Tilgjengelighetserklæring for www.karmoy.kommune.no

 • www.karmoy.kommune.no
 • KARMØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 791 901

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KARMØY KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.karmoy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har bilder som ikke er tekstet med alternativ tekst. Dette arbeidet vil være naturlig i ny nettløsning og i nytt mediebibliotek som er kjøpt inn og vil bli tatt  i bruk fortløpende i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden støtter ikke opplesning av tekst, dette vil komme i ny nettløsning i 2023. Videoer på nettsiden er i hovedsak tekstet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi bruker ikke lydsignal for avsnitt eller har opplesning av tekst som alternativ. I tekst ellers følges metode for oppsette av tittel, ingress og mellomtitler. Ved sitat brukes sitatstrek. Lyd vil bli et alternativ i ny nettløsning i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke en fullverdig systematisk fargekoding på vår nettsider lese og/eller navigeringsstøtte. Dette vil støttes i ny nettløsning.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det må stilles strengere krav til leverandør av skjemaløsning for å ivareta universell utforming. Dette vil bli ivaretatt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke konsekvent alternativ tekst for bilde, dette må innføres i ny nettløsning i 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er tekst på enkelte bilder som ikke har tilstrekkelig kontrast. Dette vil hensyntas i ny nettløsning og bli rettet opp.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I trekkspillmeny kan bruker hoppe over element for å komme til hovedinnhold, det kan være områder på nettsiden som ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I hovedsak er lenkene innenfor lovkrav. Det kan være tilfelle av lenker som ikke oppfyller lovkrav, dette er et pågående arbeid for å korrigere med beskrivende tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette lovkravet er krevende å forstå og kommer ikke frem i en klar tekst. Vi vil ta dette med i det videre arbeidet med nytt nettsted i 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er ikke konsekvent gjennomført på dagens nettside og med riktig koding, men dette vil være viktig tema i oppbygging av nytt nettsted i 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er kjøpt inn nytt nettsted i Karmøy kommune etter en prosess i 2022. Acos CMS er ny leverandør av nettsted til Karmøy kommune. Arbeidet med innholdsproduksjon starter januar 2023. Nytt nettsted skal publiseres før sommeren 2023. Maler og elementer i ny løsning skal være i tråd med universell utforming, dette følges opp i det daglige arbeidet.
Det vil på et senere tidspunkt være en gjennomgang av de ulike systemene som knyttes opp til vårt nye nettsted med krav om tilgjengelighetserklæring. Det vil bli arbeidet systematisk for at leverandører som leverer fagsystem og apper oppfyller krav til universell utforming. Det vil også blir arbeidet internt for at den enkelte saksbehandler er kjent med lovkravene. Universell utforming vil på sikt være et nødvendig og pågående arbeid som en del av den daglige driften i kommune, også utover rent kommunikasjonsarbeid. Det er et omfattende interkommunalt samarbeid på Haugalandet gjennom bruk av felles nettløsning og forståelse og oppfølging av arbeidet med universell utforming.