Tilgjengelighetserklæring for Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 32 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Innovasjon Norge slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet. 

Kompetansesenteret mangler alternativ tekst på bilder og logo i et tredjepartssystem som skal fases ut. 

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet. 

Kompetansesenteret mangler teksting på noen eldre videoer. Det jobbes fortløpende med å legge inn tekst på disse.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder er overskrifter ikke rett i koden. Tjenestesider har h1-headings etterfulgt av en linked-list med h3-headings. 

Årsrapport for 2021 har ustrukterte headings hvor det går rett fra h1 til h3 på forside. 

Overskriftshierarki i kundehistorier er feil. Dette skal løses i Sanity.

Kompetansesenteret har feil kodet overskrifter i tredjepartsløsning (mangler h1). Løsning skal fases ut.

På Min Side er tekst som visuelt ser ut som overskrift ikke kodet som overskrift og noen overskrifter er ikke i riktig rekkefølge. Sidemeny er kodet som navigasjon, men fungerer som filtrering.

Administrasjonside for vekstgaranti mangler overskrifter på tabeller.

Innhold som bryter kravet

På Min side er navn på innlogget bruker feil plassert i mobilversjon av meny. 

Innhold som bryter kravet

Leadskjema og kurspåmeldingsskjema mangler autocomplete på felter.

Asterisk (*) for å symbolisere påkrevd blir uriktig lest opp av skjermleser i kurspåmeldingsskjema. Dette løses i Sanity.

Innhold som bryter kravet

Call to action-knapper viser kun status med farge. Arrangementer viser kun status med farge. Ingen tekstlig feilmelding på skjema ved feilutfylling. Løses i Sanity.

Noen varsler som legges ut på Min side bruker kun farge for å indikere feiltype.

Innhold som bryter kravet

Norinclu-sidene har en del feil med kontrast. Disse skal fases ut. Asterisk (*) for påkrevd info har dårlig kontrast, og flere linjer i cookies-siden har dårlig kontrast. Påmelding til nyhetsbrev popup har for lav kontrast.

Kompetansesenteret har mangelfull kontrast på element i tredjepartsløsning. Løsning skal fases ut.

På Min Side har Call to action-knapp "Sjekk om du kan få hjelp" for dårlig kontrast. Svarte elementer har svart tekst på svart bakgrunn ved fokus. Fødselsnummer/organisasjonsnummer har for dårlig kontrast på valg av aktør. Jobbes med å utbedre.

På Vekstgaranti-side har administrasjonssiden elementer med for lav kontrast.

På Kommunens vurdering er det for lav kontrast for noen elementer på administrasjonssider.

Innhold som bryter kravet

Tekst i tittel på kundehistorier i trekolonnevisning blir kuttet av når man forstørrer kun tekst. Løses i Sanity.

På Min Side endres ikke enkelte overskrifter ved å øke skriftstørrelse, inkludert "Hopp til innhold" og tredjepartsløsning for  kundeundersøkelse.

Flerbedriftsportalen har problemer med zoom over 200% på tabeller og meny.

Innhold som bryter kravet

Kompetansesenteret har tap av funksjonalitet i tredjepartsløsning. Løsning skal fases ut.

På Min Side forsvinner tilbakemelding-funksjon ved 400% zoom.

Ved 400% zoom i Flerbedriftsportalen går øverstemeny utenfor skjermvisning og er ikke tilgjengelig, tab-komponenten brekker ikke og går utenfor skjermvisning, tabeller går utenfor skjermvisning og sider med sidemeny er ikke mulig å scrolle i.

Innhold som bryter kravet

Gjennomgående for hele løsningen er at gult fokus rundt elementer ikke har høy nok kontrast.

Rød astriks for påbudt innhold i skjemaer validerer ikke mot hvit. Dette fikses når vi går over til Sanity og nytt design.

På Min Side har markering av element i fokus i nedtrekksliste for valg av landskode for lav kontrast.

Innhold som bryter kravet

I Kompetansesenteret kan ikke tekstavstand overstyres i kurskort.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Deler av løsningen fungerer ikke med tastatur. Dette gjelder kun moduler i Flerbedriftsportalen og Min Finansiering.

Innhold som bryter kravet

Det er tastaturfelle i påmeldingskjemaet til arrangementer. Man tabber til ingenting mellom hvert skjemafelt. Dette skal løses med Sanity og nytt design.

Liste for saksbehandling, dokumentliste og listen over utbetalinger for lån og tilskud har tastaturfeller.

For Vekstgaranti har søknadsoversikt tatstaturfelle.

For kommunens vurdering har alle lister på oversiktssiden tastaturfeller.

