Tilgjengelighetserklæring for doga.no

 • doga.no
 • STIFTELSEN DESIGN OG ARKITEKTUR NORGE, organisasjonsnummer 913 552 490
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN DESIGN OG ARKITEKTUR NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på doga.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er identifisert brudd relatert til ikke-tekstlig innhold. I all hovedsak bygger dette seg på alt-tekster til grafiske elementer. Vi har identifisert følgende utfordringer relatert til alt-tekster:

 • Ikke alle bilder har alt-attributtet. Dette er påkrevd, også for ikke meningsbærende elementer. Dette kan fører til at bildefilens navn blir presentert for skjermleserbrukere fremfor en tekstlig gjengivelse av hva bildet presenterer.
 • Flere bilder som presenteres blir presentert som en del av lenker. Dette fører i dag til at alt-tekst, eventuelt bildefilens navn, blir en del av lenkens navn. Dette leder til noe uheldig lange  
 • Flere bilder som portrett bilder av ansatte virker bare å få bildefilens navn som alt-tekst. Dette er uheldig og bryter med kort og konsis alt-tekst kravet.
 • Dekorative bilder har til tider alt-tekst selv om bildet bare er for dekorasjon. 

Vi vil arbeide systematisk med å utbedre manglene.

Innhold som bryter kravet

Det tilbys innsiktsfulle podkaster på doga.no. Til eksempel på DOGA Podcast: Norske byggeklosser. Vi har så langt ikke noe tekstlig alternativ til podkastene. Vi vil jobbe for å finne en langsiktig løsning på vekstalternativ til podkaster. Det finnes noe informasjon om podkasten på samme sted som disse blir presentert, men dette anerkjenner vi ikke er et ekvivalent alternativ til transkribering av podkastene. 

Innhold som bryter kravet

Vi presenterer en multimedia innhold av ulike typer fra ulike strømme-tjenester (youtube, vimeo). Det tilbys teksting for noen av våre videoer, andre er dette ikke på plass enda. Noen videoer har teksting brent inn i videoinnhold (eng: open-caption) mens andre videoer tilbyr teksting som kan slås av og på (eng: open-cation). Det er også tilfeller av videoer hvor det ikke tilbys noen teksting. Enkelte videoer presentert gjennom Vimeo har også utfordringer med:

 • Justere lydnivå
 • Justere videokvalitet
 • slå av og på fullskjerm
 • slå av og på teksting
 • Skjermdump fra video

Vi vil arbeide for å tekste samtlige videoer som ikke live-streames. Live-streams som gjøres tilgjengelig som opptak skal også tekstes. Vi vil også arbeide for å benytte closed caption i fremtiden slik at brukere som har behov for teksting kan slå dette på, de som ikke ønsker teksting kan slå det av og slik at døv-blinde kan få tilgang til tekstingen av videoinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Vi er klar over at det finnes en rekke utfordringer på doga.no hva angår suksesskriteriet 1.3.1. Under følger en forenklet liste over utfordringer som vi er kjent med:

 • Landemerker på siden er til tider ikke skillbare grunnet manglende tilgjengelig navn. Dette kan gjøre hurtignavigering med skjermleser utfordrende.
 • Vi har grupper innad i skjema som ikke er skillbare med skjermleser hurtignavigering.
 • Det er brudd på god definisjon/bruk av semantiske elementer på nettsiden. Til eksempel er enkelte elementer som fungerer som knapper definert som lenker. Dette kan føre til at metadata om knappens status og mulige handlinger ikke blir gjengitt til skjermleserbrukere som forventet. Et annet eksempel er hvordan enkelte lister ikke er definert semantisk som lister. 
 • Tabeller på enkelte sider er ikke definert på en måte som ivaretar god struktur og semantikk.
 • Det brukes til tider forkortelser som ikke skrives helt ut eller er semantisk markert som forkortelse.
 • Feilmeldinger er til tider ikke tilknyttet skjemafeltet de beskriver. Dette kan føre til at bruk av skjermlesere ikke fungerer som forventet. 

