Tilgjengelighetserklæring for design.entur.no

 • design.entur.no
 • ENTUR AS, organisasjonsnummer 917 422 575
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENTUR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på design.entur.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Noen estetiske ikoner som skal være skjult for skjermlesere er ikke skjult. Dette skaper støy for skjermleser-brukere.

Når man bruker tastaturnavigering på en nedrekksliste vil alle elementer leses opp som selected når man bruker vanlig piltastnavigasjon. Dette kan skape forvirring for brukerne.

Ved bruk av datovelgeren vil skjermlesere få lest opp datoer utenfor nåværende måned i de hvite rutene. Dette er uheldig da disse datoene ikke er tilgjengelige og gir skjermleser-brukere en annen opplevelse enn de seende.

Innhold som bryter kravet

På noen sider er visse overskriftsnivåer hoppet over. Innholdslisten har alltid overskriftnivå fire, men burde ha nivå to. Dette kan føre til forvirring blant skjermleserbrukere rundt om det er en seksjon av siden de ikke får med seg

Noen ledetekster er ikke koblet korrekt opp mot elementet det hører til. Det kan føre til usikkerhet i hva visse skjema-elementer gjør blant skjermleser-brukere.

Noe tekst er markert som ledetekst til tross for å ikke høre til et skjema-element. Dette kan skape forvirring hos skjermleser-brukere da det går i mot forventningene deres.

Innhold som bryter kravet

Kontrastsjekkeren har ikke en naturlig fokusrekkefølge. Dette kan føre til forvirring for brukere.

Innhold som bryter kravet

Noen få sider har litt uklare beskrivelser av hvor elementer ligger, eksempelvis: «eksempelet under» der eksempelet ikke er direkte følgende men vises på et senere punkt.

Instillingsknappen, tilgjengelig som siste element i menylinjen, er på noen sider referert til ved sensoriske begreper. Dette kan føre til at brukere av skjermlesere kan gå glipp av denne funksjonen

Tilgjengelige alternativ

Knappen for innstillinger som er beskrevet med som «oppe i høyre hjørne» er også beskrevet som «innstillingsmenyen». Da knappen er navngitt «Vis innstillinger» burde det være mulig å komme seg frem til denne funksjonaliteten selv, med skjermleser, men det er ikke optimalt at nøyaktig knapp-navn ikke er nevnt i denne beskrivelsen

Innhold som bryter kravet

Modalen for visningsinnstillinger som aktiveres av innstillinger-knappen i menylinjen kan i visse tilfeller ha noe innhold som går utenfor skjermen i landskapsmodus.

Innhold som bryter kravet

Choice chips kommuniserer statusen sin utelukkende gjennom farge. Dette kan skape usikkerhet i hva som er valgt. Det jobbes med å utbedre en ny versjon av denne komponenten.

Innhold som bryter kravet

Visse eksempler har innhold som går utenfor boksen sin, men alt innhold er fortsatt synlig. Dette fører til en dårligere brukeropplevelse som kan være vanskeligere å fatte innholdet i.

Noen eksempler har tekst som legger seg over hverandre. Dette fører til uleselig tekst og brukeren kan gå glipp av informasjon på siden.

Noen få steder er deler av tekst helt skjult. Dette fører til at brukeren ikke får med seg denne informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Flere av elementene på siden har ikke god nok kontrast mot bakgrunnen sin. Dette er som oftest i tilstander som mouse-over, ved kanter som er for lyse for bakgrunnen eller to sidestilte farger som ikke har nok kontrast til hverandre innad i elementet. Det gjelder også hovedsaklig lyse blåtoner og gråtoner mot hvit. Dette kan føre til en vanskeligere brukeropplevelse for de med nedsatt eller svakt vanlig- eller fargesyn.

Innhold som bryter kravet

Noen få elementer har problemer med responsivitet ved større tekstavstand. Dette kan i verste fall føre til at ikke alle får med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet

Tooltip-er kan ikke lukkes uten å flytte tastaturfokus eller bruke en pekerenhet. Dette burde ikke føre til noen praktiske problemer på siden, men kan oppleves frustrerende.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

På forsiden til nettstedet er det en tekstkarusell med animasjon som går av seg selv, denne kan ikke pauses eller stoppes. Dette kan være forstyrrende eller ubehagelig for noen brukere.

Innhold som bryter kravet

Det fungerer ikke å hoppe over den initielle navigasjonsmenyen på forsiden. Dette fører til at tastaturbrukere alltid må navigere seg gjennom disse punktene for å komme til hovedinnholdet på selve forsiden. Alle andre sider støtter det å hoppe til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av skjermleser i kontrastsjekkeren fokuseres først alle fargeverdiene sine ledetekster etter hverandre og deretter alle verdiene samlet. Dette gjør det vanskelig for skjermleser-brukere å holde styr på hvilken ledetekst som hører til hvilken tekstverdi.

