Tilgjengelighetserklæring for entur.no

 • entur.no
 • ENTUR AS, organisasjonsnummer 917 422 575
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 31 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENTUR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på entur.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mange av bildene våre inneholder generiske beskrivelser som er lite forklarende for skjermleserbrukere.

Enkelte bilder og ikoner, samt noen lenkede bilder mangler tekst. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Innhold som bryter kravet

Flere lister og tabeller er ikke definert korrekt i koden. Vi mangler også ARIA, roller og arialabeledby på flere elementer. Vi bruker “div” feil noen steder. Alle disse feilene er semantiske feil i HTML-koden, og vil derfor gjøre innholdet vårt vanskeligere å tolke for skjermleserbrukere.

Enkelte skjemaer mangler visuelle hint for å indikere om et felt er obligatorisk eller ikke. Det er derfor ikke mulig å vite om et skjemafelt må fylles ut før man eventuelt prøver å sende inn skjemaet og får feilmelding.

I reisesøket er enkelte numeriske inndatafelt som tid- og datovelger kodet på en ukonvensjonell måte som ikke er intuitiv for skjermleserbrukere. Det kan derfor oppleves vanskelig å interagere med disse skjemaelementene.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen har vi problemer med tastaturnavigasjon: Elementer blir hoppet over i fokusrekkefølgen og fokus er ikke synlig på alle elementer.

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper er kun ikoner/mangler tekstlig beskrivelse. Det kan derfor være vanskelig å forstå hva som skjer når man trykker på knappen.

Vi har enkelte skjemaelementer hvor ledetekst ikke er knyttet korrekt opp mot skjemafeltet sitt. Det kan derfor være vanskelig å forstå hvilket felt ledeteksten hører til.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen har ikke skjemafelter et identifiserbart formål og kan derfor ikke bistå brukeren med å automatisk fylle inn feltet. Det kan derfor være vanskelig å forstå hva som skal fylles inn.

Innhold som bryter kravet

Knapper for å angi foretrukket ganghastighet og tid til bytter indikerer om de er valgt eller ikke kun ved hjelp av fargebytte. For enkelte brukere kan det derfor være vanskelig å tolke/se hvilken knapp som er valgt.

Hvis man zoomer langt ut i kartet vårt indikeres et stoppested med en liten prikk. Avhengig av om det er et busstopp, trikkestopp, t-banestopp, en ferjekai eller en togstasjon endrer prikken farge. For brukere med fargeblindhet eller nedsatt syn vil det derfor være vanskelig/ikke mulig å se forskjell på stoppene.

Enkelte bilder av kart benytter kun farger for å vise informasjon og vil derfor for brukere med fargeblindhet kunne være vanskelig å tolke.

Tilgjengelige alternativ

Hvis du zoomer inn i kartet vil ulike stoppesteder indikeres med ikon for transporttype i tillegg til farge.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte tekster som ikke følger kontrastkravet. Disse kan være vanskelig å lese.

Tilgjengelige alternativ

Teksten kan leses av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen endrer ikke skriften seg hvis man endrer skrift-innstillingene i nettleseren. Dette gjør at brukere som justerer f.eks. skriftstørrelse eller avstand mellom ord ikke vil få tilpasset siden til egne behov og derfor vil kunne få problemer med å bruke siden.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte bilder fra utenlandske togoperatører som inneholder tekst. Disse er ikke godt nok beskrevet i alternativ tekst og vil derfor ikke være tilgjengelige for brukere av skjermleser.

Enkelte bilder har bildekreditering i selve bildet. Denne krediteringen er ikke tilgjengelig ved bruk av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere sider hvor innhold ikke legger seg vertikalt ved forstørrelse eller smalere skjerm. Enkelte brukere vil derfor kunne oppleve å ikke finne dette innholdet eller oppleve at navigasjonen er vanskelig.

Innhold som bryter kravet

Rammene rundt skjemaelementene i designsystemet fyller ikke kontrastkravet på hvit bakgrunn. Dette kan gjøre det vanskeligere for svaksynte å se skjemafeltene.

I grafiske fremstillinger av en distanse hvor man må gå benyttes det lysegrå prikker. Det benyttes også grå prikker for å indikere stoppesteder på en linje. Disse prikkene har lavere kontrast enn kravet og brukere med nedsatt syn kan derfor ha problemer med å se disse.

