Tilgjengelighetserklæring for tryggaksjon.no

 • tryggaksjon.no
 • KYSTVERKET, organisasjonsnummer 874 783 242
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KYSTVERKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tryggaksjon.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Svært mange bilder på nettstedet mangler eller har alternatvitekst som ikke beskriver bildet.  Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekst (label) til søkefeltet på toppen av alle sider. Enkelte mellomtitler er markert som uthevet tekst i stedet for relevant overskriftnivå. Feil forbundet med informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyen kan ikke vises eller lukkes med tastatur. Per i dag kan likevel menypunktene i menyen nås med tastatur. Dette vil påvirker personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt motorikk.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet mangler et eget valg for å hoppe til hovedinnhold. Dette vil påvirke personer som bruker skjermleser, personer som navigerer med tastatur eller tastaturgrensesnitt, personer som bruker skjermforstørring og personer med nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølgen er ikke riktig alle steder. Dette skyldes oveflødige lenker eller knapper, at elementer som meny ikke får fokus, samt at elementer i lukket meny likvel gis fokus. Dette vil kunne påvirker personer som har nedsatt motorikk, lese- og skrivevansker, nedsatt syn, er blinde, eller som bruker skjermforstørrer.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse av lenkemålet. Det finnes enkelte overflødige lenker. Det finnes lenker med samme beskrivelse (lenketekst), men med ulike lenkemål. Dette kan påvirke personer med nedsatt motorikk eller kognisjon, eller som er blinde eller har nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Svært få eller ingen lenker og klikkbare områder har synlig fokus. Det samme gjelder fokus på skjema-felt. Manglende markering av elementer i fokus skaper problemer for brukere som må betjene nettstedet med tastatur. For eksempel personer som er svaksynte, har nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Felter i skjema som er feil utfylt eller mangler utfylling markeres kun med farge. Dette påvirker personer med nedsatt syn og personer uten fargesyn eller med nedsatt fargesyn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er funnet én side som har to tilfeller av ugyldig HTML. Ugyldig HTML kan påvirker brukere med ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Label (ledetekst) mangler eller er tom for søkefelt i header. Mangler knyttet til navn, rolle, verdi kan påvirke personer med nedsatt syn og andre som benytter hjelpemiddelteknologi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har dialog med leverandøren av nettstedet om å foreta korrigering av maler, slik at vi i større grad oppfyller kravene. Vi vil også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming på digitale flater.