Tilgjengelighetserklæring for miljølære

 • Miljølære
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljølære slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder innsendt av deltakere hvor innhold ikke kan avgjøres ut fra kontekst, mangler alternativ tekst. Blinde vil ikke få vite hva som er på bilde. Bildene er vedlegg til registrerte data som ellers er tilgjengelig.

Innhold som bryter kravet i regelverket

De eldste delene av nettstedet bruker tabeller til layout. Sidene er i liten grad lenket opp men kan forekomme i søk.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sider som består av omfattende tabeller, datavisninger og matriser vil ikke fungere med vilkårlig visningsretning. Konsekvensen at en må rulle i to retninger for å se hele innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidemaler på de eldste deler av nettstedet har for dårlig kontrast i deler av designet. Sidene bygger på en designprofil med fargekart som ikke tilfredsstiller kravet. Det kan være vanskelig å lese menyer og lenker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Sidemaler på de eldste deler av nettstedet bruker tabeller til layout vil ikke tilpasses dynamisk. Konsekvensen er at en må rulle i to retninger for å se hele innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lupefunksjonen som finnes på enkelte bilder aktiveres kun med peker over bildet. Dette kan gjøre den vanskelig å betjene. Diagrammer hvor verdier kan inspiseres ved å peke har tilsvarende problem og kan gjøre det vanskelig å lese av verdier. I begge tilfeller er det ikke støtte for bedre navigasjon i Javascript-komponentene vi bruker.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartfunksjonalitet som ikke kan brukes med kun tastatur. Konsekvensen er at kartet ikke kan brukes med bare tastatur.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Registreringer av kartkoordinater og registrering av funn med dra-og-slipp i kart kan ikke gjøres med enkel pekerinput.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Menyer på deler av nettstedet er bygget opp på litt annen måte enn resten. Konsekvensen er at det kan være vanskelig å orienter seg.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger for feil i inndata har ikke kobling til skjemaelement. Aktuelle elementer blir bare omtalt med navn og markert visuelt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

I skjema der det skal søkes fram en verdi fra et stort utvalg (for eksempel art, navn på skole, kommune) er det brukt en tredjeparts grensesnittkomponent som ikke koder innholdet riktig. Konsekvensen er at blinde ikke får nødvendig hjelp til å velge riktig verdi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen skjema og resultatsider har feilmeldinger og søkeresultater som er ikke kodet med rolle eller riktige egenskaper. Dette vil gjøre det vanskelig for brukere med skjermleser å få med seg meldingen og oppfatte hva som har skjedd på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Bergen har et stadig større fokus på universell utforming, og gjennom opprettelsen av tjenesten UiB Universell 01.02.22 valgte Universitetet i Bergen å satse strategisk for å styrke arbeidet med universell utforming. Universell utforming av IKT er en viktig del av UiB Universell sitt arbeid.

Gjennom Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming slås det fast at Universitetet i Bergen skal arbeide for universell utforming av læringsmiljøet i sin helhet.

På Universitetet i Bergen har vi rundt 4500 innholdsprodusenter, og vi arbeider med bevisstgjøring av universell utforming av det vi produserer digitalt. På noen områder er ikke verktøyene vi har til rådighet særlig godt egnet, fordi de er tungvinte og tidkrevende å bruke. Universitetet i Bergen arbeider nå for å bytte ut eksisterende systemer slik at det skal lette dette arbeidet.

Universitetet i Bergen vil arbeide planmessig for å fremme universell utforming av IKT, eksempelvis ved å

1. signalisere et fokus på uu av IKT gjennom å tilby, og oppfordre til deltakelse på, ulike kurs

2. oppfordre fakulteter, institutter og administrative avdelinger til å utarbeide egne planer for arbeidet med universell utforming av IKT

3. utvikle egne ressurssider for ansatte med tips og triks når det gjelder universell utforming av IKT

4. arbeide aktivt gjennom Nettverk for universell utforming og tilrettelegging slik at det legges planer for utvikling av dette området ved universitetet

5. tilby ulike kurs i universell utforming av IKT, både nettbaserte kurs, synkront og asynkront, og fysiske samlinger

6. promotere prosjektet; Universell utforming av digitale læremidler. Prosjektet er støttet av HKdir, og gjennom dette arbeidet ønsker universitetet å ytterligere styrke alt arbeidet på UiB knyttet til universell utforming av IKT

7. arbeide aktivt for å utbedre feil i systemer som er blitt oppdaget gjennom arbeidet med testing av nettsteder i forbindelse med utarbeidelse av tilgjengelighetserklæringer.