Tilgjengelighetserklæring for uib.no

 • uib.no
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på uib.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tekstlig alternativ på noen bildelenker forklarer ikke formål med lenke. Noen bilder mangler alternativ tekst. Leselistbrukere får ikke informasjon om hva lenken fører til, eller hva bildet viser.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Noen videoer mangler teksting, men vi anser dem for å være unntatt regelverket siden de er produsert før 01.02.22 og nødvendig informasjon finnes i tekst.

Tilgjengelige alternativ

Nødvendig informasjon finnes i tekst.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tilrettelagt for synstolking av video, og vil med stor sannsynlighet bryte dette kravet etter 01.02.24.  

Innhold som bryter kravet

På sider med flere en ett <nav> element er ikke nav-elementene beskrevet med aria-label. Noen visuelle overskrifter er ikke kodet som overskrifter. Kan være problematisk for de som bruker skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Leserekkefølgen er ikke alltid riktig for "Spør meg"-knappen og chatbot-vinduet (gjelder når knappen er plassert før hovedområdet, og chatboten i bunnen av siden). Informasjon (tid, dato) for konferanser presenteres ikke i en logisk rekkefølge. Gjør det vanskelig å bruke "Spør meg" funksjonen med skjermleser eller tastatur.

Innhold som bryter kravet

Lenker i tekst i "Spør meg" chatboten. Lenkene er vanskelige å finne med nedsatt fargesyn.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Lav kontrast gjør det vanskelig å lese for de med nedsatt syn. [Twitter plugin har for lav kontrast på lenker. Unntak etter Forskrift om UU av IKT § 4c - d "Tredjepartsinnhold utenfor virksomhetens kontroll"]

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyknappen (hamburgermeny i toppen av siden) i mobil visning kan ikke nås med tastatur. Problemer for de som bruker kun tastatur

Innhold som bryter kravet

Bakgrunnsvideo på marin-siden er ikke mulig å stoppe. Kan være utfordrende for de med konsentrasjonsvansker.

Innhold som bryter kravet

I mobilt format: rekkefølgen på elementene i navigasjonselementet i toppmenyen (banner). Undermeny (Meny-knapp) kommer etter lenkene i navigasjonselementet i toppmenyen. Ploblemer med skjermleser og tastaturnavigering.

Innhold som bryter kravet

Noen lenker mangler informasjon om lenkemålet. Eller lenker til samme sted har ulikt tekst. Det kan være forvirrende når lenker ikke fungerer som antatt.

Innhold som bryter kravet

De utvidbare elementene i hovedområdet i studier mangler fokusmarkering. Problemer for de som navigerer med tastatur eller stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Lenker i tekst i chatboten. Noen bildelenker. De som bruker syntetisk tale vil få lest opp innhold med feil stemme (språk).

Innhold som bryter kravet

Spør meg-knapp endrer plassering på siden. Påvirker de som bruker tastatur eller skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding ved søk etter personers kompetansefelt er vanskelig å oppdage med skjermleser.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Mobilt format med skjermleser: Menyknapp i toppen vises ikke som knapp. Utvidbare lenker i bunnen av skjermen vises ikke som utvidbare. Gjør det vanskeligere å bruke med skjermleser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Bergen har et stadig større fokus på universell utforming, og gjennom opprettelsen av tjenesten UiB Universell 01.02.22 valgte Universitetet i Bergen å satse strategisk for å styrke arbeidet med universell utforming. Universell utforming av IKT er en viktig del av UiB Universell sitt arbeid.

Gjennom Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming slås det fast at Universitetet i Bergen skal arbeide for universell utforming av læringsmiljøet i sin helhet.

På Universitetet i Bergen har vi rundt 4500 innholdsprodusenter, og vi arbeider med bevisstgjøring av universell utforming av det vi produserer digitalt. På noen områder er ikke verktøyene vi har til rådighet særlig godt egnet, fordi de er tungvinte og tidkrevende å bruke. Universitetet i Bergen arbeider nå for å bytte ut eksisterende systemer slik at det skal lette dette arbeidet.

Universitetet i Bergen vil arbeide planmessig for å fremme universell utforming av IKT, eksempelvis ved å:

1. signalisere et fokus på uu av IKT gjennom å tilby, og oppfordre til deltakelse på, ulike kurs

2. oppfordre fakulteter, institutter og administrative avdelinger til å utarbeide egne planer for arbeidet med universell utforming av IKT

3. utvikle egne ressurssider for ansatte med tips og triks når det gjelder universell utforming av IKT

4. arbeide aktivt gjennom Nettverk for universell utforming og tilrettelegging slik at det legges planer for utvikling av dette området ved universitetet

5. tilby ulike kurs i universell utforming av IKT, både nettbaserte kurs, synkront og asynkront, og fysiske samlinger

6. promotere prosjektet; Universell utforming av digitale læremidler. Prosjektet er støttet av HKdir, og gjennom dette arbeidet ønsker universitetet å ytterligere styrke alt arbeidet på UiB knyttet til universell utforming av IKT

7. arbeide aktivt for å utbedre feil i systemer som er blitt oppdaget gjennom arbeidet med testing av nettsteder i forbindelse med utarbeidelse av tilgjengelighetserklæringer

Det pågår et prosjekt for å oppdatere hele uib.no, hvor vi har et gjennomgående fokus på universell utforming.