Tilgjengelighetserklæring for orbrann.no

 • Orbrann.no
 • ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS, organisasjonsnummer 987 615 516

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Orbrann.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Øvre Romerike brann og redning IKS har satt alternativ tekst på alle benyttede bilder på vår hjemmeside. Alle bilder etter 01.02.2023 kommer med alternativ tekst. 

Enkelte bilder på hjemmesiden inneholder bilde med tekst og sak/møtedokumenter. Vi har startet arbeid med å gi et tekstalternativ som beskriver formålet. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettstedet har tilfeller av feil bruk av overskriftshierarki. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil i noen tilfeller få lest opp overskriftene i feil rekkefølge.

Enkelte tabeller mangler overskriftceller. Det er også tilfeller hvor tabeller er brukt til visuell fremstilling. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil kanskje ikke forstå tabellen på samme måte og vanskelig å holde oversikt.

Enkelte visuelle lister er ikke kodet riktig. De er enten kodet med avsnitt eller et avsnitt med <br />. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette.

Tilgjengelige alternativ

Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Det jobbes med å redusere bruk av tabell. Etter 01.02.23 skal tabell ikke benyttes.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Finnes tekster på nettsiden som bryter kravet. Jobbes kontinuerlig med å rette dette kravet. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vår skjemaleverrandør oppfyller ikke oppfyller kravene. Leverandøren jobber med å rette teknisk løsning slik at den blir iht. kravene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Som svart i 1.1.1 Øvre Romerike brann og redning IKS har satt alternativ tekst på alle benyttede bilder på vår hjemmeside. Alle bilder etter 01.02.2023 kommer med alternativ tekst. 

Det forekommer bilder med tekst som vi har startet arbeid med å gi et tekstalternativ som beskriver formålet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Dokumenter som utarbeides ifm saker som behandles i Øvre Romerike brann- og redning IKS sitt styre og representantskap vil ikke kunne tilfredsstille kravet til tabeller i WCAG-standarden. Årsaken til dette er begrensning av dokumentstørrelse i vårt sak- og arkivsystem, samt måten dette vil behandles på i nettløsninger for saksbehandlingen som gjennomføres av lokalpolitikerne.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har blokker som forekommer på flere sider på nettsiden. Vi har startet arbeidet med å legge tekst tilgjengelig kun et sted på nettsiden. 

Vi har kontaktet vår leverrandør av hjemmesiden om vi har en slik mekanisme.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er noen sider som bryter regelverket, men fra 1. februar 2023 vil nye publiseringer være iht til kravene.

Det gjennomgås lenker på siden for at formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten. Det jobbes kontinuerlig med dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av publiseringsløsningen vår har testet løsningen etter WCAG 2.0 og 2.1. Teknisk er løsningen iht. til kravene fra 1. februar 2023.

Innhold som er produsert før 1. februar 2023 er i ulik grad iht. kravene. Dette er beskrevet i tekstboksen innenfor hvert krav.

Vi etablerer nye retningslinjer for publisering på nettstedet, som ivaretar alle kravene, fra 1. februar 2023.

Dokumenter
Arbeid med å tilfredsstille WCAG-kravene i henhold til dokumenter er startet med oppgradering av maler til satte krav med vår sak- og arkivsystem leverandør, ACOS AS. Vi forventer å ferdigstille dette arbeidet i 1. halvår 2023.

Løsninger i bruk av ØRB for innbyggere eller næringsliv – som nettsider, intranett eller ekstranett som plikter til å følge kravene:

Nettsiden til ØRB, Prokom, Petter Bjedila: Petter.Bjedila@prokom.no

Acos Interact, Skjemaløsning tilgjengelig for innbygger via nettsider, Acos, Vegard Lund Moseid: vegard@acos.no

ACOS innsyn, Innsynsløsning på nettside med postliste, politiske møtedokumenter. Dvs. maler fra WebSak, ACOS AS (tas i bruk i 2023)

Acos møteportal, Møtebehandlingsløsning, ACOS AS (tas i bruk i 2023)

CIM, Krisehåndteringsverktøy og midlertidig ansattportal, F24

Workplace, Ekstranett, Crayon, Andreas Rosnæs: Andreas.Rosnaes@crayon.com

Webcruiter, Ansettelsesprogram, Talentech, Marius Bjørnstad: marius.bjornstad@talentech.com