Tilgjengelighetserklæring for Lillesand videregående skole

 • Lillesand videregående skole
 • AGDER FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 707 134
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AGDER FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lillesand videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket:

 • Tidslinje - milepælene mangler overskriftsnivå.
 • Tabell - Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.
 • Nyhetsliste og kalenderhendelser - på nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Brukere som benytter skjermleser vil kunne få problemer med å tilegne seg innhold. Vår leverandør jobber med å rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Diagrammer og figurer i dokumenter kan ha innhold som ikke tilfredsstiller kravene. Dette kan gå utover brukere som er fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Enkelte bilder og Illustrasjoner i kan ha svak kontrast. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder og illustrasjoner vil kunne ha for dårlig kontrast. Brukere med nedsatt syn vil kunne ha problemer med å tilegne seg innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider på nettstedet er ikke tydelige nok i henhold til krav. Dette vil kunne redusere brukeropplevelsen for personer som

 • Er svaksynte
 • Har nedsatt kognisjon
 • Har nedsatt motorikk, lesevansker og problemer med korttidsminne

Vi arbeider fortløpende med å rette opp svakhetene.

Innhold som bryter kravet

Nettsider kan ha mangelfull informasjon i overskrifter eller ledetekst. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer som

 • er svaksynte, blinde eller døvblinde
 • har nedsatt motorikk
 • har nedsatt kognisjon

Vi arbeider forløpende med å rette manglene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være enkeltsider på nynorsk som ikke har språkkode «nynorsk». Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

 • Nettsider med bruk av dokumentleser (nettsidedokument) kan ha feil språkkode. Det er ikke mulig å endre dette manuelt i dagens CMS. Vår leverandør jobber med å utbedre feilen.
Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket:

Nettstedet har riktig språkinnstilling. Men det kan forekomme tekst på enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode. Dette kan for eksempel være tekst på nynorsk som ikke har språkkode «nynorsk».

Brukere som benytter tale kan få en redusert brukeropplevelse

Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

nnhold som bryter kravet i regelverket

 • Dokumentleser - dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon.
 • Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
 • Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi tilstreber å alltid benytte funksjonaliteten i publiseringsløsningen slik at vi unngår kodefeil. Men feil kan forekomme.

 • FAQ - håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.
 • Tabell - ved sider med flere tabeller kan disse få samme id.
 • Søk - Søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider.

Rutiner og opplæring
Agder fylkeskommune har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot kravene, før vi publiserer.

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre publisister. Våre publisister deltar også på ulike kurs i nettpublisering og universell utforming.

Testing
Vi gjennomfører jevnlige tester av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet.

Fylkeskommunalt samarbeid
Agder fylkeskommune er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Innlandet, Viken, Rogaland, Troms og Finnmark og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.

Tredjepartsløsninger
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Målet er at disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer. Dette jobber vi med å kartlegge og få på plass.