Skuff-elementer som åpnes setter fokus til første interaktive element i stedet for lukke-knappen, men lukke knappen vil være mer naturlig som initiell fokus. Dette kan føre til frustrasjon eller forvirring for tastatur- og skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Kravet til minst to ulike måter å navigere til sider på er ikke oppfylt. Det betyr at alle sider kun er tilgjenglig gjennom hovedmenyen og deretter sidemenyen. Dette kan gjøre det vanskelig for noen brukere å finne frem til korrekt side eller skaffe oversikt over tilgjengelige sider.

Innhold som bryter kravet

På siden «Brukerhistorier» er det feil nummereing av steg: 1 - 1 - 2. Riktig nummerering skal være 1 - 2 - 3.

Innhold som bryter kravet

På siden MediaCard mister eksempelkomponenten synlig fokus ved mouseover. Dette burde ikke skape store problemer, men kan i verste fall føre til korte øyeblikk med forvirring om hvor tastaturfokus befinner seg.

På siden hvor man kan laste ned illustrasjoner, har fokuslinjen på nedlastingsknappen på noen av illustrasjonene for dårlig kontrast mot bakgrunnen.

Innhold som bryter kravet

Noen steder mangler det korrekt kobling mellom et skjemaelement og ledeteksten dens. Det fører til at det er vanskeligere for skjemleser-brukere å oppfatte funksjonen til disse elementene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Bryteren for å styre om eksempel-komponenten vises i kontrastvariant eller ikke har på noen sider engelsk ledetekst og andre sider norsk ledetekst. Dette kan i verste fall føre til forvirring rundt om disse bryterne har samme funksjonalitet.

I noen dropdown-komponenter kan bruker velge et element med mellomromtasten, det kan man ikke i vanlig dropdown. Dette kan føre til forvirring ved at oppførselen er ulike på tvers av komponentene.

Innhold som bryter kravet

Tekst som gir tilbakemelding til bruker ved for eksempel feil i et inputfelt i skjema er ikke koblet riktig til skjemafeltet. Dette kan føre til at brukeren blir forvirret eller mister informasjon ved bruk av skjema.

Innhold som bryter kravet

Et par elementer mangler kobling mot label. Dette kan føre til at brukeren blir forvirret eller mister informasjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har duplikate id-er. Dette kan føre til vanskeligere navigasjon på siden for skjermleserbrukere eller i verste fall at funksjonalitet ikke fungerer som forventet

Noen CSS-verdier er ugyldige. Dette åpner for muligheten for at noe styling kan oppføre seg uønsket.

Noen HTML-elementer har ugyldige attributter. Dette kan potensielt føre til uønsket oppførsel for noen brukere.

Noen ledetekster har ugyldig id-kobling til korrekt skjemaelement. Dette kan føre til en dårligere skjemaopplevelse for alle brukere og gjøre det vanskeligere for skjermleserbrukere å navigere seg rundt i påvirkede skjemaer.

Innhold som bryter kravet

Noen elementer har feilsatte eller manglende role-tag. Dette kan gjøre dem vanskeligere å identifisere for skjermleserbrukere. I noen tilfeller vil dette kunne påvirke alle brukere hvis nettleseren har automatiske funksjoner som ikke aktiveres på grunn av manglende rolle.

Aria-describedby refererer til et ikke-eksisterende elementer når tooltip er brukt siden elementet er skjult når tooltip er skjult. Dette er kun en teknisk feil, og det vil ikke påvirke noen brukere da funksjonalitet ikke er påvirket av dette i det hele tatt.

Noen få komponenter har ugyldige eller ufullstendig bruk av WAI-aria-tags


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Entur har rundt ti nettløsninger som retter seg mot eksterne brukere og som er underlagt krav om universell utforming (UU). Dette er hovedsakelig løsninger og tjenester som er direkte eller indirekte knyttet til reisesøk, informasjon, reiseplanlegging, billettkjøp og betaling. Entur ikke er ansvarlig for selve reisen, dvs. for stoppesteder, ombordstigning, kjøretøyet, forsinkelser med mer.

Entur har et samfunnsansvar knyttet til at det skal være enkelt å velge kollektivt, og UU har høy prioritet hos oss. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre med tanke på inkludering og likestilling. Det skal være enkelt for alle å søke opp en reise, bestille og betale en billett selvbetjent i våre nettløsninger.
UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming. Vi gjør også jevnlig brukertester med ulike brukergrupper for å sikre at vi hensyntar ulike behov.

Hos Entur er det enkelte team ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om våre nettløsninger på tilbakemelding@entur.org