Tilgjengelighetserklæring for tromso.kommune.no

 • tromso.kommune.no
 • TROMSØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 101 808

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMSØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tromso.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn av (embedd) videoer som mangler tekstlig beskrivelse (caption).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjort funn av lenke-tekster som ikke i tilstrekkelig grad informerer om hva/hvor det lenkes.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På siden Si din mening er det funnet forekomst av titler (med kollapsfunksjon) som ikke kodet som titler. På to andre undersider er det funnet forekomst av titler (i størrelse H5) som burde vært presentert som vanlig tekst i stedet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er funnet forekomster av elementer på engelsk som mangler programmatisk angivelse at språket er engelsk.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er tilgjenglig på norsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I arbeidet med tilgjengelighetserklæringen for nettstedet tromso.kommune.no er det gjennomført:

- En avviksanalyse (GAP-rapport) hvor en har gjort maskinelle stikkprøver av enkeltsider samt gjort kvalitative undersøkelser av prosedyrer/retningslinjer vedrørende blant annet produksjon av universielt utformet materiale og anskaffelser/videreutvikling av verktøy som skal være universielt utformet
- En fullstendig maskinell gjennomgang av alle sidetyper/moduler på tromso.kommune.no med formål om å avdekke og dokumentere eventuelle systematiske avvik fra kravene i WCAG
- Manuell gjennomgang og stikkprøver av deler av innhold hvor en antar det kan forekomme innhold som ikke er universielt utformet (eksempelvis dokumenter, lenker, video)
- Rutinemessig bruk av verktøyet Siteimprove som gir en løpende status (karakterscore) for blant annet universiell utforming og kvalitetssikring av samtlige sider med innhold (språk, lenker) på tromso.kommune.no. Vi anser ikke verktøyet ene og alene for å være tilstrekkelig i arbeidet med å tilfredsstille alle WCAG-kravene og har derfor også utført andre maskinelle og manuelle tester (slik vist til over).

* Per 31.01.23 hadde tromso.kommune.no i tilgjengelighetserklæringen rapportert brudd på 19 av 47 kravene.
* Per 08.02.2023 er dette redusert til brudd på 15 av 47 krav.
* Per 17.03.2023 er dette redusert til brudd på 4 av 47 krav.

Per 08.02.2023 scorer nettstedet 82,5 av 100 mulige poeng på universell utforming og 94 av 100 mulige poeng på kvalitetsikring i verktøyet Siteimprove.

Resultatene fra ovennevnte tester og analyser danner mye av grunnlaget for vårt videre arbeid med universiell utforming. Samtlige avvik som er avdekket og dokumentert er allerede lagt til gjennomgang og forbedring hos vår tekniske leverandør. Mange av de systematiske feilene som er avdekket er mangler som allerede delvis er utbedret. Alle mangler vil bli adressert punkt for punkt i dagene og ukene som kommer.

Funnene er også med å sette kurs for vårt videre arbeid med blant annet:
- Publiseringsrutiner for tromso.kommune.no
- Retningslinjer og malverk for produksjon av dokumenter i hele Tromsø kommune
- Forbedre våre testrutiner ved videreutvikling av eksisterende funksjonalitet og utvikling av nye sidetyper og funksjonalitet på tromso.kommune.no
- Tverrfaglig samarbeid i drift av nettsteder i hele kommuneorganisasjonen
- Kompetanseutvikling innen universiell utforming for spesialister, ansvarshavende og ansatte for øvrig