Tilgjengelighetserklæring for Gyldendal Norsk Forlag

 • Gyldendal Norsk Forlag
 • KONGSVINGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 944 117 784
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KONGSVINGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Gyldendal Norsk Forlag slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I løsningen Smart bok, som også benyttes i Skolebiblioteket i Skolestudio, er det bilder som mangler alternativ tekst. Tekniske tilpasninger fra tredjepartsleverandøren av løsningen forårsaker at funksjonalitet overskriver alternative tekster, som ligger i grunnlaget vi publiserer. Konsekvensen av overskrivingen er at skjermleserbrukere i visse tilfeller ikke får lest opp teksten som forklarer bildene. Vi jobber tett med leverandøren for å kunne løse dette innen 15. februar.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold i løsningen som ikke er omfattet av dette kravet (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/reflow.html). Det gjelder innhold som krever todimensjonalt layout for å forstå og bruke, herunder avanserte matematikkverktøy, skriveverktøy, digitale arbeidsrom, interaktive bilder, diagrammer, tabeller, video, spill, og kart.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I Smart Bok er det tileggsfunksjonalitet for notater og tekstmarkering som ikke er tilpasset tastaturbetjening. Manglende tastaturnavigering skaper problemer for elever som ikke bruker/kan bruke mus. Den tekniske løsningen er levert av tredjepartsleverandør, som vi jobber tett med for å kunne løse problemet. Målet er å tilby tastaturnavigering innen 15. februar. Frem til dette er løst vil brukere som er avhengig av tastaturnavigering ikke få tilgang til denne tileggsfunksjonaliteten.

Innhold som bryter kravet

I Smart Vurdering har vi for hver oppgavetype har vi lagt inn en tidsbegrensning. Det innebærer at elevene som har best kompetanse, altså god tallforståelse og telleferdigheter, mye faktakunnskap og effektive strategier, får flere stadig vanskeligere oppgaver. De elevene som på grunn av lite faktakunnskaper og tungvinte strategier bruker lang tid på de første deloppgavene, får ikke de vanskeligere deloppgavene. På den måten vil Multi Smart Vurdering gi flest poeng til de elevene med best kompetanse, noe som er hensikten med prøven. Det er viktig å være klar over at tidsbegrensning ikke er noe elevene legger merke til. De løser de oppgavene de får, og får ikke innsikt i ev. oppgaver som de ikke får. Tidsstyringen er også gunstig fordi den sikrer at elever som bruker lang tid per oppgave ikke blir sittende svært lenge med oppgavesettet. Om elever, særlig så unge som disse, holder på svært lenge med en prøve, vil de kunne bli slitne og ukonsentrerte, noe som øker sjansen for at de gjør feil til og med på oppgaver de egentlig har kompetanse til å klare. Med tidsstyring får alle elevene de enkleste oppgavene av hver oppgavetype innenfor omtrent samme tidsperiode, ca. 30-40 minutter.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I Smart Bok er det i enkelte tekster benyttet ulike språk, f.eks. enkeltsetninger eller korte dikt på engelsk i en norsk tekst. Det er tilfeller der språkkodingen er feil. Det skaper problemer for elever som bruker skjermlesere for da blir det innholdet lest med feil uttale. Tekstene er kodet på nytt og er p.t. under testing. Vi jobber mot at skjermleser leser riktig språk i henhold til ny koding innen 15. februar. I Ordnett er det enkelte oppslag som mangler rett språkkoding. Det skyldes at Ordnett er basert på ulike ordbøker som kan ha inkonsekvent språkangivelse. Konsekvensene for brukere vil være at disse oppslagene kan bli lest med feil uttale.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I Skolestudio kan brukere skrive inn svar på oppgaver for  dette kravet som omtales som "skjemafelt". Å enkelt og effektivt, ved hjelp av tastatur, kunne hoppe fra felt til felt i et skjema på en webside er nyttig og effektivt for alle. Men når et digitalt læringsforløp sidestilles med utfylling av et skjema, oppstår det noen utfordringer. Et læringsforløp kan ha helt motsatte behov. For eksempel vil vi ikke at eleven skal kunne hoppe fra oppgave til oppgave uten å måtte lese fagstoffet som oppgaven baserer seg på. Vi har testet dette med skjermleserbrukere som mener vår løsning fungerer godt for skjermleserbrukere i en pedagogisk kontekst. Vi venter også på flere testrapporter fra eksterne eksperter.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Gyldendal er en av kommunens tjenesteleverandører. Kongsvinger kommune vil tilstrebe at våre leverandører leverer tjenester som er universell utformet og tilfredsstiller de krav som uu-tilsynet foreslår.