Innhold som bryter kravet

Flerbedriftsportalen, Min Finansiering, Vekstgaranti og Kommunens vurdering mangler "skip-link" som kan hoppe over informasjon som repeterer seg fra side til side.

Innhold som bryter kravet

Søketreff-side har ikke beskrivende tittel for hva søket er resultatet av, man må lese innhold på siden for å forstå kontekst/resultat.

Noen sider hos Flerbedriftsportalen har ikke komplett eller riktig tittel.

Sidetitler blir ikke oppdatert på Min Finansiering.

På Vekstgaranti og Kommunens vurdering finnes sidetitler, men de oppdateres ikke dynamisk.

Innhold som bryter kravet

Tredjepartsløsning for kundeundersøkelse ligger etter footer i fokusrekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

Sidene for vekstgaranti og kommunens vurdering inneholder tomme lenker. 

Det finnes noen lenker som har mangler i stil og mangler navn på innloggede sider.

 

Innhold som bryter kravet

Navigasjon dekker bare overordnet struktur. Sider lenger ned i strukturen må enten finnes via søk eller navigasjon via oppdagende klikk. 

Mye innhold på innloggede kan kun nås kun gjennom lenkebasert navigering. 

Innhold som bryter kravet

Gjennomgående for innhold er manglende kontrast på farge i fokusmarkering. 

Arrangementer i 3-kolonnevisning mangler synlig fokus. 

Kompetansesenteret mangler synlig fokus på kurskort. 

På innloggede sider mangler tredjepartsløsning for kundeundersøkelse fokusmarkering. 

Min finansiering mangler fokus på listen på saksbehandling.

På sider for kommunens vurdering mangler fokus ved valg av saker.

Innhold som bryter kravet

Flerbedriftsportalen og Prosjekthjelpen har aria-labels som ikke stemmer overens med synlig tekst. 

Kompetansesenteret har mangler på aria-label i videoavspilling i tredjepartsløsning. Løsning skal fases ut.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kompetansesenter og Vekstgaranti har engelsk som kodet språk og endres ikke selv om bruker velger annet språk.

Innhold som bryter kravet

Deler av innhold på annet språk mangler indikator i koden for dette. Blant annet i kompetansesenter og cookie-samtykke og valg av språk i meny i Rask avklaring.

Innhold som bryter kravet

Når man skriver inn søkeord på søkesiden kommer det opp forslag til nye søk. Disse forslagene varsles ikke til blinde brukere og man kan ikke tabbe seg til forslagene, man velger de med pil ned, noe som er umulig når du ikke vet at de er der. Dette skal løses i Sanity.

Innhold som bryter kravet

I Kompetansesenteret er det ikke konsekvent navigering via søk i ny løsning og dagens bruk av tredjepartsløsning. Tredjepartsløsning skal fases ut.

Innhold som bryter kravet

Innhold i Kompetansesenteret har mangler grunnet at søkefeltet på kurs.innovasjonnorge.no ikke er identifisert likt med søkefeltet på kompetansesenter.innovasjonnorge.no.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer mangler indikasjon på hva som er feil og viser heller ikke feilmeldinger. Skjemaer er fokus for utvikling videre og dette skal løses gjennom overgang til Sanity.

På Min Side mangler det noen feilmeldinger på bedriftsøk og ved oppdatering av profilopplysninger.

Innhold som bryter kravet

Det mangler noen ledetekster i Kompetansesenteret og på sidene for kommunens vurdering og vekstgaranti.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har ingen indikasjon på hva som er feil.

På innloggede sider finnes det flere forekomster der det ikke gis forslag til format ved utfylling av epost og telefonnummer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Kompetansesenteret og Min Side har parsingfeil i tredjepartsløsninger. I tillegg oppstår parsingfeil på filopplasting grunnet opplastede vedlegg ikke får unik ID.

Innhold som bryter kravet

På hjemmesiden finnes det en del iframes uten tittel.

Filopplasting i Prosjekthjelpen fungerer ikke med skjermleser.

Min finansering mangler navn i noen lenker i listen for lån og tilskudd.

Innhold som bryter kravet

Antall søketreff på hjemmesiden leses ikke opp med skjermleser.

På Min Side gis ingen statusbeskjeder ved lagring og oppdatering i skjemaer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av universell utforming i løsningene våre. Alle feil registreres av ansvarlig produktteam og blir prioritert forløpende for utbedring av ansvarlig team.

Samtidig er vi i prosess med å bytte ut CMS-løsning for både hjemmesidene våre og Kompetansesenteret. Samt jobber vi med nytt designsystem og nytt komponentbibliotek. I denne overgangen har vi et ekstra fokus på universell utforming for å ivareta kravene i nye løsninger. Mange av dagens brudd på universell utforming løses som del av denne overgangen.