Tilgjengelighetserklæring for dmmh.no

 • dmmh.no
 • DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING, organisasjonsnummer 971 574 747
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på dmmh.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bildene vi har sjekket inneholder alt-tekster, men det er likevel et stort
forbedringspotensiale i tekstformuleringene. Alt-tekstene virker tilfeldige, som eksempelvis alt=“landingsside og alt=”forside3”. Som et tiltak bør alt-tekstene på bildene på nettstedet gjennomgås, og formuleres mer beskrivende for bildet det gjelder. Dette kan ha konsekvenser for svaksynte, blinde, døve, de med nedsatt hørsel, døvblinde og de med
nedsatt kognisjon. Det vil også kunne ha konsekvenser for alle brukere dersom bildet av en eller annen
grunn ikke blir lastet inn.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: På forsiden er overskriften til seksjonen Nyheter H2. Under nyheter ligger det artikler, som også har H2 som overskrift. Her burde det vært H3, slik som strukturen er på artiklene under Arrangementer i seksjonen over.

Eksempel 2: Validatoren finner flere feil og forbedringsforslag. En utvikler burde gå gjennom, og utbedre feilene. Se resultater fra validator her:
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdmmh.no%2F
Dette kan ha konsekvenser for brukere med ulike funksjonsnedsettelser som bruker brukeragenter og datahjelpemidler. Eksempelvis blinde og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: Når CSS skrus av blir primærmeny og søkefelt presentert dobbelt opp - En gang før, og en gang etter, logoen.
Dette kan ha konsekvenser for brukere som er avhengige av å få lest opp innhold på nettstedet ved hjelp av datahjelpemiddel. Eksempelvis blinde, svaksynte og døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Finner lite innhold på nettstedet som referer til sensoriske egenskaper, men i skjema for søknad om tilrettelegging er hjelpeteksten lagt under input feltet, og ikke over. Hjelpeteksten burde ligge mellom tittelen til input feltet og selve input feltet. På denne måten kan også brukere
som har vanskeligheter med å oppfatte visuelt at hjelpeteksten hører til det input-feltet, også få samme hjelpetekst før de har fylt ut.
Dette kan ha konsekvenser for brukere som er blinde eller har nedsatt syn, og derfor har vanskeligheter med å oppfatte informasjon om sensoriske egenskaper.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Skjemaene vi finner på nettstedet har ikke muligheter for auto-complete på f.eks. felt for navn, da felt-typen ikke er spesifisert i koden slik at nettleseren kan avdekke hvilken informasjon som skal fylles inn.
Dette kan ha konsekvenser for personer med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon som f.eks. hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Skjemaer mangler feilmelding ved forsøk på innsendelse uten å ha fylt ut obligatoriske felter. Ett obligatorisk input-felt som mangler obligatorisk informasjon ved innsendelse blir markert med en blå markering rundt feltet (kun det første obligatoriske feltet som må fylles ut, ikke de resterende), men mangler en tekst eller utdypning av hva og hvor feilen er.

Dette kan ha konsekvenser for personer som har problem med å oppfatte informasjon som er formidlet gjennom farge/fargeforskjeller. Eksempelvis blinde, svaksynte og fargeblinde. Det vil også gi økt brukervennlighet for personer uten funksjonsnedsettelser dersom kravet oppfylles.

Innhold som bryter kravet

I skjemaet som er bak hvert obligatoriske input felt har en rødfarge som er for svak kontrast mot bakgrunnen. Kan løses ved å ha en mørkere rødfarge, men det bør også være en tekst over skjemaet som beskriver hva * sin funksjon på feltene er. Kan ha konsekvenser spesielt for svaksynte og fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

På siden For studenter ligger et bilde med informasjon om arrangement i kantina, som kun er synlig som tekst på selve bildet. Linken videre fungerer ikke, og brukere av f.eks. skjermlesere vil ikke få tilgang til dette innholdet. Alle bilder som inneholder informasjon, skal også ha all relevant informasjon i tekstformat, slik at ikke brukere av skjermlesere går glipp av relevant informasjon. Kan ha konsekvenser spesielt for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: I skjema forsvinner felt for å velge checkbox og radio button når man zoomer inn 400%, og brukeren mister da muligheten til å fylle inn skjemaet korrekt. Kan ha konsekvenser spesielt for personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Skjema for melding av interne forhold har ikke god nok kontrast mot bakgrunnen på de hvite input feltene.

