Tilgjengelighetserklæring for Espresso

 • Espresso
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Espresso slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder mangler alternativ tekst. Alternativ tekst på DIKU-logen er lik teksten ved siden av. Innholdet vil bli lest opp to ganger av en skjermleser og mangel på alternativ tekst kan gjøre at brukere med skjermleser ikke får med seg innhold.
Flere inputfelt mangler form-label. Dette kan forårsake at funksjonaliteten eller hensikten med inputfeltet ikke blir presentert til brukere med en skjermleser. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Det blir brukt «layout tables» på flere sider. Dette kan forårsake at skjermlesere tolker det som datatabeller, i tillegg kan de gi problemer med lesbarhet og tastaturnavigasjon. Innholdet er ikke tilstrekkelig gruppert etter relasjon og overskriften er ikke kodet korrekt. Dette påvirker lesbarheten og kan påvirke skjermlesere. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

«Layout tables» inngår også i dette kravet. Konsekvens og årsak er samme som retningslinje 1.3.1

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke implementert autofill, auto-complete eller inndataformål. Ved å implementere dette kan IKT-hjelpemidler gjøre utfyllingen av skjemaer lettere for brukere med lese og skrivevansker, nedsatt motorikk, nedsatt hukommelse, osv. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Lenker i løpende tekst skiller seg ikke ut med mer enn bare farge Brukere kan ha problemer med å se at noe er en lenke og gå glipp av innhold og viktig informasjon.

Rød * skal brukes der hvor det mangler data, mens svart * brukes for å vise det som er obligatorisk. Den svarte skal bli rød for å vise hvor feilen er (det blir brukt andre virkemidler også). Dette blir ikke konsekvent brukt og noen steder er ikonet rødt, selv om brukeren ikke har prøv å sende inn skjema.
 
Brukere kan tro at de har skrevet inn noe feil siden ikonet er rødt, selv om det ikke er tilfellet. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte fargekombinasjoner av tekst og bakgrunn gir ikke høy nok kontrast og rødt stjernesymbol for manglende obligatorisk innhold har for lav kontrast enkelte steder i løsningen. Lav kontrast kan gjøe det vanskelig for brukere å lese og forstå innhold, særlig for svaksynte brukere.

Innhold som bryter kravet

Ved 200% forstørrelse av tekst overlapper flere elementer og tekst i tabeller blir ikke forstørret. Dette gjør siden svært vanskelig å navigere for brukere som trenger forstørret tekst ettersom man mister innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Ved zoom på både 200% og 400% mister man funksjonalitet og innhold. Knappene «Hjelp», «Min konto», «Logg ut», og språkknappene forsvinner. Nettsiden tilpasser seg ikke skjermstørrelse. Dette gjør at brukere som har behov for zoom mister funksjonalitet og/eller innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen steder i løsningen er det brukt komponenter som ikke støtter tastatur, og enkelte elementer får ikke fokus. Dette gjør at tastaturbrukere ikke kan fylle ut skjema korrekt og manglende fokus gjør at brukeren ikke nødvendigvis vet hvor de er på siden. Noen sider laster inn på nytt med nytt innhold ved bruk av piltaster i enkelte nedtrekksmenyer. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

I koden mangler det sideregioner og nettstedet er ikke tilpasset å hoppe over blokker av innhold. Dette gjør det vanskelig spesielt for tastaturbrukere ettersom de ikke kan hoppe over repeterende innhold. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Sidetittelen er den samme gjennom hele løsningen uavhengig av hvor man er. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med skjermleser å vite hvor de er i løsningen , og det kan være vanskelig å finne tilbake til korrekt fane dersom man har flere åpne samtidig. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Brødsmulemenyen er ikke konsekvent. Avhengig av hvordan man navigerer vil man kunne endre opp i en situasjon hvor man ikke kan navigere seg tilbake til forrige trinn i en trinnvis prosess. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å navigere nettstedet, de kan risikere å miste data og ikke vite hvor de er. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Flere inputfelt mangler form-label. Dette kan forårsake at funksjonaliteten eller hensikten med inputfeltet ikke blir presentert til brukere med en skjermleser. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper og tekstfelt får ikke fokus ved bruk av tastatur. Dette kan gjøre det vanskelig for tastaturbrukere å navigere siden og se hvor de befinner seg. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke deklarert språkkode. Ulike hjelpemiddelteknologi, slik som skjermlesere kan få problemer med å presentere innholdet korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet som er på engelsk har ikke deklart språkkode. Ulike hjelpemiddelteknologi, slik som skjermlesere kan få problemer med å presentere innholdet korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av piltaster i enkelte nedtrekksmenyer blir siden lastet inn på nytt og innholdet endres. Dette kan forvirre enkelte brukere og gjøre det vanskelig å bruke siden. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet. 

Innhold som bryter kravet

Brødsmulemenyen er ikke konsekvent. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å navigere nettstedet, og vite hvor de er. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemaelementer som etterspør samme informasjon, er utformet ulikt. Tabeller i løsningen er ikke konsekvent i utforming og funksjon. Dette kan forvirre brukeren og gjøre at de har vansker med å finne innhold, eller at skjema ikke blir utfyllt korrekt. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte feilmeldinger samsvarer ikke med tilgjengelige alternativer for hvor feilene oppstår ettersom norsk og engelsk blandes. Dette kan forvirre brukeren med at de ikke finner hvor feilen har oppstått og kan resultere i at de ikke klarer å fylle ut skjemaet. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder samsvarer ikke instruksjonene med valgalternativene og noen steder er de vage. Dette kan gjøre at brukeren ikke vet hvor de skal trykke/navigere. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger ved utfylling av skjema er ikke presise nok. Brukeren kan ha problemer med å skjønne hva feilen er og hvordan de kan rette opp i den. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden mangler statusbeskjeder. Dette gjør at brukere med skjermlesere ikke nødvendigvis får lest opp feilmeldinger når de prøver å sende inn skjema. Dette er en eldre løsning som ble utviklet når det ikke var tilsvarende krav til tilgjengelighet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .