Tilgjengelighetserklæring for nve.no

 • nve.no
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE), organisasjonsnummer 970 205 039
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nve.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi er kjent med et stort antall bilder på nve.no uten alternativ tekst. Mange disse bildene burde hatt alternativ tekst, men mange er også dekorative og enda ikke skjult for hjelpemidler.

På grunn av et stort antall bilder vil det ta lang tid å rette kjente feil, ikke alle bilder som bør ha alt-tekst vil få alt-tekst grunnet et stort antall sider. Viktige sider og nye sider prioriteres samt spesielt viktige bilder som logo.

Automatiserte verktøy benyttes for å finne instanser av bilder uten alternativ tekst. 

Innhold som bryter kravet

Det er flere videoer på nve.no uten tekst, for de vi har sett på fantes ekvivalent informasjon tekstlig på samme side videoen ble vist.

Tilgjengelige alternativ

I de fleste tilfeller hvor video blir presentert gjengis tilnærmet ekvivalent alternativ til informasjon i videoen gjennom teksten på samme side. Naviger derfor rundt på siden for å finne tekstlig alternativ til video som blir presentert.  

Innhold som bryter kravet

nve.no har flere videoer, stort sett i form av lenkede Youtube-klipp direkte fra NVE eller andre leverandører. Mange av disse videoene er ikke tesktet. 

Tilgjengelige alternativ

I de fleste tilfeller hvor video blir presentert gjengis tilnærmet ekvivalent alternativ til informasjon i videoen gjennom teksten på samme side. Naviger derfor rundt på siden for å finne tekstlig alternativ til video som blir presentert.  

Innhold som bryter kravet

Overskrifter

I den ekspanderte hovedmenyen er ikke det som visuelt fungerer som overskrifter kodet som overskrifter.

Overskrifter er stort sett kodet som faktiske overskriver, men noen steder er det mangler. Vi har avdekket flere sider hvor fet tekst brukes fremfor overskrifter.  

Grunnet svært mange sider med denne feilen er det ikke sikkert feilen blir løst alle steder. NVE bruker automatiserte verktøy for å finne instanser av feilen og gjør tiltak i redaktørgrensesnitt for å forhindre feilen fra å skje igjen.

Landemerker

Noen lenkelister er ikke kodet som navigasjonsområder, inkludert men ikke begrenset til navigasjonslistene i hovedmenyen. 

Granskning har avdekket flere områder på nve.no som burde hatt landemerke men i dags dato ikke har det. Disse inkluderer men er ikke begrenset til markering av områder med komplementær informasjon og lenkelister i brødsmulesti. Granskningen fant også noen landemerker som ble brukt flere ganger på en side uten unike navn, som sideindikatoren på sider med flere steg. 

 

Innhold som bryter kravet

Gjennom PowerBI tilbys det grafer, diagrammer, tabeller og eksportering av rådata til Excel-dokumenter. Dette finnes det et eksempel på Magasinstatistikk - NVE. Tabell-visningen som kan presenteres gjengir ikke tabellen med semantisk treffende elementer. Kobling mellom tabell-overskrift og celle går derfor tapt for personer som benytter blant annet skjermlesere. Det finnes et tilgjengelig alterantiv til tabellen.   

Tilgjengelige alternativ

I samme PowerBI løsning tilbys det også å laste ned rå-data i Excell-format. Naviger til tabellvisningen og interager med knappen "Flere alternativer". Det første alternativet "Last ned data" vil laste ned dataen i Excell-format.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt på nve.no som ber om epostadresse har ikke korrekt oppmerking som beskriver dets formål. Dette gjør at nettlesere og andre verktøy ikke automatisk klarer føre inn epostadresse. 

Innhold som bryter kravet

I grafer og diagrammer vist på nve.no brukes ofte farge for å skille mellom datapunkter. I noen grafer og med noen innstillinger er farge alene den eneste måten å skille datapunkter, uten mulighet til å oppfatte forskjell på fargene er de svært vanskelig å benytte. 

Grafene kan bli svært komplekse med for eksempel et titals streker i et linjediagram

Tilgjengelige alternativ

Data blir også tilbyd i tabellformat i PowerBI-moduler/slik NVE viser grafer. Denne dataen kan være vanskelig å nå for noen brukere. Opplever du utfordringer med hente ut tabelldata fra slike tabeller ber vi deg ta kontakt for å få dataen i alternativt format. 

Innhold som bryter kravet

Flere steder brukes grå tekst mot lys bakgrunn som bryter minimumskrav satt for tekstlig kontrast.