Innhold som bryter kravet

Blokkene med tekst + bilde i samme rad på forsiden er i absolutt høyde, og innholdet går dermed utenfor boksen dersom man endrer spacing mellom linjer, bokstaver, ord og avsnitt - og dermed risikerer man at noe av innholdet forsvinner. Dette kan ha konsekvenser spesielt for personer med nedsatt syn eller dysleksi

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: På siden for tilrettelegging for studenter er ikke knappen for å åpne PDFen handlingsplan-for-et-inkluderende-laringsmiljo-ved-dmmh.pdf tilgjengelig ved tastaturnavigasjon. 

Eksempel 2: På siden for Timeplan for studenter er flere lenker og knapper ikke tilgjengelige ved tastaturnavgiasjon.

Eksempel 3: På siden for en enkelt ansatt får man ikke tilgang til accordion ved å bruke tab + enter.

Dette vil gå utover de av oss som bruker tastaturet til å navigere rundt på nettstedet, eksempelvis svaksynte eller personer med nedsatt motorikk i hender.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: I skjema mangler tekst som sier at “Obligatoriske felter er merket med *” eller lignende.

Eksempel 2: Det kommer ingen feilmelding når man prøver å sende inn et skjema uten å fylle ut obligatoriske felter, og det er derfor vanskelig for brukeren å se hvorfor skjemaet ikke blir sendt inn.

Dette vil kunne gå ut over alle som bruker nettstedet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Manglende feilmelding i skjema hvis obligatorisk felt ikke er utfylt ved innsendelse. Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: Mangelfulle instruksjoner om at et felt er obligatorisk. Feltene er merket med en rød *, som ikke har god nok kontrast, og mangler en tekstlig beskrivelse knyttet til skjemaet av hva * betyr.

Eksempel 2: Hjelpetekst til enkelte felter ligger under selve feltet, og er derfor lite tilgjengelig for de som bruker f.eks skjermleser. Burde ligge mellom tittelen for feltet og selve input feltet, slik at alle får informasjonen før input feltet fylles ut. 

Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon, nedsatt motorikk og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Manglende feilmelding i skjema hvis obligatorisk felt ikke er utfylt ved innsendelse, samt ikke tilfredsstillende informasjon om hvilke felt som er obligatoriske og ikke utfylt ved innsendelse. Dette kan gjøre det mer utfordrende å betjene skjemaene for blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblinde, de med nedsatt kognisjon og i tillegg gi dårligere brukervennlighet for alle brukere.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Eksempel: To eller flere elementer på nettstedet har ikke unik ID i koden. #txt finnes flere steder. Dette vil ikke nødvendigvis ha noen praktisk betydning for seende besøkende, men en skjermleser er avhengig av unike IDer i HTML for å vite hvilke elementer som hører sammen.

Innhold som bryter kravet

Eksempel 1: iFrame i koden på forsiden har ikke en tittel eller tekstlig alternativ. Å legge til en tittel på iFramen vil hjelpe skjermlesere til å forstå iFrames funksjon på nettstedet.

Eksempel 2: Nedtrekksmeny/filtrering på siden for Våre ansatte burde ha en beskrivende tekst label slik at blant annet en skjermleser vil kunne lese hva nedtrekksmenyen omhandler.

Innhold som bryter kravet

Eksempel: Manglende feilmelding ved tomme, obligatoriske felter når man forsøker å sende inn et skjema.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

DMMH jobber kontinuerlig med å oppfylle de kravene til universell utforming som pr. i dag ikke er oppfylt.

Alle som har tilgang til å publisere innhold på nettsiden får opplæring, der uu er et fokusområde. I tillegg møtes alle som publiserer innhold til jevnlige møter der bl.a. uu er tema.

DMMH benytter analyseverktøyet Monsido og har i tillegg møter med leverandør av nettsideløsningen, der bl.a. UU er tema.