Tilgjengelighetserklæring for Grimstad kommune

 • Grimstad kommune
 • GRIMSTAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 964 702
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GRIMSTAD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Grimstad kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange websendinger fra politiske møter. Disse er ikke tekstet, og det vil være uforholdsmessig kostbart å legge tekst på sendinger helt tilbake til 2012.

Tilgjengelige alternativ

Møteprotokoller fra alle politiske møter fra og med 2016 ligger tilgjengelig på nettsiden. Møtereferater før denne tid kan etterspørres hos politisk sekretariat.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å få på plass en løsning for teksting av nye videoer.

Vi har noen videoer uten teksting. Disse er spilt inn før krav om teksting av forhåndsinnspilte videoer ble innført. For videoer som publiseres etter 01.02.2023, vil vi vurdere om de allikevel kan publiseres, selv om de ikke har teksting. Det gjelder videoer som brukes i opplæringssituasjoner, for eksempel i helsesektoren, der det er en forutsetning at de som skal tilegne seg denne kompetansen, må være seende.

Innhold som bryter kravet

Ingen overføringer fra politiske møter er synstolket. Det gjelder også opplæringsvideoer.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkle web-skjemaer som del av vår nettside. De har ikke mulighet for autocomplete.

Tilgjengelige alternativ

Enkle webskjema er et alternativ til e-post eller telefon. Innbyggere kan alternativt kontakte oss på e-postadressen postmottak@grimstad.kommune eller via vårt sentralbord. 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke dette kravet, vil bli fulgt opp sammen med leverandør.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.
Vår leverandør jobber med å rette dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har et ønske om at nettstedet vårt skal være tilgjengelig i henhold til kravene om universell utforming. Vi jobber kontinuerlig med å oppfylle kravene.