Tilgjengelighetserklæring for bir.no

 • bir.no
 • BIR AS, organisasjonsnummer 983 495 400
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BIR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte grafikker mangler alternativ tekst. Dette gjør at brukere som er avhengig av skjermlesere går glipp av innhold/informasjon. 

Innhold som bryter kravet

Ikke alle videoer som er tilgjengelig har teksting fordi de er av eldre dato. Dette gjør at hørselshemmede går glipp av dette innholdet ettersom det heller ikke er et annet tekstlig alternativ. For øvrig er nyere filmer tekstet, og filmene som mangler tekst er delvis utdaterte og vurderes å fjernes.

Tilgjengelige alternativ

All informasjon i filmene, er opplysninger om blant annet sortering som finnes i tekstform på nettsidene.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle skjemaelement er kodet riktig mtp. aria-tag innhold og visuelt presentert innhold. Det finnes også tomme h-tagger. Dette kan gjøre at brukere avhengig av skjermlesere ikke får tilstrekkelig informasjon for å fylle ut skjema korrekt. Ved tomme H-tagger kan både de avhengig av skjermlesere og de med tastatur bli forvirret vet at en tom h-tag får fokus.

Innhold som bryter kravet

Autocomplete er ikke brukt alle steder i skjema. Ved å ta i bruk auto-complete kan brukere presentere innholdet etter behov og det blir lettere og mer effektivt å fylle inn skjema.

Innhold som bryter kravet

Noen steder i løsningen er det ikke tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst. Dette kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å lese teksten.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder i løsningen vil tekst som er forstørret overlappe annen tekst og/eller gå utenfor den visuelle konteineren den ligger i. Dette kan gi svaksynte brukere problemer med å bruke siden uten ekstra hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle sider skaleres korrekt. Noen steder mister man funksjonalitet og andre må man scrolle horisontalt for å se hele innholdet. Dette kan særlig skape problemer for brukere avhengig av tastatur eller andre skjermstørrelser.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder i løsningen vil tekst overlappe annen tekst når tekstavstanden settes til 1.5. I noen steder i løsningen vil også tekst bli kuttet av konteineren den ligger i. Dette gjør innholdet vanskelig å lese.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

En del innhold og funksjonalitet på nettstedet er ikke mulig å bruke med kun tastatur. Dette gjør innhold utilgjengelig for brukere avhengig av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle elementer (særlig enkelte radioknapper i skjema) får synlig fokus ved tastaturnavigering. Brukere avhengig av tastatur vil ikke kunne se hvor de er i løsningen/i en skjemaprosess.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle skjemaelementer har riktig aria-label navn i forhold til ledetekst. Dette betyr at brukere med taleinput kan ha vansker med å fylle inn enkelte felt. I tillegg, vil skjermlesere lese opp noe som ikke samsvarer med den visuelle presentasjonen/det de egentlig skal skrive inn. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Steder på nettsiden hvor tekstinnhold er engelsk er ikke språket deklarert i koden. Dette kan være forvirrende for brukere med IKT-hjelpemiddel som bruker språkkode for å presentere innholdet riktig. 

Innhold som bryter kravet

Det blir brukt *-symbol for å markere at et skjemafelt er obligatorisk, men dette blir ikke eksplisitt forklart i forkant av skjemautfylling. Dette kan skape forvirring for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke sjekk på alle skjemafelt for kontonummer, telefon, osv. som kun skal godta tall. I en del skjema er det heller ikke sjekk på om e-post er formatert riktig.  Dette gjør det vanskeligere for brukere å oppdage skrivefeil, og kan føre til at bestillinger blir sendt inn med feilaktig informasjon. Det er heller ingen måte å angre innsendingen eller en oppsummering hvor man blir oppfordret til å se over det man har skrevet inn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes inndatafeltt uten en form label noe som gjør at feltene ikke blir lest opp av en skjermleser. I enkelte skjemafelt er ikke feilmeldingen ved innsendnig av skjem korrekt kodet til inndatafeltet. Dette kan skape problemer ved utfylling og retting av feil i skjema for brukere avhengig av IKT-hjelpemidler som f.eks. skjermleser og talegjenkjenning.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ikke tilstrekkelig statusbeskjeder. Dette gjelder både på feilmeldinger i skjema og på antall (eller mangel på) resultater i et søk. Dette gjør det vanskelig for brukere med skjermlesere å finne eventuelle feil i skjema og å betjene tilgjengelige søkefelt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er tekniske begrensninger i dagens løsning som ikke gjør det mulig å tilfredsstille alle kravene. Dette vil bli rettet opp og hensyntatt ved overgang til ny publiseringsløsning.