Det jobbes aktivt med å forbedre disse manglene. Spesielt vil vi fokusere på skjemaer da vi anerkjenner at det er her de største konsekvensene av manglene kan forekomme. Behøver du hjelp med å overkomme utfordringer på doga.no ber vi deg kontakte oss på post@doga.no

Innhold som bryter kravet

Riktig autocomplete og input type er svært viktig da det både dikterer hvilke skjemafelter som automatisk kan utfylles, det forhindrer ugyldig input i skjemafelter og dikterer hvilket type tastatur brukere på touch-enehter vil bli presentert med. En renvask i bruk av autocomplete og input typer vil bli initiert og vi forventer at utfordringene blir utbedret innen rimelig tid.

Innhold som bryter kravet

Kriteriet er underkjent da det er identifisert lenker som kun skilles fra annen tekst ved hjelp av farge. Kriteriet brytes ikke i en omfattende, men slike feil kan gjøre det vanskelig for fargeblinde og svaksynte (og andre) å skille interaktivt innhold fra ikke-interaktivt innhold.

Innhold som bryter kravet

doga.no presenterer det aller meste av tekstlige innhold med kontraster som innfrir minstekravene. Det er enkelte unntak fra dette, både for "normal" tekst og "stor" tekst. Feilene vil bli adressert innen rimelig tid. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte tekster som presenteres ved hover/fokus på lenker med bilder skalerer ikke på en måte som innfrir kravet til skalering. Utover dette er vi ikke kjent med feil på kriteriet. Tiltak vil bli gjort for å utbedre manglene. 

Tilgjengelige alternativ

Interager med lenken som presenterer teksten som ikke skalerer som forventet ved hover/fokus. En ekvivalent introduksjon til teksten som presenteres ved hover/fokus gjengis i de fleste tilfeller gjennom ingressen til artikkelen.  

Innhold som bryter kravet

Ved forstørring av innhold til 400% vil enkelte tabeller kutte innhold fremfor å fremprovosere rulling i flere retninger. Tabeller er et eksempel på "innholdet som krever rulling i to dimensjoner for å ivareta bruk eller meningsinnhold" og er således "ok" å ha rullende i flere retninger. Derimot forhindrer dagens implementasjon av tabeller rulling i flere retninger og kutter det synlige området til tabellen fremfor å rulle i flere retninger.  

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når man åpner nedtrekks menyene på Inkluderende design: eksempler og caser | DOGA er det ikke mulig å lukke nedtrekks menyen med Escape eller ved å navigere seg ut av nedtrekks menyen. Dette resulterer i at nedtrekks menyen dekker over annen funksjonalitet og innhold på nettsiden og vedvarer med mindre man aktiverer funksjonalitet eller laster inn siden på nytt. Dersom man aktiverer og lagrer innholdet i det utvidede området vil også fokus bli satt til toppen av siden, noe som kan være frustrerende for tastatur og skjermleserbrukere. Kriteriet er noe krevende å utbedre men det jobbes med. 

Innhold som bryter kravet

Vi er kjent med enkelttilfelle av lenker uten tilgjengelige navn. Det er også forbedringspotensialer når det kommer til navngivning av lenker til artikler hvor bilder er en del av lenken. Vi vil arbeide med lenkedefinisjonen av lenker til artikler slik at beskrivelse av bilder ikke blir en del av lenkens navn. 

Innhold som bryter kravet

Fokusmarkering er ikke definert på doga.no og vi lener oss på brukerens nettleserstandard for fokusmarkering. Med det sagt er fokusmarkering definert på subdomene siden Checkin — The accountant’s choice hvorpå fokusmarkeringen ikke innfrir kontrastkrav. På samme side er det også flere interaktive elementer som ikke har noen fokus i det heletatt. Vi er i dialog med leverandøren av denne tekniske løsningen for å få utbedret manglene. Brukere som benytter tastatur bes kontakte oss på post@doga.no dersom en har behov for assistanse i utfyllingen av skjemaet på siden. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi er kjent med at flere feilmeldinger i skjemaer på doga.no presenteres på engelsk, selv om annet innhold på siden presenteres på norsk. Disse feilmeldingene er ikke korrekt markert med tilhørende språkkode. Vi vil derimot jobbe for å oversette samtlige feilmeldinger til det språket nettsiden ellers presenteres på. Mangelen kan til eksempel føre til at skjermleserbrukere får en feilmelding på engelsk, selv om innholdet ellers er på norsk, og at denne feilmeldingen leses med feil uttale (feil språkkode). 

