Tilgjengelighetserklæring for trv.no

 • trv.no
 • TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS, organisasjonsnummer 988 964 573
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på trv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette er testet ved å sjekke koden manuelt på ulike bilder og seksjoner. Våre funn viser at det
mangler alt tag på fks flere utlistinger av artikler på forsiden, SoMe-ikoner i footer, under utlisting
i "Produkter og tjenester", "Her leverer du avfall", ikonene til kildesortering under "Slik sorterer
du". Det virker derfor til at en beskrivende alt-tag på samtlige bilder og ikoner er manglende over
hele nettstedet. Eneste stedet det er funnet bruk av alt-tag er på "Ansatte"-siden.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser, f.eks. blinde som behøver beskrivelse av bilde opplest. 

Innhold som bryter kravet

Dette er testet ved å bruke HTML-validator og sjekk manuelt.
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Ftrv.no%2F viser en del feil. Våre funn, spesielt manuell sjekk viser at det er manglende hieraki. F.eks. manglende h1 først på forsiden. Slik forsiden nå fremstår, er rekkefølgen slik: Span > Paragraf > h2 > Paragraf > H1 > H1. Flere andre undersider mangler H1, de går rett på Span, etterfulgt av fks inputfelt eller h2. "Her leverer du avfall" mangler H1, der går det rett på H2. Sider som har èn H1 øverst (= god kode) "Produkter og tjenester", "Historikk", "100-års jubileum og bok", "Ansatte", "Ledige stillinger", (o.l fra nedtrekksmeny). Sorteringsoversikten virker å være OK.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser, eller redusert mobilitet som navigerer ved hjelp av tab-tast.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi testet ved å bruke markeringsvalidator (se 1.3.1), i tillegg til manuell sjekk og vurdering. Våre funn viser at det det er noe ukonsekvent bruk av h2 og h3. Noen sider har bare h2, mens andre bruker bare h3. Rent visuelt gir dette et rotete inntrykk rent hierarkisk.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser eller lignende verktøy hvor rekkefølgen/vekting og hierarki av overskriftene er vesentlig.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å inspisere koden. Våre funn viser at det mangler alt-tag de fleste plasser på nettstedet og vi kan derfor ikke vurdere hvordan beskrivelsene er, når de ikke eksisterer. Av de beskrivende tekstene vi finner er ansatt-siden, beskrivelsene her er OK. Søkefelt kan godt justeres
til f.eks. "Søk etter —--- (det kundene bruker mest)"
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi testet ved å sjekke responsiveness både på PC og mobil. På PC virker det å være OK.
På mobil forsvinner menyen ved besøk på fks "Tømmeplan"
Mangelen reduserer brukervennligheten for alle brukere, da det ikke er fysisk mulig å trigge frem menyen.

Innhold som bryter kravet

utgangspunktet ser OK ut. Gir kun utslag på prikker ved utlisting av åpningstider, dette kan løses med dypere rød og grønn. Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har fargeblindhet. 

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å manuelt se over bilder på nettsiden. Dette punktet er i utgangspunktet OK, dog er det et bilde med tekst på den engelske forsiden. (Bildet mangler også alt-tag.) Dette kunne vært løst ved tabeller og ren tekst.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som ikke forstår norsk, i tillegg til de som bruker skjermleser for å kunne forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi testet ved å zoome inn 400% på nettstedet. Våre funn viser at innholdet i stor gradholder seg der det skal = responsivt. Menyen er, som nevnt i 1.3.4, ikke mulig å bruke på siden "Tømmeplan"
Mangelen reduserer brukervennligheten for alle brukere, da det ikke er fysisk mulig å trigge frem menyen under nevnte side.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket med å bl.a inspisere kode og navigere rundt på nettstedet. Våre funn viser at det er brukt pixler i font, dette bør endres til REM. Nevner for ordens skyld at det ikke er funn av bilder eller elementer som overlapper.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har justert opp ønsket skriftstørrelse i egen browser for å kunne lese tekst bedre. Ved bruk av pixler vil ikke egen/lokal overstyring fungere.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å bruke tab-tasten for å se hvilken rekkefølge det går i. Våre funn viser at med bruk av tab, så starter markering av innhold ulikt, av hengig av hvilken side du er på. Forsiden er delvis OK (mangler 2.1.4 = hopp over innhold). Mens enkelte av undersidene har denne
"skip-to" funksjonen, før markeringen begynner/starter i menyen. Dog inkluderes "åpningstider" for hver gang en går gjennom menyen først med tab-navigering. Her bør innholdet i expand-boksen hoppes over, med mindre man velger å aktivt klikke på denne.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som navigerer med tab-tast, fks ved redusert bevegelighet. Per nå er det ikke mulig å se hvor markeringen befinner seg.