Tilgjengelige alternativ

Distansen du må gå er også beskrevet med tekst slik at man ikke må kunne se den grafiske fremstillingen for å forstå at reisen inneholder gange.

Stoppesteder på en linje er presentert i tekst og i en slik rekkefølge at du vil kunne forstå rekkefølgen uten å se prikkene i den grafiske fremstillingen.

Innhold som bryter kravet

På mindre skjermer, for eksempel iPad, er menyen ikke tilstrekkelig responsiv ved endring av tekstavstand. Dette fører til at enkelte tekster kuttes slik at man ikke ser alle ordene.

Vi har også noen tabeller og kort som ikke justerer seg ved økt tekstavstand. I tillegg har vi noen knapper og faner som ikke endrer seg når man endrer avstand mellom ord. Noe av innholdet i disse vil derfor bli vanskeligere/ikke mulig å lese om brukeren justerer avstand mellom ord- og tekst.

Enkelte tekster har ikke korrekt størrelsesforhold på skrift og avstand mellom avsnitt. Dette vil gjøre innholdet vanskeligere å lese for enkelte brukere.

Innhold som bryter kravet

Den lille bobla som dukker opp når du hovrer eller har fokus på ordkarusellen under “Hvor vil du reise?” på forsiden kan ikke fjernes med mindre man tar bort hover eller fokus. Man kan heller ikke hovre over boblen. Dette kan gjøre at bobla forstyrrer navigasjonen for brukere som for eksempel har forstørret siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere elementer som blir hoppet over i fokusrekkefølgen ved tab-navigering. Dette gjør at man ikke når de hvis man navigerer med tastatur.

Enkelte knapper og skjemaelementer reagerer ikke hvis de har fokus og man trykker enter eller space. Derfor kan man ikke utføre handlingene tilknyttet de om man bare bruker tastaturnavigasjon.

Enkelte lenker kan ikke nås ved tab-navigering. Dette gjør at brukere som avhenger av tastaturnavigasjon ikke vil kunne navigere til disse lenkene.

Enkelte trekkspill-komponenter laster inn innhold så sakte at brukere som navigerer med tastatur fort kan gå glipp av innhold hvis de tabber seg for fort videre.

Ved tab-navigering i menyen vil man av og til kunne få fokus under menyen og den delen av skjermen som er grået ut. Dette gjør at det kan være vanskelig å se hvor man har fokus.

Pil-knappene i tidsvelgeren kan ikke nås med tastaturnavigasjon og er derfor ikke tilgjengelige for brukere som kun navigerer på denne måten.

Tilgjengelige alternativ

Søkefeltene på forsiden og i kartet kan navigeres til med tab.

Min side-menyen er navigerbar med tab.

Vi har bevisst valgt å ikke gjøre pil-knappene i tidsvelgeren tilgjengelige for tastaturbrukere. Årsaken til dette er at den er laget på en slik måte at man kan bruke pil- og tall-tastene for å endre tidspunkt, og dermed mener vi at det er overflødig å også ta med piltastene i fokusrekkefølgen.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen er det enkelte steder hvor man ikke har mulighet til å hoppe over gjentakende blokker. Dette gjør at navigasjon på siden blir mer tungvint for de som bruker tastatur til å navigere.

Innhold som bryter kravet

Innloggingsmodalen vår har ikke en beskrivende hovedoverskrift og vil derfor ikke umiddelbart gi brukerne en forståelse for hva modalen inneholder.

Enkelte sidetitler i hittegodsportalen er semantisk korrekt i HTML-koden og vil derfor ikke leses korrekt av skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte modaler som får fokus ved tab-navigering, selv om de ikke er et interaktivt element. Dette er dessverre et brudd vi må beholde for at leserekkefølgen skal gi mening når modalen åpnes. Konsekvensen av dette er at skjermleserbrukere og andre som navigerer med tastatur vil kunne oppleve at interaksjonen er ulogisk, siden et statisk element får fokus som om det var interaktivt.

Vi har enkelte sider i hittegodsportalen hvor fokusrekkefølgen ikke er logisk. Brukere som navigerer med tastatur vil derfor kunne oppleve at de ikke når alt innhold og at navigasjonen er uforutsigbar.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker har ikke selvforklarende lenketekst. I tillegg mangler bilder som også er lenker lenketekst i HTML-koden. Dette gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å tolke hvor lenkene fører.

