Tilgjengelighetserklæring for udi.no

 • udi.no
 • UTLENDINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 974 760 746
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTLENDINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på udi.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere ikoner manglet alternativ tekst.

Feilene påvirker i begrenset grad muligheten til å bruke nettstedet.

Tilgjengelige alternativ

Det er plassert en tekst-lenke ved siden av §-ikonet.

Innhold som bryter kravet

På udi.no finner du video som er laget som støttemateriell og et alternativ til tekstbasert informasjon. Disse filmene er ofte oversatt til mange språk, men eldre filmer mangler teksting.

Årsaken til at filmer mangler teksting er at disse er produsert tilbake i tid, og utgjør i antall en så omfattende jobb at det ikke lar seg gjennomføre uten at dette går på bekostning av ny produksjon. All ny videoproduksjon tilbyr teksting.

Tilgjengelige alternativ

Vi har ikke video som inneholder informasjon som ikke er tilgjengelig som tekst på udi.no. Video fungerer kun som en alternativ presentasjonsform av tilgjengelig tekst.

Innhold som bryter kravet

På udi.no finner du video som er laget som støttemateriell og et alternativ til tekstbasert informasjon. Disse filmene er ofte oversatt til mange språk, men alle filmer mangler synstolking.

Årsaken til at filmer mangler synstolking er at disse er produsert tilbake i tid, og utgjør i antall en så omfattende jobb at det ikke lar seg gjennomføre.

Tilgjengelige alternativ

Vi har ikke video som inneholder informasjon som ikke er tilgjengelig som tekst på udi.no. Video fungerer kun som en alternativ presentasjonsform av tilgjengelig tekst.

Innhold som bryter kravet
 • Ikke alle elementer på en side har unik ID. Eks: Ikon bruk som symbol for "Har søkt".
   
 • Enkelte WAI-ARIA landmarks mangler unike navn. Eks felt i headeren for justering av tekst-størrelse og endring av språk.
Innhold som bryter kravet

Tabeller under "Statistikk og analyse" gir ingen ingen tekstlig beskrivelse eller grafisk indikasjon på at dataene fra tabellen kan sorteres. Dette blir kun kommunisert via skjermlesere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Forsiden på udi.no mangler sidetittel og H1-tag. Alle øvrige sider på nettstedet har sidetitler.

Konsekvensen for brukeren av at forsiden mangler sidetittel er i denne sammenhengen begrenset.

 

Innhold som bryter kravet

Lenkers mål og funksjon fremgår ikke tydelig av lenketeksten i nettstedets kolofon.

Dette gjelder spesielt for:

Lenketekst er nok her bestemt av tilgjengelig plass, og ikke manglende vilje til å veilede brukeren videre.
 

Feilene kan påvirke brukerens mulighet til å navigere på nettstedet.

Tilgjengelige alternativ

Angitte lenker i kolofonen utgjør et tredje navigasjonsalternativ til det samme innholdet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dersom brukeren ikke har oppgitt nasjonalitet i søkeveilederen innen hen kommer til nivå tre, vil nivå tre kun inneholde generell informasjon om sakstypen.  Det er først når brukeren oppgir nasjonalitet at detaljert informasjon og videre veiledning blir tilgjengelig. 

Det opplyses ikke om denne logiske begrensningen i funksjonalitet på nettstedet.

Tilgjengelige alternativ

Dersom brukeren oppgir nasjonalitet på nivå to i søkeveilederen så unngår man denne større endringen av innhold på siden.

Innhold som bryter kravet

I søkeveilederen skal man angi søkers statsborgerskap (nasjonalitet) for å få tilpasset innhold. Dersom statsborgerskapet (nasjonalitet) feilstaves vil brukeren ikke få tilgang til det tilpassede innholdet, og input-feltet resettes uten at brukeren får en tekstlig feilmelding, eller på andre måter blir gjort oppmerksom på at innholdet i tekstfeltet ikke var gyldig.

Innhold som bryter kravet

Enkelte input-felt mangler eksplisitt beskrivelse av feltets funksjon, enten ved bruka v HTML eller WAI ARIA attributtet "aira-labelledby". Eks: Felt knyttet til "Søkeren er statsborger i".

Det samme tekstfeltet har kun en delvis god beskrivelse av hva som forventes av brukeren her. Det mangler også en beskrivelse av hvordan søkeren skal bruke dette feltet.

Innhold som bryter kravet

Se punkt 3.3.1 i tilgjengelighetserklæringen.

 • Feltet for statsborgerskap varsler ikke brukeren om at navn på land er feilstavet.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.