Tilgjengelighetserklæring for vetinst.no

 • vetinst.no
 • VETERINÆRINSTITUTTET, organisasjonsnummer 970 955 623
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VETERINÆRINSTITUTTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vetinst.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette kravet er ikke oppfylt da det mangler teksting av video som ligger på nettsiden til Veterinærinstituttet. Kravet får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger: bruk uten hørsel, bruk med nedsatt hørsel, bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke og bruk med nedsatt kognisjon. Eksempel på side med video som mangler teksting

Innhold som bryter kravet

Dette kravet er delvis oppfylt. 

 • Alle tekster som visuelt fungerer som overskrifter er også kodet som overskrifter med passende overskriftsnivå: punktet er godkjent med unntak da det unntaksvis finnes såkalte visuelle overskrifter. 
 • Overskriftstrukturen hopper ikke over nivåer: vi ser at overskriftsnivåer hoppes over. Dermed er punktet ikke godkjent. 
 • Lister skapes med relevante list-elementer i koden: relevante lister skapes med relevant kode. Punktet er godkjent med unntak på grunn av forbedringspotensial på definisjonslister.
 • Rad- og kolonneoverskrifter i tabeller kodes med elementet th og har en scope angitt i koden: Tabelloverskrifter finnes, men scope mangler. Derfor er punktet godkjent, men med unntak.
 • Alle tabeller er kodet med korrekt HTML-kode: kravet er oppfylt da det benyttes korrekt tabellkode.
 • Feilmeldingen som avser et spesifikt objekt, er assosiert med det objektet i koden: kravet er godkjent med unntak da vi har sett enkelte brudd ved innlogging til EPI-tjenesten. 
 • Alle beskrivelser/ledetekster er assosiert med det skjemaobjekt som vises i koden: punktet er godkjent med unntak på grunn av placeholder-tekster.  
  Dette vil gi konsekvenser eller begrensninger for brukere når det gjelder informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen og kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.
Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent, da vi mangler autocomplete på input-felt. Dette vil gi konsekvenser til personer med nedsatt kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne og dysleksi og personer med nedsatt motorikk.

Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent da vi kun benytter farge for å formidle feil ved innlogging og ved statusinformasjon. Punktet er ikke godkjent da enkelte lenker kun skilles med hjelp av farge. Dette vil påvirke brukere som ser teksten i lysforhold som kan være krevende. Aller viktigst er dette for fargeblinde, svaksynte, dyslektikere og personer med kognitive funksjonsnedsettinger.

Innhold som bryter kravet

Punktet er godkjent med unntak på bakgrunn av U601 (2.1.1) visning av informasjon i diagrammer. Kravet er spesielt ment å ivareta personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer, personer med nedsatt kognisjon og personer med nedsatt håndfunksjon. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent. Å bevege seg rundt i skjemaet fungerer ikke for tastaturbrukere, filtrering av prislisten har objekt som ikke er interaktive og kan ikke nås. Dette vil gi konsekvenser for brukere som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus. Dette gjelder for eksempel blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender. Nedsatt motorikk kan være både varig og midlertidig, for eksempel leddgikt eller senebetennelse. 

Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent da det mangler en lenke for å hoppe direkte til hovedinnholdet på siden. Dette vil gi konsekvenser for brukere som ikke kan eller vil bruke nettstedet med mus. Dette gjelder for eksempel blinde, svaksynte og personer med nedsatt motorikk i armer og hender. Nedsatt motorikk kan være både varig og midlertidig, for eksempel leddgikt eller senebetennelse. 

Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent da bilde- og lenketekstene for detaljside for personal ikke fremgår i sin kontekst. Dette vil gi konsekvenser for brukere som ikke kan identifisere alle lenker uavhengig av situasjon, evner og innstillinger på utstyret som benyttes.
 

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte tomme overskrifter på siden, og derfor er punktet vurdert som ikke godkjent. Dette vil påvirke brukere med lesevansker eller konsentrasjonsvansker.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Punktet er ikke godkjent da vi ser at element er feilnestlet i henhold til valgt standard og at det finnes doble id-verdi. Det kan også forekomme element som mangler start eller slutt. Koden følger ikke standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. I utviklingsprosessen skal vi validere alle sidemaler for å minimere feil i rammeverket.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker som har feilaktig rolle, objekt som mangler beskrivelser av knapper og lenker som ikke har tilstrekkelig beskrivende lenketekster. Vi ser at det mangler innhold i title-attributtet eller at det ikke er korrekt informasjon. Punktet er derfor ikike godkjent, men vi bruker aria-expanded på utvidbare element. Dermed er punktet godkjent med unntak. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle skal ha like muligheter til å bruke vetinst.no. Veterinærinstituttet arbeider kontinuerlig med å tilpasse innhold og funksjonalitet, slik at vetinst.no oppfyller WCAG-kravene.

Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet. Dette gjør vi både sammen med teknisk leverandør og ved rutiner for publisering og retting av feil.

Noen av WCAG-kravene som vetinst.no ikke tilfredsstiller i dag, vil bli rettet i forbindelse med videreutvikling av nettsidene i 2023.