Tilgjengelighetserklæring for Landinfo.no

 • Landinfo.no
 • UTLENDINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 974 760 746
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTLENDINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Landinfo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Startsiden:

 • Søkefeltet mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.
 • Siden benytter landmarks, men det er flere landmarks som mangler aria-label som beskriver landemerkets funksjon.

Fag og metode:

 • Siden har to kodede H4-overskrifter som mangler tekst. 
 • Siden har en rekke innholdselementer med dublisert ID

Aserbajdsjan:

 • Knappen "Filtrer på tema" mangler en funksjonell beskrivelse av knappen. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".
 • Tabellen som ineholder faktaopplysninger mangler en tabelltittel caption

Søk i publikasjoner:

 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappene. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Feilene vil gjøre det vansekligere å bruke nettstedet med lesehjelpemidler.

Innhold som bryter kravet
 • Søkefeltet mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.
 • Knappen "Filtrer på tema" mangler en funksjonell beskrivelse av knappen. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".
 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappene. Beskrivelsen skal enten avgis som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Feilene kan gjøre det vanskeligere å bruke nettstedet med lesehjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Om Landinfo: 

 • Nettlenker er er kun markert med farge, og mangler en sekundær visuell indikator som understrek eller uthevelse. 

Kilder og metode:

 • Nettlenker er er kun markert med farge, og mangler en sekundær visuell indikator som understrek eller uthevelse. 
Innhold som bryter kravet

Om Landinfo:

 • H5-overskrifter har en tekststørrelse som gjør at vi vurderer kontrasten mellom tekst og bakgrunn som lavere enn hva som er anbefalt eller akseptabelt. At den samme kontrasten godkjennes på overskrifter høyere i hierarikiet skyldes at fontstørrelsen øker her.

Feilen vil gjøre det vanskeligere å lese mellomoverskriftene for svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Fellesfunksjonen "søk her" (søkefelt) kan kun brukes med tastatur. Funksjonen har ingen egen "submit-knapp", og mangler en funksjonsbeskrivelse som forteller brukeren hvordan feltet benyttes.

Se også 3.3.2

 • All funksjonalitet kan "strengt tatt" brukes med tastatur, men fordi det ikke finnes noen "skip to content" funksjon så tvinges bruker til å navigere gjennom samtlige land i menyen før hen kommer til faktisk sideinnhold.
 • Ved navigering ved hjelp av tab i landvelgeren er det tidvis ingen fokusmarkering, og det leses opp land som ikke er synlige i nettleservinduet.

Dette er såpass grove feil at nettstedet i praksis blir utilgjengelig for brukere som benytter tastaturnavigering.

Innhold som bryter kravet

I venstre hovemeny er toppnavigeringen "Tilbake". Denne funksjonen fungerer kun i noen kontekster. Denne vilkårligheten virker kun forvirrende, og kan oppleves som en tastaturfelle i kombinasjon med at bruker må tab-navigere gjennom samtlige land med oppføring på Landinfo.

Hovedinntrykket av hele landevelgeren ved tastaturnavigering er at denne ikke fungerer tilfredsstillende, og vil gjøre nettstedet utilgjengelig for tab-navigering.

Denne feilen vil i svært stor grad påvirke brukers mulighet til å navigere på nettstedet, og en oppgradering av menyen bør ha topp-prioritet i utbedring av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Landinfo mangler en funksjon for å hoppe rett til sideinnholdet. Konsekvensen er at brukeren må tab-navigere seg gjennom flere nivåer i landmenyen for å komme til sideinnholdet.

Dette er en alvorlig feil som gjør det vanskelig for tastaturbrukere å benytte siden.

Innhold som bryter kravet

Om Landinfo: 

 • På siden er den en lenke hvor lenketeksten kun består av ordet "her: Mål og funksjon fremgår ikke av lenketeksten.
 • Innholdsfeltene "Aktuelt" og "Multimedia" inneholder flere lenker som kun har den generiske tittelen "Les mer". Selv om lenkenes formål er angitt tekstlig over lenken så bryter dette med god praksis da det kan gi vansker for personer med konginitve utfordringer. 
 • Logo med navigasjonslenke mangler lenkenavn og korrekt oppmerking av lenkefunksjon.

Feilene vil gjøre nettstedet vanskeligere å navigere for eksempelvis brukere av lesehjelpemidler.