Innhold som bryter kravet

Se 2.1.4. Dette har vi sjekket ved å klikke på tab-tasten. Våre funn viser at det på undersidene er OK. På forsiden mangler denne beskjeden om å hoppe over innhold.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for å navigere med tab-tast ved f.eks. redusert bevegelighet.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket med å bl.a inspisere koden og se nettstedet visuelt. Våre funn viser at det er manglende H1 flere steder. I utgangspunktet er det også relativt beskrivende sidetitler.
Enkelte steder er sidetitlene enstavelsesord, her kan det brukes skjønn hvorvidt det er behov for flere ord for å beskrive hva en kan forvente inne på landingssiden for tittel/link.
Mangelen reduserer brukervennligheten for alle brukergrupper, da det bør være en god forventningsstyring på hva innholdet på siden handler om.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å inspisere koden der det er inputfelt/kontaktskjema, hos TRV er det kun et søkefelt. Våre funn viser at søkefeltet mangler relevant navn. Name står som S og burde endres til Søk, slik at de med talestyring kan enkelt få brukt skjemaet.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser, f.eks. blinde som har behov for å finne søkefelt på en enkel måte ved hjelp av sitt faste verktøy.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å inspisere koden. Våre funn viser at språket er satt til norsk/"no" på den norske delen. Det finnes noen engelske undersider, disse er også satt til norsk, denne bør endres til engelsk.

Mangelen reduserer brukervennligheten for brukere med annet språk, da de kan ha behov for å oversette nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å inspisere koden på de engelske sidene. Våre funn viser at engelsk side er satt til norsk i koden, dette bør endres slik at innholdet blir oppfattet som engelsk
Mangelen reduserer brukervennligheten for brukere med annet språk som har behov for å få oversatt siden, ev skjermleser som skal forstå hva slags språk den skal benytte.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket ved å inspisere koden. Våre funn viser at det mangler alt-tag på bilder og ikoner over stort sett hele nettstedet. Dette kan løses ved å legge inn alt-tag og at det er en
beskrivende tekst for hva en ser, i tillegg til mulig funksjon
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for skjermleser, f.eks. blinde som behøver beskrivelse og funksjon opplest

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Dette har vi kontrollert ved bruk av Accessibility Evaluator - TRV scorer 78% på tilgjengelighetsindexen, noe om er svært høyt, i negativt forstand. Her bør en utvikler gå inn og rydde i koden slik at nettstedet kommer på et bedre nivå med færre feil.
Mangelen reduserer brukervennligheten for de som har behov for ekstra verktøy for å kunne forstå innholdet på nettstedet, f.eks. skjermlesere som må forstå hvordan siden er bygget opp.

Innhold som bryter kravet

Dette har vi sjekket med å bruke Accessibility Evaluator, samt manuelt inspisere koden. Våre funn viser, som nevnt i bl.a 4.1.1 og 3.2.4 at det er noe manglende kode, f.eks. alt-tag, name-tag på søkefelt. Dette i sum gjør at det for de som bruker skjermlesere o.l ikke vet hva de står markert på.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .