Tilgjengelighetserklæring for sirkula.no

 • sirkula.no
 • SIRKULA IKS, organisasjonsnummer 916 923 082

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIRKULA IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sirkula.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Så godt som alle bilder og illustrasjoner har alternativ teksting slik at synshemmende også skal forstå. Men vi oppfyller ikke kravet om tekstalternativ på bildet i hovedsøkefeltet. Synshemmede får ikke tilgang til bilde i hovedsøkefelt i tilfeller hvor siden er så smal at formteksten "Søk" ikke vises. Endring er meldt inn, og vil bli rettet senest i forbindelse med nye nettsider før sommeren. 

I pdf-er som Avfallsplan 2021-2030 for Ringsaker, Stange og Løten, 3 varedeklarasjoner for jord, årsrapport 2021, miljørapport 2021 er ikke alt bildeinnhold beskrevet slik at synshemmende kan få det lest opp i digitale verktøy. 

Tilgjengelige alternativ

Når siden vises i stor nok bredde, er teksten Søk synlig i søkefeltet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedmenypunktene på forsiden er laget med lister som ikke er riktig kodet, og tomme. Feilkoding er meldt inn for oppretting. Senest vil det rettes ved opprettelse av nye nettsider før sommeren. 

Pdf-skjemaer er ikke satt opp slik at brukere enkelt kan oppfatte struktur og relasjoner.

Tilgjengelige alternativ

Pdf-skjemaene kan skrives ut og fylles inn manuelt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke kravet i forhold til at det er mange tomme listevisninger i toppmeny. Endringsønske er meldt inn og rettes opp senest i forbindelse med opprettelse av nye nettsider før sommeren.

Skjemaer i pdf er ikke satt opp i logisk rekkefølge slik at de er enkle å forstå for brukeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt for nettsiden, og søkefelt for hva som skal sorteres hvor oppfyller ikke krav om autofullfør. Dette rettes opp snarlig og senest i forbindelse med omlegging til nye nettsider før sommeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedmeny skiller seg ikke ut fra annen tekst, annet enn på størrelse og plassering, og vil derfor være vanskelig å skille fra vanlig tekst for synshemmede. 

Menypunktene for åpningstider for hver gjenvinningsstasjon på forsiden vises som lenker i form av gul innrammingsboks. Gulfargen på ramme har ikke tilstrekkelig kontrast til bakgrunn. Disse vil derfor være vanskelig å skille som lenker for synshemmede.

Dette rettes opp i forbindelse med etablering av nye nettsider før sommeren

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhold i menyer og nyhetssaker på forsiden av sirkula.no endrer ikke tekststørrelse i mobilvisning/smale skjermer. Selve teksten vil derfor være vanskelig å lese for synshemmede som bruker mobil eller nettbrett.

Tilgjengelige alternativ

All teksten lar seg skalere uten tap av innhold på datamaskin.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Den gule ramma rundt åpningstidboksene på forsiden som viser at det er lenker når mus holdes over, har ikke god nok kontrast til å vise at det er lenke.
Dette rettes opp i design av nye nettsider som planlegges før sommeren.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I søkefeltet for tømmekalender og sortering er ikke ledetekst og bilde riktig kodet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt for selve hovedsiden har lupe-ikon, mens dette finnes ikke i søkefelt for tømmekalender og sorteringsguide. Søk kan derfor ikke identifiseres på en konsekvent måte.

Tilgjengelige alternativ

Feltene er merket med ledetekst. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaer laget i pdf for "Fritak for renovasjonsgebyr", "Serviceabonnement ved nedsatt funskjonsevne", "Egenerklæring for levering på gjenvinningsstasjonen", "Søknad som støtte til tøybleier", "Levering av restlopper", "Søknad om hjemmekompostering" mangler mulighet til å fylle inn felt og slik få feilmelding. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjemaer laget i pdf for "Fritak for renovasjonsgebyr", "Serviceabonnement ved nedsatt funskjonsevne", "Egenerklæring for levering på gjenvinningsstasjonen", "Søknad som støtte til tøybleier", "Levering av restlopper", "Søknad om hjemmekompostering" mangler ledetekst og instruksjoner i felt.

Disse skjemaene vil endres i forbindelse med etablering av ny nettside før sommeren.

Tilgjengelige alternativ

Ved å skrive ut skjemaene og fylle inn manuelt, er de forståelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å angre og bekrefte innsending av de digitale skjemaene på nettsiden. Brukeren kan derfor ikke få kontrollert data som forplikter hen juridisk eller økonomisk.
Skjemaer laget i pdf for "Fritak for renovasjonsgebyr", "Serviceabonnement ved nedsatt funskjonsevne", "Egenerklæring for levering på gjenvinningsstasjonen", "Søknad som støtte til tøybleier", "Levering av restlopper", "Søknad om hjemmekompostering" mangler også mulighet til gjennomgang og bekreftelse før lagring for utskrift eller sende som vedlegg.

Tilgjengelige alternativ

For de digitale skjemane (Ikke tømt avfall, Dunk ikke satt på plass, Ødelagt dunk, Bytte dunkstørrelse, Andre problemer, ris og ros, Kontakt oss, Redusert gebyr for bleiebarn, Utvidet hentetilbud får bruker bekreftelse på innsendte data i oppgitt e-post, og oppgitt retur e-post som de kan rette opp informasjon i.

Ved å skrive ut skjemaene som er i pdf og fylle de inn manuelt med signatur, er de juridisk og økonomisk gjeldende.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hovedmeny er kodet i liste med tomme element slik at brukere som er avhengig av brukaragenter og hjelpemiddel til å tolke og presentere innhald på ulikt vis, eller får tolket dette innholdet riktig. 
Søkefeltknapp (lupe) til hovedside har feil koding for alternativtekst.
Feilen er meldt til CMS-leverandør og blir rettet senest i forbindelse med etablering av nye nettsider til sommeren.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke angitt  navn og rolle i toppmeny i lister, og alt-tag er feil i søkeknapper, slik at brukere ikke kan oppfatte de enkelte kontrollelement som en bestemt funksjon. 

Endring er meldt inn til CMS-leverandør, og vil bli rettet opp senest i forbindelse med etablering av nye nettsider før sommeren.

I pdf-skjemaer er ikke skjemaeleent identifisert. Dette vil bli rettet opp opp senest i forbindelse med etablering av nye nettsider før sommeren.

Tilgjengelige alternativ

For søkefeltfunksjon er det ledetekst som er tilgjengelig på PC-skjerm som har full breddeformat


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .