Tilgjengelighetserklæring for Gjøvik kommune

 • Gjøvik kommune
 • GJØVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 155 223

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GJØVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Gjøvik kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har noen videoer som ikke er tekstet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet.

 • Overskrifter er ikke kodet med rikitg overskriftnivå
 • Tabeller er ikke kodet rett.

Dette gjør at brukere med skjermleser ikke kan forstå sammenheng og innhold på en god måte når de leser PDF-dokumenter på nettsiden. 

Vi vil i løpet av 2023 få rettet opp i dette.

 • Vi vil gjøre en vurdering om innholdet i PDF-dokumentet heller kan skrives som tekst på nettsiden
 • Vi vil endre våre maler, som gjør at de blir universelt utformet. 
 • Unntaket vil være PDF-doumenter av planer som er laget før 2023. 

Overskrifter på nettsiden 

Noen steder på nettsiden er overskrifter kodet feil. Vår leverandør Acos vil rette opp kodefeilene i andre kvartal i 2023. 

Tabeller er kodet feil 

På små skjermer kan det skje at tabeller på nettsider blir kodet feil.  Vår leverandør Acos vil rette opp kodefeilene i andre kvartal i 2023. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden har bilder på nettsiden med tekst.

Eksempler: 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

PDF-dokumenter på nettsiden

Nettsiden inneholder en rekke PDF-dokumenter som ikke er universelt utformet. 

Dette gjør at lenker i PDF-dokumenter ikke gir en god nok beskrivelse av lenket sitt formål. 

Vi vil i løpet av 2023 få rettet opp i dette.

 • Vi vil gjøre en vurdering om innholdet i PDF-dokumentet heller kan skrives som tekst på nettsiden
 • Vi vil endre våre maler, som gjør at de blir universelt utformet. 
 • Unntaket vil være PDF-doumenter av planer som er laget før 2023. 
Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

PDF-dokumenter av planer som er utarbeidet før 2023 vil ikke være universelt utformet.

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil i koding

 • Søkefelt og søkeknapp har samme navn i koden
 • Bilder: Hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør Acos vil rette opp i disse feilene. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hva gjelder denne erklæring for?
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for hovednettstedet til Gjøvik kommune og mange av våre underportal som har domeneadresse gjovik.kommune.no/xxxx.
Gjøvik kommune har egne underportaler for våre skoler, barnehager, legekontorer, ungdomstilbud, Bylab-side og Jobbhus Gjøvik.
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for alle disse.

Hvem er ansvarlige for nettstedet?
Kommunikasjonsavdelingen har systemansvar for gjovik.kommune.no.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene.

Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med vår leverandør Acos AS.

Historikk for nettstedet
Dagens nettsider ble etablert i januar 2020. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelighet har hele tiden vært sentralt i arbeidet.
Alle webredaktører får opplæring i klart og tydelig språk.

Kontinuerlig arbeid
Vi bruker tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting.

Vi skriver et klart og tydelig språk.

Dette prioriterer vi nå
I 2023 prioriterer vi å oppdatere gjovik.kommune.no til å oppnå samsvar med kravene i WCAG 2.1.

Vi skal
• opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted
• Fortsette arbeidet med fokus på et klart og tydelig språk.
• følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger
• sikre universell utforming ved valg av tredjepartssystemer og utvikling av eksisterende systemer.
• Informasjon og opplæring internt om universell utforming og krav.
• Rydde opp i PDF-filer. 1)Gjennomgang av alle dokument maler for å sikre at de er universell utformet og har et klart språk. 2) Gjennomgang av alle PDF-dokumenter på nettsiden. Kan noe av disse heller være tekst på nettsiden, og ikke er dokument?