Enkelte knappetekster er ikke selvbeskrivende for skjermlesere, da de lener seg på ikon som meningsbærende. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere av skjermlesere å tolke hva knappene gjør.

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaelementer i hittegodsportalen mangler ledetekster. Det kan derfor være vanskelig å forstå hva som skal fylles ut i disse feltene.

Innhold som bryter kravet

Enkelte interaktive elementer har ikke synlig fokus. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur ikke vil kunne se hvor de befinner seg i navigasjonsrekkefølgen.

I noen tilfeller kan skjermleser flytte fokus vekk fra aktive elementer og modaler. Dette gjør det vanskeligere å fylle ut skjema, lukke aktivt innhold, eller navigere seg videre på siden, dersom man bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemaelementer i hittegodsportalen har synlige ledetekster, men disse er ikke knyttet til feltene i koden. Skjermleserbrukere vil derfor ikke få lest opp ledeteksten når skjemaelementet har fokus og det kan derfor være vanskelig å forstå hva man skal fylle inn i feltet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hittegodsportalen har definert engelsk som språk i koden, selv om sideinnholdet er på norsk. Skjermleserbrukere vil derfor få lest opp siden med en engelsk stemme og blir vanskeligere å høre hva den sier.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen er ikke innsendingsknappene definert i koden. Dette gjør navigasjonen uforutsigbar.

Innhold som bryter kravet

Flere av sidene lenker til hverandre, men det er ikke forutsigbart hvilke sider som lenker til hverandre. Dette gjør at navigasjonen kan oppleves som inkonsekvent.

Vi har også en side hvor vi ikke er konsekvent ved bruk av understrek på ord. I dette tilfellet vil brukeren kunne misforstå hva som er en lenke og hva som ikke er det.

Innhold som bryter kravet

Vi har to typer kort i designsystemet som visuelt er ganske like, men som oppfører seg annerledes. Dette gjør det vanskelig for brukeren å forutsi hva som kommer til å skje når de trykker på kortene.

Vi har flere lenker som ser like ut, men som oppfører seg ulikt. Lenkene kan åpne eksterne nettsider, modaler eller sider på samme nettsted. Det er derfor vanskelig for brukeren å vite hva som skjer når de trykker på en lenke.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen får ikke brukeren informasjon ved feil inntasting i skjemafeltene.

Innhold som bryter kravet

I hittegodsportalen mangler i vi aria-label flere steder. Disse tekstene vil derfor ikke bli lest av skjermleser og vil gjøre det vanskelig å operere siden.

Innhold som bryter kravet

Hittegodsportalen har skjemafelter som mangler relevante aria-labels og som derfor ikke blir lest av skjermelser.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder komponenter som ikke tilfredstiller krav til riktig syntaks i HTML-koden. Blant annet er det feil bruk av <div> og parent-child-forhold. Dette kan føre til feil ved opplesing med skjermleser, i verste fall blir komponenter utilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Hittegodsportalen har flere tilfeller hvor elementer ikke er tildelt korrekt rolle. Det er derfor vanskelig for skjermleserbrukere å vite hva disse elementene er.

Innhold som bryter kravet

Flere steder får ikke brukerne statusoppdatering dersom de har utført en handling, blant annet ved betaling av billett, valg av reisende og tillegg. Dette gjør at skjermlesebrukere ikke får med seg hvor i prosessen de befinner seg. Heller ikke om prosessen ble fullført, var vellykket, eller om den feilet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Entur har rundt ti nettløsninger som retter seg mot eksterne brukere og som er underlagt krav om universell utforming (UU). Dette er hovedsakelig løsninger og tjenester som er direkte eller indirekte knyttet til reisesøk, informasjon, reiseplanlegging, billettkjøp og betaling. Entur ikke er ansvarlig for selve reisen, dvs. for stoppesteder, ombordstigning, kjøretøyet, forsinkelser med mer.

Entur har et samfunnsansvar knyttet til at det skal være enkelt å velge kollektivt, og UU har høy prioritet hos oss. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre med tanke på inkludering og likestilling. Det skal være enkelt for alle å søke opp en reise, bestille og betale en billett selvbetjent i våre nettløsninger.

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming. Vi gjør også jevnlig brukertester med ulike brukergrupper for å sikre at vi hensyntar ulike behov.

Hos Entur er det enkelte team ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om våre nettløsninger på tilbakemelding@entur.org