot stå «9000 kr uten mva.» i svarfeltet. Det kan derfor argumenteres for at kodingen som ligger til grunn for den verdien som leses opp av skjermleser, ved inntasting av beløp, er mangelfull. Den leser «9», ikke «9000 kr uten mva».

Vi jobber med å endre disse tjenestene. Grunnen til at beløp i hele 1000 kr. fortsatt er i bruk i enkelte skjema er at de fleste rapportørene det gjelder opererer med så store og avrunda tall at det er mest naturlig å be om beløp i hele 1000 kroner.  Statistikk produksjonen er også fortsatt avhengig av data i det formatet.

dei fleste av dei rapportørane det gjeld opererer med så store (og avrunda) tal at det er mest naturleg å be dei om å oppgi dei i heile 1000.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.