Innhold som bryter kravet

Det er flere ulike leverandører på skjemaer på doga.no. Dette fører til at vi har flere feil på dette kriteriet. Til eksempel har vi utfordringer med korrekt markering av påkrevde skjemafelter, dynamiske feilmeldinger blir ikke annonsert dynamisk og det er ikke alltid programmatisk definisjon av gyldig/ugyldig input. Dette sammen med manglende koblinger mellom skjemafelt og feilmeldinger kan lede til utfordringer blant annet skjermleserbrukere. Dersom du benytter skjermleser anbefaler vi at du benytter sekvensiell navigering fremfor tab navigering i skjema slik at du når all nødvendig informasjon. Vi ber deg kontakte oss på post@doga.no dersom du behøver assistanse for å fullføre et skjema.  

Innhold som bryter kravet

Det er til tider benyttet placeholder tekst fremfor ledetekster for enkelte skjemafelter. Det er også til tider utydelige definisjoner av skjemafelters ledetekst. Dette kan føre til misoppfatning av hvilken informasjon vi faktisk ber om. 

Innhold som bryter kravet

Til tider presenteres feilmeldinger på et annet språk enn det generelle språket på siden. Det at disse feilmeldingene heller ikke er markert med riktig språkkode gjør det vanskeligere å forstå hva som må til for å utbedre feilene som er markert. Til eksempel har vi feilmeldinger som "Last is required", hvor skjemafeltets ledetekst benyttes som en del av feilmeldingen uten at denne gjengir at det er snakk om "last name". Vi vil se over feilmeldinger i skjemaer og enten oversette feilmeldingene. Vi vil føre dialog med våre leverandører for å påse at slike feil ikke tiltrer igjen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har benyttet validator.w3.org for å validere HTML koden. Her har vi identifisert enkelt tilfeller av brudd på:

 • Duplikate ID'er
 • Ugyldig nøsting av elementer

Dette er feil som trolig ikke vil få noen alvorlige konsekvenser, men arbeid vil bli lagt ned i å utbedre feilene. 

Innhold som bryter kravet

Vi har flere identifisert flere utfordringer relatert til kriteriet. Disse inkluderer:

 • Ugydlig bruk av WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Rich Internet Applications). Påvirker hovedsakelig metadata som blir kommunisert gjennom skjermlesere.
 • Rolle er brukt for å overskrive semantisk betydningsfulle elementer
 • Role presentation er benyttet på enkelte interaktive elementer

Disse feilene krever teknisk innsikt. Vi ser på hvilke forbedringer vi kan gjøre internt i organisasjonen for å utbedre bruddene og er i dialog med våre leverandører for å påse at feil vi ikke kan rette opp i selv blir fikset. 

Innhold som bryter kravet

Dagens løsning bryter i dag kriteriet basert på manglende dynamisk annonsering av antall søkeresultater i søkefelter og modal for nyhetsbrev. Enkelte tastatur og skjermleserbrukere vil kunne oppleve modalvinduet for nyhetsbrevet som en barriere, da den ikke er semantisk definert som den burde. Nyhetsbrev modalen inneholder mangler som vi prioriterer høyest og således forventer vi å ha utbedret manglene i nyhetsbrev-modalen så fort som mulig. 

Tilgjengelige alternativ

Dersom du opplever utfordringer med modalen for nyhetsbrev og ønsker å abonnere på nyhetsbrevet anbefaler vi at du gjør dette gjennom følgende lenke: Nyhetsbrev fra DOGA | DOGA. Feil relatert til lukking og navigering bak det dynamiske innholdet (nyhetsbrev modalen) finnes det ikke et tilgjengelig alternativ for. Igjen ønsker vi å understreke at mangler i modalvinduet for nyhetsbrevet vil bli prioritert da samtlige brukere blir presentert med denne etter nok tid. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hvordan jobber vi med universell utforming?
Vi sjekker tilgjengeligheten til doga.no jevnlig manuelt og ved hjelp av automatiserte tester.
Når vi lager nytt innhold har vi alltid universell utforming i fokus. Vårt mål er å kontinuerlig forbedre tilgjengeligheten på doga.no. Vi vil tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller kravene i WCAG 2.1.

På DOGA bryr vi oss om tilgjengelighet!
Har du oppdaget sider eller komponenter på doga.no som ikke oppfyller kravene for universell utforming? Er det noe som ikke fungerer som det skal? Da setter vi stor pris på at du melder fra til oss på post@doga.no.