Tilgjengelighetserklæring for nhh.no

 • nhh.no
 • NORGES HANDELSHØYSKOLE, organisasjonsnummer 974 789 523
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES HANDELSHØYSKOLE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nhh.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nokre videoar manglar teksting og beskrivelse. Nokre bilete manglar alternativ tekst. Dette gjeld primært eldre innhald. Rutinane våre for teksting og alternativ tekst på bilete har blitt betre, men vil bli ytterlagare utvikla. 

Innhold som bryter kravet

Vi har ingen tekstlege alternativ til podcastar. Det ikkje har eksistert rutinar for dette. Vi er ikke kjent med at det er videoinnhald utan lyd på nettstaden.

Innhold som bryter kravet

Vi har teksta nokre videoar, og nye videoar vert som hovudregel teksta. Det er likevel framleis relativt store manglar i katalogen. Det vert arbeidd med å betra både dette, og rutinane for teksting av nye videoar. (Opptak av undervisning er ikkje inkludert i denne vurderingen.)

Innhold som bryter kravet

Det kan finnast videoar frå før 1. februar 2024 som ikkje fyller kravet. Dette punktet vil vera del av vidareutvikla rutinar for videoproduksjon.

Innhold som bryter kravet

Skjemamodulen på nettstaden skal utfasast. Fram til vi har erstatta han vil det vera enkelte mangler i tilgjengeligheit. Løysninga støttar ikkje førehandsinnstilt data. Den nye skjemamodulen skal etter planen leverast av eit fellesprosjekt i UH-sektoren, men dette prosjektet er noko forseinka sentralt.

Innhold som bryter kravet

Standardknappar i gult har ikkje god nok kontrast til bakgrunn. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Alle titlar og leietekstar er ikkje like deskriptive og gode som dei burde vera. Vi arbeider med nye rutinar og styrka opplæring for å betra dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På sider som blir mata med innhald fra både engelske og norske sider markerer vi ikkje språk i kode. For kalendersakar på forsida er det t.d. ikkje tydeleg at titlar er på engelsk. Det vert arbeidd med å utbetra dette.

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felt er manuelt markert. På enkelte skjema er dette gløymd. Dette vil endre seg når vi går over til ny skjemamodul.

Innhold som bryter kravet

Inndatafeil vert markert av systemet, men det blir ikkje gitt forslag til løysing. Ny skjemamodul vil venteleg betra dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På sider der det skjer endringar av innhald som konsekvens av ein brukarhandling vert det ikkje gjeve statusmelding når denne endringa skjer. Vår versjon av publiseringsverktøyet har ikkje denne funksjonaliteten. Ei større oppgradering av publiseringsverkøtyet i 2024 er vent å utbetra problemet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettredaksjonen nyttar analyseverktøy som m.a. rapporterer UU-feil for heile nettstaden.

Tilsette som skal redigera nettsider på nhh.no får opplæring som inkluderer prosedyrar for universell utforming. Opplæringa er styrka gjennom oppfrisking av kunnskap via UU-kurs for alle nettskribentar på DFØs læringsplattform.

Planar:
Vi vil halde fram med å utvikle interne kurs og workshops med særleg vekt på universell utforming av innhald på nettsider og i dokument som skal publiserast på nett.

Det vert arbeidd med rein handlingsplan og rutinar for teksting av video saman med videogruppa i Studieadministrativ avdeling.

Tekniske utbedringer:
Publiseringsverktøyet skal etetr planen oppgraderast i 2024. Dette vil også omfatte justering av UU-manglar, m.a. betre kontrast på nokre sentrale stader, og særleg på forsider og i header og footer.
Ein venta overgang til ein annan skjemamodul som oppfyller UU-krava betre gjennom eit felles prosjekt i UH-sektoren er diverre noko forseinka på sentralt hald. NHH vil implementera denne løysinga så fort ho vert tilgjengeleg for oss.