Tilgjengelighetserklæring for Ny versjon nyeveier.no

 • Ny versjon nyeveier.no
 • NYE VEIER AS, organisasjonsnummer 915 488 099
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NYE VEIER AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ny versjon nyeveier.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Synshemmede får ikke tilstrekkelig informasjon om bilder.
Vi mangler alt-tekster til de fleste bilder i dag, da vi venter på en løsning som skal gi oss bedre automatikk i å generere alt-tekster. Vi mangler også alt-tekster på enkelte ikoner.

Tilgjengelige alternativ

Vi har tilgjengelige alternativ til innhold, i form av nedlastbare pdf'er, som ikke er universelt utformet.

Innhold som bryter kravet

Vi har titler som ikke er kodet som titler, eller som har feil heading-hierarki. Dette skyldes feil innholdsfomattering, og en oppdatering i cms'et som det vil ta noe tid å rette opp i. Feilen medfører at hjelpemiddelteknologi ikke vil presentere innholdet korrekt.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har flere tilfeller av bilder av tekst, uten at teksten også er oppgitt i et tilgjengelig format. Dette gjelder hovedsaklig informasjonsgrafikk, da løsningen ikke er godt nok tilrettelagt for en tilgjengelig representasjon av dette. Brukere med synsnedsettelser vil ikke kunne bruke denne informasjonen.

Innhold som bryter kravet

ee

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte komponenter i nettstedets responsskjemaer, samt strekningssøk i kart, er ikke valgbare med tastatur. Dette gjør det vanskelig for brukere avhengige av tastaturnavigering å gjennomføre handlinger.

Innhold som bryter kravet

Vi har sidetitler som ikke gir tilstrekkelig beskrivelse av emnet på siden. Dette gjør det vanskelig for synsnedsatte brukere (med hjelpemiddelteknologi), og brukere med nedsatt kognisjon, å forstå og å navigere i nettsidene.

Innhold som bryter kravet

På grunn av feil i punkt 2.1.1, blir også fokusrekkefølgen ved tastaturnavigering feil i skjema og på strekningssøk i kart.I tillegg har klikkbare komponenter i strekningssøk i kart uoversiktlig rekkefølge. Dette gjør det vanskelig for brukere avhengige av skjermleser eller nedsatt kognisjon å forstå og gjennomføre handlinger.

Innhold som bryter kravet

Nettsidene har enkelte avsnitts- og mellomtitler som er lite beskrivende for innholdet som hører til.  Dette gjør det vanskelig for synsnedsatte brukere (med hjelpemiddelteknologi), og brukere med nedsatt kognisjon, å forstå og å navigere i nettsidene.

Innhold som bryter kravet

Kartene vi bruker som kommer fra eksterne leverandører, enten mangler knapper for zoom, eller har knapper som ikke fungerer. Dette medfører at brukere som er avhengige av tastatur for navigering, ikke får navigert i kartene.

Innhold som bryter kravet

Skjema og skjemafelter mangler tilgjengelige navn/ledetekst i koden. Dette gjør det tidkrevende for  brukere som er avhengige av å navigere med taleinput, å navigere til skjema og de ulike inputfeltene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har feilmeldinger ved feil input, men disse vises i bunnen av skjema og ikke rett under inputfeltet det gjelder. Vi mangler også grafisk markering (outline) på inputfeltet med feil.

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen forklaring av obligatoriske inndataelementer med ikon/symbol/bilde, før det blir tatt i bruk første gang.

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen slik funksjon i dagens løsning.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen forklaring av obligatoriske inndataelementer med ikon/symbol/bilde, før det blir tatt i bruk første gang.forstå hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap og verdi disse har.

Innhold som bryter kravet

Det gis ingen tilbakemelding på status på lasting av kart. Det gjør at syns- eller kognisjonsnedsatte brukere ikke vet noe om fremdriften av nedlastingen eller om det eventuelt har skjedd en feil. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider. Vi vektlegger klart og enkelt språk om kompliserte tema. Ett av målene med nettsidene er å gjøre reisen for besøkende enkel og forståelige for alle.

Ved lansering av nye nettsider i juni 2024 er ikke all funksjonalitet på plass, og det skal jobbes videre med innhold.