Denne feilen finner vi blant annet men ikke eksklusivt på aktiv side i brødsmulesti, dato for artikler og liknende og lys tekst på lyse bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen søkefelt på nve.no bryter minimum kontrastkrav. Feks søk etter konsesjonssak og globalt søk for nve.no. Dette kan gjøre det vanskelig å forstå hvor stort et inputfelt er. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

PowerBI løsningen for blant annet Magasinstatistikk er ikke utformet med treffende semantiske elementer. Dette fører til at tastaturnavigasjon til tider kan oppleves som vanskelig eller uforståelig. Det finnes egne hurtigtaster i slike interaktive områder for presentasjon av grafer, diagrammer og tabeller. Disse hurtigtastene gjengis i løsningen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes hopp til hoved innhold-lenke, men denne lenken er ikke synlig, selv om man får fokus på elementet. Dette fører til at skip-lenken hovedsakelig bare er tilgjengelig for skjermleserbrukere, noe som vi anser som et brudd på kravet. Det arbeids med en forbedring for hopp til hoved innhold-lenken.

Innhold som bryter kravet

Det er identifisert 13 gjenstående unike URL-er uten title definert. Disse arbeides det med å gå igjennom for å enten fjerne innholdet, eller definere treffende title-definisjon. Kravet anses som ikke oppfylt frem til disse 13 gjenstående unike URL-ene er gjennomgått. Sider med title anses å ha beskrivende titler. 

Innhold som bryter kravet

Noen skjemafelt på nve.no har ingen fokusindikator i det heletatt. Inkludert men ikke begrenset til skjemafelt for søk i konsesjonssaker. Dette fører til at seende tastaturbrukere vil ha utfordringer med å identifisere hvor fokus befinner seg på siden.  

nve.no benytter ikke egenutformet fokusmarkering men nettleserstandard i de fleste tilfeller. Opplever du utfordringer med fokusmarkering anbefaler vi du prøver en annen nettleser eller benytter egendefinert fokusmarkering. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Brorparten av engelske sider på nve.no er ikke kodet som engelsk språkkode og kan derfor annonseres med en norsk stemme av skjermlesere. 

Dette er en kjent feil det jobbes med. Midlertidig løsning for brukere er å manuelt sette skjermleserspråk til engelsk når på engelske sider på nve.no.

Innhold som bryter kravet

Engelsk innhold på norske sider uten korrekt språkverdi er et gjennomgående problem på nve.no.

Dette var sant for samtlige steder hvor engelsk innhold ble identifisert på norske sider under granskning. 

I noen skjema som ellers er på norsk presenteres feilmeldinger på engelsk uten å være kodet som engelsk tekst.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelt med feilmeldinger på nve.no indikerer ikke i seg selv at de har en feil. Dette gjør at skjermleserbrukere som hopper mellom skjemafelt ikke får med seg at de er feil fylt ut. 

Når en bruker forsøker å sende inn et skjema med en feil laster hele siden om. Brukere må manuelt finne seg tilbake til skjemaet de jobbet i. 

Innhold som bryter kravet

Noen steder finnes skjemaelementer på nve.no med det som visuelt fungerer som en ledetekst, men som ikke er kodet som en ledetekst. Resultatet er skjemafelt uten navn for brukere. Dette er spesielt vanlig i nedtrekksmenyer. 

Noen menyfelt som Søk etter konsesjonssak-feltet har ingen ledetekst, kun en tekst i skjemafeltet så blir borte når brukere begynner å skrive. 

Vi anbefaler sekvensiell navigering til elementet ovenfor skjemafeltet som eventuelt ikke har navn for å identifisere navn/ledetekst til elementet. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I skjemafeil som kan få feilmeldinger er det feilmeldinger. Men feltet i seg selv sier ikke at det har en feil og feilmeldingen er ikke knyttet til skjemafeltet. Noen ganger er også feilmeldinger på engelsk selv om resten av sidens innhold er på norsk.

Vi anbefaler sekvensiell navigering i skjema fremfor tab-navigering, slik at feilmeldinger og ledetekster annonseres før og etter skjemafeltene. Det arbeides med å forbedre feilen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Bruk av oppmerkingsspråk er generelt god på nve.no. Noen sider har duplikate ID-verdier, men dette har ofte liten effekt på hjelpemidler. 

Innhold som bryter kravet

Noen tabeller fungerer kun visuelt som tabeller. Programmatisk er de bare kodet som tekstelementer, resultatet er at mange skjermleserbrukere ikke får med seg at tabellen er en tabell. Dette betyr at kobling mellom tabelloverskrifter og tabellceller går tapt. Se tabellen for konsesjonssaker som et eksempel. 

Flere av trekkspillelementene på nve.no er kodet som lenker selv om de fungerer som knapper.

Elementene som fungerer som knapper for ekspandert innhold i hovedmenyen er kodet som lenker istedenfor knapper og sier ingenting om ekspansjonsstatus. 

Dekkende lag (modalvinduer) er ikke kodet som modaler og fungerer heller ikke som modaler for skjermleserbrukere. Dette fører til at man kan tab- og sekvensielt navigere seg bak dekkende lag. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .