Tilgjengelighetserklæring for npe.no

 • npe.no
 • NORSK PASIENTSKADEERSTATNING, organisasjonsnummer 984 936 923
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på npe.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har en graf som viser ventetid for sakene vi behandlet i første halvår 2022. Søylene i diagrammet viser hvor mange måneder det tok fra saken ble mottatt, til vi ga svar om rett til erstatning eller ikke. Vi har grafen for gå et inntrykk av hvor lang saksbehandlingstid vi har, da dette er vanskelig å tidfeste nøyaktig gitt at vi behandler mange forskjellige saker av varierende kompleksitet.

Vi har ikke tekstalternativ til diagram, fordi det ikke er mulig å legge inn tekstalternativ i CMS-et vi bruker.

Synshemmede får ikke tilgang til detaljert informasjon som presenteres i diagrammet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tabulator-rekkefølgen starter alltid på nytt på hver underside, og man må trykke flere ganger på TAB før man kommer til hovedinnholdet på hver nye underside.

Nettsiden er designet slik, som betyr at brukere som er avhengig av tastatur, skjermforstørrer/skjermleser for navigasjon får en litt tungvinn brukeropplevelse.

Innhold som bryter kravet

To skjemaløsninger, som skal veilede erstatningssøkere, kan betjenes med tastatur, men mangler tidvis klar utheving av gjeldende valg.

Svaksynte og de med nedsatt motorikk får ikke utnyttet tjenesten godt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer to skjemaløsninger vi har er ikke kodet med riktig label i HTML.

Konsekvensen er at hjelpemidler ikke leser innholdet riktig.

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen som fremkommer i skjemaløsningene våre, er tilgjengelig som ren tekst i informasjonsartikler på npe.no.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .