Tilgjengelighetserklæring for www.sauda.kommune.no

 • www.sauda.kommune.no
 • SAUDA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 979 367

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SAUDA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.sauda.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det meste av ikke tekstlig innhold er teksta med alternativ tekst, men med noen unntak. Bilder i filtervisning mangler atributt. 

Dersom bilde som er satt inn i en egendefinert har alternativ tekst skal verdi vises i alt.atrributt i front. Nå blir alternativ tekst i front tom uansett.
Leverandør arbeider med å lukke avviket. 

Tilgjengelige alternativ

Vi har noen PDF-skjema som ikke er tilgjengelige, men det er digitale søknadsskjema for de samme tjenestene, som er universelt utforma.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kommunestyremøter sendes på video, men er foreløpig ikke tekstet. Det arbeides med å få teksting på plass. 
De eldste møtene vil ikke bli tekstet da dette blir en for stor byrde arbeidsmessig. 

Tilgjengelige alternativ

For kommunestyremøtene finnes sakspapirer og protokoller som er tilgjengelige på innsynsmodulen til kommunen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet møter for det meste kravet, men det kan være enkelt innhold som ikke er riktig kodet. 
Vi jobber med å få dokumentert status på dette kravet. Dette kan oppdateres etter 1.februar når vi har mottatt rapport fra leverandør om status. 

 

På avvikene under arbeider leverandør med å lukke avvikene - i henhold til mottatt rapport vises til at disse avvikene blir utbedret i Q2 2023

På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3

Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.

Milepælene mangler overskriftsnivå.

Spørsmålene i veiviseren har fet skrift, men burde vært kodet med som overskriftskode h2.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette vil bli ivaretatt i planlagt redesign prosjekt i 2023. Acos har ansvar for at nye nettsider har god kontrast. 

Nederst på mange nettsider ligger det en blå tekst på svart bakgrunn på informasjonstekst om cookie. Blå tekst på svart bakgrunn har svak kontrastfarge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen bildefiler som er lagt inn i artikler som ikke har tekstalternativ. Det arbeides med å avdekke dette og få på tekstalternativ. 

Tilgjengelige alternativ

Bildefil

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet møter for det meste kravet, men det kan være enkelt innhold som ikke er riktig kodet. 
Det er planlagt redesign av nettsider i 2023. Det er bestilt redesign og dette blir fulgt opp i forbindelse med dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modul Veiviser. 

Det er ikke mulig å gjøre valg i veiviseren ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Det er ikke mulig å nå neste knappen ved hjelp av tastaturnavigasjon.

Dette er et avvik som leverandøren arbeider med å lukke. 
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modul Nabolaget: ACOS må verifisere at inputfelter og ledetekster er kodet korrekt.

Leverandør arbeider med å lukke avvik. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

ACOS er ansvarlig for å tilby mulighet for å sette språk.
Blir fulgt opp i forbindelse med avklart redesign av nettsidene. 
Det er enkelte moduler som skjemadesign der det ikke er satt språk som bokmål. Vi arbeider med å utbedre dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dokumentleseren har mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon. 
For søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering. 
Bilde - hvis det er lagt inn alternativ tekst på bilde kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bilde i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering. 
Leverandør arbeider for å lukke disse avvikene.  

Innhold som bryter kravet i regelverket

3.3.1b Feilmeldinger i nabolaget bør inneholde informasjon om hvilket felt som inneholder feil. 
Leverandør arbeider med å lukke avviket. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Modul Nabolaget. 
3.3.2.1 

Obligatoriske felt i nabolaget merkes i dag med symbolet *. For at denne merkingen av obligatoriske felt skal være godkjent må symbolet forklares. Løsningen blir å markere obligatoriske felter med teksten «påkrevd», slik det er gjort i webskjema.
Leverandør arbeider med å lukke avviket. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id.

Håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.

Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Person: Flere elementer med samme ID ved kart i personfeltet.

Leverandør arbeider med å lukke avviket. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi venter på en testrapport fra leverandør og har også bestilt redesign av nettsidene. Med tanke på dette venter vi at de avvikene som framkommer av den foreløpige tilgjenghetsserklærigen vil bli lukket.

Samtidig arbeider kommunen kontinuerlig med å lukke avvik vi selv kan gjøre noe med.