Tilgjengelighetserklæring for Literate screening test

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Literate screening test slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Dysmatetestene (i Feide kalt «Literate Screeningtest») er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker (screeningtesten) og for å påvise dysleksi (oppfølgingstesten). Dysmate-testene er digitale, og de er normert i digitalt format. Testene er normert og validert blant flere hundre barn, ungdom og voksne. De psykometriske egenskapene er dokumenter og publisert i fagfellevurderte forskningstidskrifter. Normeringen og valideringen er gjennomført blant personer uten sensorisk eller fysisk funksjonsnedsettelse – dvs. personer som har kunnet gjennomføre testene uten behov for individuelle tilpasninger eller spesiell tilrettelegging. Testen er normert med gjennomsnittlig utstyr brukt i den norske skolen. Flere av oppgavene er målt på tid, og all bruk av utstyr som ikke er brukt i normering, vil ikke gi valide resultat. Dette gjelder både funksjoner i skjermlesere (slik som JAWS), lese- og skrivestøtte (Slik som Lingdys) samt nettlesernes funksjoner for tilgjengelighet. Som en generell tilrettelegging for personer med dysleksi, DLD (utviklingsmessig språkforstyrrelse) og ADHD har vi laget lydstøtte til alle instruksjoner og øvingsoppgaver. Det vil si at voiceover gir en muntlig forklaring til de ulike deltestene, og gir tilbakemelding om kandidatens løsning på de innledende øvingsoppgavene ble løst riktig eller feil, og hvorfor svaret eventuelt var feil. Voiceover er en profesjonell stemmeskuespiller, som snakker i rolig tempo og med tydelig uttale av ordene. Lydstyrken kan enkelt justeres utfra kandidatens behov. Kandidaten blir gjort oppmerksom på at hen ved behov kan spille av instruksjoner og øvingsoppgaver på nytt. Voiceover supplerer tekstene på testkandidatens skjerm. Som en generell tilrettelegging på de leserelaterte kognitive deltestene, er det minimalt med forklaringstekst på testkandidatens skjerm. I hovedsak er det kun stimulusoppgavene som presenteres på testkandidatens skjerm. På barnetesten har vi dessuten utviklet en avatar (kalt Dysmate) som dukker opp på kandidatens skjerm og loser eleven gjennom testen og gir visuell støtte underveis. For eksempel minner avataren om at eleven må fokusere og høre godt etter, rett før en muntlig stimulus-oppgave blir presentert, ved at avataren løfter hånden opp til øret. Forklaringstekstene og stimulusoppgavene kan enkelt forstørres ved å zoome inn eller forstørre skjermen. Testens normer er basert på de gjeldende prosedyrene for gjennomføring. Det er derfor ikke mulig å gjøre tilpasninger utover de generelle tilretteleggingstiltakene som er skissert her, uten at det svekker testens validitet. Et tekstalternativ for ikke-tekstlig innhold vil gjøre testen enklere og noen ganger gi kandidatene løsningen på oppgaven. Testene er ment å måle lese- og skrivevansker og kognitive egenskaper hos testkandidaten og tilpasninger til denne målgruppen vil svekke testens validitet.

Innhold som bryter kravet

Ikke sjekket av leverandør

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noe innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket, men vi vil ha dette løst ila februar 2023 Konsekvenser er at det ikke kun er mulig å gjennomføre testene ved hjelp av kun tastatur. Se kommentar på 1.1.1 Testene støtter ikke kun bruk av tastatur. Dette ble vi oppmerksomme på i gjennomgangen som følge av utfylling av dette skjemaet. Vi er allerede i gang med å tilrettelegge for gjennomføring av testene kun ved hjelp av tastatur, og håper å ha dette på plass raskt. Merk at kravene 2.1.2, 2.4.3 og 2.4.7 er følgefeil av at at vi ikke oppfyller kravet 2.1.1.

Innhold som bryter kravet

Kravet støttes ikke. Følgefeil av krav 2.1.1. Noe innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket, men vi vil ha dette løst ila februar 2023 Konsekvenser er at det ikke kun er mulig å gjennomføre testene ved hjelp av kun tastatur. Se kommentar på 1.1.1

Innhold som bryter kravet

Kravet støttes ikke. Følgefeil av krav 2.1.1. Noe innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket, men vi vil ha dette løst ila februar 2023 Konsekvenser er at det ikke kun er mulig å gjennomføre testene ved hjelp av kun tastatur. Se kommentar på 1.1.1

Innhold som bryter kravet

Kravet støttes ikke. Følgefeil av krav 2.1.1. Noe innhold på nettsiden som ikke oppfyller kravet i regelverket, men vi vil ha dette løst ila februar 2023 Konsekvenser er at det ikke kun er mulig å gjennomføre testene ved hjelp av kun tastatur. Se kommentar på 1.1.1


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .