Tilgjengelighetserklæring for hamar.kommune.no

 • hamar.kommune.no
 • HAMAR KOMMUNE, organisasjonsnummer 970 540 008
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAMAR KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hamar.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Logo, kart og bilder i PDF-er uten tekstalternativ. PDF-ene er gamle og laget før regelverket trådte i kraft.

Innhold som bryter kravet

Det er ingen alternativer til video.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer som ikke er tekstet. Videoene er produsert før regelverket trådte i kraft.

Innhold som bryter kravet

Tomme headers og listeelementer. Mange PDF-er som ikke er kodet. PDF-er gamle og laget førregeleverket tråfte i kraft. 

Innhold som bryter kravet

Skjemafeltene er ikke kodet med inndataformål. Skjemaene er gamle og laget før regeleverket trådte i kraft. Ny skjemaløsning er under innføring i 2023.

Innhold som bryter kravet

Bruk av kun farge på noen lenker i venstre marg og ingen andre elementer som gjør at de blir lettere synlig når lenken klikkes på.  Denne feilen vil bli rettet i løpet av kort tid. 
Det finnes grafer og plantegninger med markeringer kun basert på farge.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder med for lav kontrast mot tekst. Teksten vil bli fjernet og satt i egen tekstboks i løpet av året. Vi har noe tekst med for lav kontrast mot bagrunn i PDF-er, da disse er laget før regeleveket trådte i kraft og de er for omfattende å endre. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

En side har elementer blir borte når man zoomer på grunn av statisk tekst og linjestørrelse. Siden vil bli endret.

Innhold som bryter kravet

Mange PDF-er har bare bildeinnhold av tekst, noe skjermlesere ikke klarer å lese. Pdf-ene er gamle og laget før geleverket trådte i kraft.

Innhold som bryter kravet

Elementer blir borte da man zoomer på enkelte sider i løsningen. Dette vil bli endret i løpet av 2023.

Innhold som bryter kravet

For lav kontrast i grafikkelementer i PDF-er, slik at grafikken kan bli vanskelig å oppfatte. Pdf-ene er laget før regeleverket trådte i kraft.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere skjemaer i PDF hvor man ikke kan navigere med tastatur. Det er også PDF-er med skjema hvor inndataboksene ikke kommer i rekkefølge ved bruk av tastatur. Skjemaer på selve nettsiden oppfyller kravene, så det er et mål å ikke lenger lime inn tabeller laget som pdf.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er OK, men vi mangler titler på mange PDF-er. Disse er gamle og laget førregelverket trådte i kraft.

Innhold som bryter kravet

Ved kartlegging så vi at ikonene ved "Kart", "Language" og "Min Side" iblant ble endret. Feilen var ikke konstant, så vi jobber med å finne ut hva dette kan skyldes.

Innhold som bryter kravet

Ser ikke fokus på visse elementer ved bruk av kun tastatur. Dette kan da gi problemer med navigasjon på siden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk er ikke kodet inn i mange PDF-er. PdF-ene er gamle og laget før regelverket trådte i kraft.

Innhold som bryter kravet

Funkjonen med språkoversettelse av selve nettsiden https://www.hamar.kommune.no/sprak/ oppfyller ikke helt kravene, men å ta dette bort, vil i sum gi en dårligere løsning for alle.

Innhold som bryter kravet

Ingen varsel om feil ved utfylling av feil data i skjermaer. Ny skjemaløsning er på vei inn i 2023 , og denne vil løse dette.

Innhold som bryter kravet

PDF-skjemaer uten instruksjoner om hvordan de skal fylles ut eller hva som er obligatorisk. Ny skjemaløsning, som innføres nå i 2023, vil eliminere dette problemet.

Innhold som bryter kravet

Det kommer opp feilmelding, men ingen instruksjoner om HVA som er feil ved utfylling i skjemaer. Flere PDF-er mangler også denne funkjsonen. Ny skjemaløsning implementeres i 2023, og denne vil eliminere denne feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element ID brukt flere ganger på samme side. Ikoner laster ikke alltid riktig. Feilene er under retting.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hamar kommune fikk 2022 ny nettside som langt på veg oppfyller kravene til universell utforming.

Vi arbeider også med klarspråk både tekstmessig og framstillingsmessig, slik at innhold og forståelsen av dette, skal være så grei som mulig.

På områder der vi ser at selve nettløsningen ikke er helt i tråd med regelveret, har vi nå bestilt endringer fra vår leverandør.

Vi arbeider med å innføre nye, digitale skjemaer som vil gi en bedre brukeropplevelse for alle.

Gamle pdf-er og videoer vurderer vi dithen at det vil være mer ulempe å fjerne dem helt enn å la dem ligge tilgjengelig for den gruppen som kan nå dem. Framtidige dokumenter og filmer har vi som mål å kode riktig og tekste videoene.