Tilgjengelighetserklæring for Innovasjon Norge

 • Innovasjon Norge
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 28 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Innovasjon Norge slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet. 

 

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet.

Innhold som bryter kravet

Eldre videoer og podcaster har ikke tekstalternativ. Fremtidig innhold er i henhold til kravet. 

Kompetansesenteret mangler teksting på noen eldre videoer. Det jobbes fortløpende med å legge inn tekst på disse.

Innhold som bryter kravet

På Min Side er tekst som visuelt ser ut som overskrift ikke kodet som overskrift og noen overskrifter er ikke i riktig rekkefølge. Sidemeny er kodet som navigasjon, men fungerer som filtrering.

Administrasjonside for vekstgaranti mangler overskrifter på tabeller.

Innhold som bryter kravet

På Min side er navn på innlogget bruker feil plassert i mobilversjon av meny. 

Innhold som bryter kravet

Autocomplete fungerer på lead skjema og kurspåmelding, men ingen attributt for dette i input-taggen i html.

Asterisk (*) for å symbolisere påkrevd blir uriktig lest opp av skjermleser i kurspåmeldingsskjema. 

Innhold som bryter kravet

Noen varsler som legges ut på Min side bruker kun farge for å indikere feiltype.

Innhold som bryter kravet

På Min Side har Call to action-knapp "Sjekk om du kan få hjelp" for dårlig kontrast. Svarte elementer har svart tekst på svart bakgrunn ved fokus. Fødselsnummer/organisasjonsnummer har for dårlig kontrast på valg av aktør. Jobbes med å utbedre.

På Vekstgaranti-side har administrasjonssiden elementer med for lav kontrast.

På Kommunens vurdering er det for lav kontrast for noen elementer på administrasjonssider.

Innhold som bryter kravet

På Min Side endres ikke enkelte overskrifter ved å øke skriftstørrelse, inkludert "Hopp til innhold" og tredjepartsløsning for  kundeundersøkelse.

 

Innhold som bryter kravet

På Min Side forsvinner tilbakemelding-funksjon ved 400% zoom.

Ved 400% zoom i Flerbedriftsportalen går øverste meny utenfor skjermvisning og er ikke tilgjengelig, tab-komponenten brekker ikke og går utenfor skjermvisning, tabeller går utenfor skjermvisning og sider med sidemeny er ikke mulig å scrolle i.

Innhold som bryter kravet

På Min Side har markering av element i fokus i nedtrekksliste for valg av landskode for lav kontrast.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Deler av løsningen fungerer ikke med tastatur. Dette gjelder kun moduler i Flerbedriftsportalen og Min Finansiering.

Innhold som bryter kravet

Liste for saksbehandling, dokumentliste og listen over utbetalinger for lån og tilskudd har tastaturfeller på Min finansiering.

For Vekstgaranti har søknadsoversikt tatstaturfelle.

For kommunens vurdering har alle lister på oversiktssiden tastaturfeller.

Innhold som bryter kravet

Flerbedriftsportalen, Min Finansiering, Vekstgaranti og Kommunens vurdering mangler "skip-link" som kan hoppe over informasjon som repeterer seg fra side til side.

Innhold som bryter kravet

Noen sider hos Flerbedriftsportalen har ikke komplett eller riktig tittel.

Sidetitler blir ikke oppdatert på Min Finansiering.

På Vekstgaranti og Kommunens vurdering finnes sidetitler, men de oppdateres ikke dynamisk.

Innhold som bryter kravet

Tredjepartsløsning for kundeundersøkelse ligger etter footer i fokusrekkefølgen på Min side.

Innhold som bryter kravet

Sidene for vekstgaranti og kommunens vurdering inneholder tomme lenker. 

Det finnes noen lenker som har mangler i stil og mangler navn på innloggede sider.

 

Innhold som bryter kravet

Navigasjon dekker bare overordnet struktur. Sider lenger ned i strukturen må enten finnes via søk eller navigasjon via oppdagende klikk. 

Mye innhold på innloggede kan kun nås kun gjennom lenkebasert navigering. 

Innhold som bryter kravet

Gjennomgående for innhold er manglende kontrast på farge i fokusmarkering. 

Kompetansesenteret mangler synlig fokus på kurskort. 

På innloggede sider mangler tredjepartsløsning for kundeundersøkelse fokusmarkering. 

Min finansiering mangler fokus på listen på saksbehandling.

På sider for kommunens vurdering mangler fokus ved valg av saker.

Innhold som bryter kravet

Flerbedriftsportalen og Prosjekthjelpen har aria-labels som ikke stemmer overens med synlig tekst. 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vekstgaranti har engelsk som kodet språk og endres ikke selv om bruker velger annet språk.

Innhold som bryter kravet

Deler av innhold på annet språk mangler indikator i koden for dette. Blant annet i kompetansesenter og cookie-samtykke og valg av språk i meny i Rask avklaring.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer mangler indikasjon på hva som er feil og viser heller ikke feilmeldinger. .

På Min Side mangler det noen feilmeldinger på bedriftsøk og ved oppdatering av profilopplysninger.

Innhold som bryter kravet

Det mangler noen ledetekster i skjema og på sidene for kommunens vurdering og vekstgaranti.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer har ingen indikasjon på hva som er feil.

På innloggede sider finnes det flere forekomster der det ikke gis forslag til format ved utfylling av epost og telefonnummer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Min Side har parsingfeil i tredjepartsløsninger. I tillegg oppstår parsingfeil på filopplasting grunnet opplastede vedlegg ikke får unik ID.

Innhold som bryter kravet

På hjemmesiden finnes det en del iframes uten tittel.

Filopplasting i Prosjekthjelpen fungerer ikke med skjermleser.

Min finansering mangler navn i noen lenker i listen for lån og tilskudd.

Innhold som bryter kravet

På Min Side gis ingen statusbeskjeder ved lagring og oppdatering i skjemaer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av universell utforming i løsningene våre. Alle feil registreres av ansvarlig produktteam og blir prioritert forløpende for utbedring av ansvarlig team.

Vi jobber med nytt designsystem og nytt komponentbibliotek. I denne overgangen har vi et ekstra fokus på universell utforming for å ivareta kravene i nye løsninger. Flere av dagens brudd på universell utforming løses som del av denne overgangen.