 

Innhold som bryter kravet
 • Det er flere innholdselementer, slik som venstre navigasjonsmeny med landoversikt som mangler synlig fokus eller markering av tastaturnavigering.
 • Søkefeltet mangler også tilstrekkelig synlig fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Søk i publikasjoner:

 • Sammendrag av publikasjoner er publisert både på norsk og engelsk, men det engelske sammendraget mangler korrekt språkmarkering i kodet slik at lesehjelpemidler kan tilpasse presentasjonen av innholdet, og lese dette opp på korrekt språk.
Innhold som bryter kravet

Fellesfunksjonen "søk her" (søkefelt) kan kun brukes med tastatur. Funksjonen har ingen egen "submit-knapp", og mangler en funksjonsbeskrivelse som forteller brukeren hvordan feltet benyttes.

Se også 3.3.2

Innhold som bryter kravet

Navigering i landmeny ved bruk av tastatur, og navigering ved bruk av mus er ikke identisk.

Feil knyttet til navigering via landmeny er en gjenganger på nettstedet, og vil vanskeliggjøre navigasjonen for brukere av lesehjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Alle sider:

 • Søkefelt mangler html-label eller WAI-ARIA attributt som forklarer feltets funksjon.

Søk i publikasjoner:

 • Knappene "Filtrer på land", "Filtrer på tema" og "Filtrer på språk" mangler en funksjonell beskrivelse av knappenes funksjoner. Beskrivelsen bør både være synlig som tekst, og avleveres som en HTML-label eller som WAI-ARIA attributtet "arialabelledby".

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Toppmenyen har dupliserte rollebeskrivelser. Det er benyttet både HTML og WAI-ARIA attributter. Dersom presentasjonslaget er kodet i HTML5, er det ikke nødvendig med både HTML-labels og WAi_ARIA attributter, og WAI-ARIA kan med fordel fjernes for lettere kode.

Under testvalidering av siden for Bangladesh får vi følgende feil i verktøyet https://validator.w3.org/:

 1. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 165, column 15; to line 165, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 2. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 327, column 15; to line 327, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 3. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 409, column 15; to line 409, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 4. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 459, column 15; to line 459, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 5. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 513, column 15; to line 513, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 6. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 583, column 15; to line 583, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 7. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 690, column 15; to line 690, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 8. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 852, column 15; to line 852, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 9. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 934, column 15; to line 934, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 10. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 984, column 15; to line 984, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 11. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 1038, column 15; to line 1038, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 12. Error: Element div not allowed as child of element span in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 1108, column 15; to line 1108, column 33

  <div class="arrow"></div>

  Contexts in which element div may be used:

  Where flow content is expected.

  As a child of a dl element.

  Content model for element span:

  Phrasing content.

 13. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 22, column 1; to line 22, column 54

  ogle+ -->↩<meta itemprop="name" content="Landinfo | Bangladesh">↩<meta

 14. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 23, column 1; to line 23, column 60

  gladesh">↩<meta itemprop="description" content="Landside: Bangladesh">↩<meta

 15. Error: The itemprop attribute was specified, but the element is not a property of any item.

  From line 24, column 1; to line 24, column 103

  gladesh">↩<meta itemprop="image" content="https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Flag_of_Bangladesh.svg">↩↩<!--

 

Innhold som bryter kravet
 • Søkefeltene mangler funksjonsbeskrivelser i koden, enten i form av HTML-labels, eller med WAI-ARIA attributtet "aria-label".
 • Filtreringsknappene som finnes på mange siden mangler funksjonsbeskrivelser i koden, enten i form av HTML-labels, eller med WAI-ARIA attributtet "aria-label".
 • Søkefeltene mangler en "submit-knapp"
 • Toppmenyen har dupliserte rollebeskrivelser. Det er benyttet både HTML og WAI-ARIA attributter. Dersom presentasjonslaget er kodet i HTML5, er det ikke nødvendig med både HTML-labels og WAi_ARIA attributter, og WAI-ARIA kan med fordel fjernes for lettere kode.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstedets hovednavigasjon trenger en oppgradering og tilpasning da denne navigasjonen vil hindre bruk av nettstedet for personer som bruker lesehjelpemidler. Ut over dette er det mest små feil som bør runne rettes uten større innsats.

Nettstedet har en omfattende samling PDF-dokumenter hvor enkelte er mange år gamle. Vi har testet er dokument fra 2014 og fant følgende feil:
-Dokumentet manglet en informativ tittel.
- Dokumentet manglet språkangivelse.
-Dokumentet manglet en overskriftstruktur.