Tilgjengelighetserklæring for SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 2

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på SSBs skjemaer på altinn.no - Gjelder Altinn 2 slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Visuelle overskrifter er kodet som overskrifter i SSBs Altinn II-skjemaer, men i enkelte skjema finnes det eksempler på hopp i hierarkisk nivå (hovedoverskrift kan for eksempel være kodet som H1, mens neste deloverskrift står som H3). 

Visuelle lister er ikke kodet riktig i alle SSBs Altinn II-skjema. Konsekvensen er at løsningene kan være vanskeligere å bruke, spesielt for brukere som er avhengig av skjermleser. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. 

Når det gjelder tabeller og overskriftsceller er heller ikke disse kodet riktig. Her viser vi til Digdir sin informasjon om brudd på WCAG-kravene i Altinn II på https://www.altinn.no/om-altinn/tilgjengelighet/wcag-brudd-i-gammel-alt…;

Innhold som bryter kravet

I enkelte av SSBs Altinn II-skjema finnes det elementer der kontrasten er for lav (f.eks. mørk grå bakgrunn i enkelte informasjonsbokser). Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen kan være at enkelte brukere får vansker med å tyde teksten.

Innhold som bryter kravet

Det lar seg ikke gjøre å forstørre bare selve teksten i Altinn II-skjemaene opp til 200 %. Skjemasidene er trolig laget med faste skrifttyper. Dette kan gjøre det vanskelig for svaksynte brukere å lese teksten.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å zoome opp til 400% i alle SSBs Altinn II-skjemar uten at innhold eller funksjonalitet går tapt. Det lar seg ikke gjøre med eksisternede skjemautviklingsverktøy (InfoPath) å endre på dette. Konsekvensen er at løsningnene blir vanskelige å bruke for svært svarsynte brukere.

Innhold som bryter kravet

I de fleste av SSBs Altinn II-skjemaer har den visuelle markeringen av feil for dårlig kontrast. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen kan være at enkelte brukere får vansker med å se hvilke felt det har oppstått feil med.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Da SSBs Altinn II-skjemaer ble opprettet var det ikke mulig å endre sidetitler for de forskjellige sidene i tjenestene. Derfor har alle skjemasider i et gitt Altinn II-skjema samme tittel. Konsekvensen er at bruker ikke får noen informasjon via sidetitlene om den enkelte sides emne eller formål. Sidetittelen vil heller ikke kunne benyttes til navigering

Innhold som bryter kravet

Når bruker navigerer ved bruk av tastaturet (tab-tasten) i et Altinn II-skjema forsvinner markøren opp i nettleservindumenyen idet han har navigert gjennom hele innholdet i skjemasidens midtfelt, før den så går videre til Neste-knappen. Dette er ulogisk for brukeren og gjør skjemaene tyngre å navigere gjennom ved bruk av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Visuelt fokus ved tastaturnavigering har for enkelte elementer for lav kontrast. Dette gjelder først og fremst Forrige- og Neste-knappene. Disse har ikke SSB selv mulighet til å endre på. Konsekvensen kan være at enkelte brukere ikke ser hvor markøren er. 

Innhold som bryter kravet

Synlig og kodet ledetekst er ikke identisk i SSBs Altinn II-skjema. Da skjemautviklingsvertøyet som brukes til utvikling av Altinn II-skjemaer, InfoPath, legger opp til bruk av HTML-tabeller til å strukturere skjemaene ligger navneetikettene i egne celler og ikke direkte i tilknytning til de aktuelle feltene. Brukere av taleinndata vil derfor ikke kunne lese inn den synlige ledeteksten (spørsmålsformuleringen) for slik å få pekeren plassert i riktig felt. Ref. også krav 3.3.2

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte feilmeldinger i enkelte av SSBs Altinn II-skjema formidler ikke tydelig nok hvor feilen er og hva som er feil. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Manglende funksjonalitet for merking av grupperinger er i noen tilfeller årsaken til at kravet ikke er oppfylt (f.eks. ved summeringsfelt der en eller flere av delsummene som inngår kan være feil). Dette kan medføre at bruker ikke forstår hvor feilen er og/eller hva som er feil.

Innhold som bryter kravet

Input-feltene i SSBs Altinn II-skjemaer er ikke beskrevet med ledetekster (html labels). Dette støttes ikke av Microsoft Infopath, se mer informasjon på https://www.altinn.no/om-altinn/tilgjengelighet/wcag-brudd-i-gammel-alt…. Konsekvensen er at løsningene vil være vanskeligere å bruke for brukere som er avhengig av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Når feil oppdages automatisk vil brukeren vanligvis få forslag til hvordan feilen kan rettes, men det finnes enkelte unntak i enkelte av SSBs Altinn II-skjemaer. Bruddene skyldes manglede fokus og kompetanse på universell utforming den gang løsningene ble laget. Konsekvensen for brukeren kan være at hen ikke klarer å rette feilen

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder, som feilmeldinger, er ikke kodet med rolle eller andre egenskaper i SSBs Altinn II-skjemaer. Dette gjør at de ikke kan presenteres av hjelpemidler uten at statusbeskjedene trenger å få fokus.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.