Tilgjengelighetserklæring for brakar.no

 • brakar.no
 • BRAKAR AS, organisasjonsnummer 995 082 454

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 30 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BRAKAR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på brakar.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes flere elementer som ikke følger kravet om alternativ til ikke tekstlig innhold. Dette gjelder bla. rutetabeller i PDF, og bilde av linjekart. Det er bilder på siden /hentmeg/ som inneholder tekst i bilde. Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som skjermleser ikke kan oppfatte innholdet.

Noen av elementene her har andre tilgjengelige alternativ. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte nyhetsinnlegg kan det forekomme bruk av video som ikke har et direkte tekst alternativ. Dette fører til at brukere som har nedsatt hørsel eller av andre grunner ikke kan oppfatte lyd, ikke får med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

På enkelte nyhetsinnlegg kan det forekomme bruk av video som ikke har et direkte tekst alternativ.

Dette fører til at brukere som har nedsatt hørsel eller av andre grunner ikke kan oppfatte lyd, ikke får med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes noen forekomster der innhold blir presentert som lister uten at det er kodet som liste-elementer i HTML. Det finnes noen forekomster hvor overskrift-elementer (som H1, H2 osv) er blitt brukt rent dekorativt for å gjøre tekst større og fetere. Det finnes noen forekomster av form elementer som ikke er gruppert med form lable. Det finnes forekomster av knapper som er tomme.

Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som feks skjermleser kan ha problemer med oppfatte releasjoner mellom innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte skjemaer mangler ledetekster og instruksjoner. Enkelte skjemaer identifiserer ikke nøyaktig hvilket felt som inneholder feil. Enkelte feilmeldinger inneholder ikke spesifikk informasjon om den aktuelle feilen.

Dette kan føre til at brukere ikke får sendt inn skjema eller sender inn skjema med mangelfull informasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte skjemaer oppfyller ikke kriteriet for inndataformål i koden.

Dette kan føre til at brukere ikke forstår hva slags data som skal settes inn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen få elementer, bla. feilmeldinger i skjema benytter hovedsakelig farge for å indentifisere farge. Linjekart benytter delvis farger for å skille mellom soner.

Dette kan føre til at brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet vil ha problemer med å tolke feilmeldinger og forstå helheten i innholdet som blir presentert.

Noen av elementene har tilgjengelige alternativer som er universelt utformet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer bryter med kravet om minimumsnivå for kontrast.

Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet å skille mellom elementer og å se elementene i sin helhet.

Noen av elementene er tilgjengelige som tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte elementer som inneholder bilder av tekst, eksempelvis linjekartet og flere elementer på siden /hentmeg/.

Dette fører til at brukere som er avhengig av assistert teknologi som skjermleser ikke kan oppfatte innholdet.

Noen av elementene har alternativt innhold som er universelt utformet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte elementer bryter med kravet til kontrast for ikke-tekstlig innhold, dette gjelder hovedsaklig bilder som har alternativ tekst tilgjengelig. Men det finnes også forekomster hvor alternativer ikke er tilgjengelig, som for eksempel linjekart som er levert av tredjepart.

Dette kan føre til at brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet ikke oppfatter innhold i ikke-tekslige elementer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å endre alle de fire spesifiserte typografiske målene på nettsiden.

Dette kan føre til at brukere som benytter teknologi for å justere typografiske mål programatisk opplever varierende resultater.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Reiseplanleggeren inneholder pekefølsomt innhold som ikke blir værende på skjermen når musepekeren flyttes. Også andre elementer på tvers av undersidene har feil ved visning av "tooltips" og andre merkelapper som blir synlig ved "hover". På mindre skjermer hvor menyen er redusert til en hamburger meny er det vanskelig for brukere å navigere i menyen.

Dette kan føre til at innhold blir mindre synlig og forstyrre bruk av funksjonalitet for brukere som har utfordringer med bevegelighet, finmotorikk eller som benytter assistert teknologi.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer har feil ved tastatur navigering. Enkelte steder benyttes forskjellige tastatur snarveier for å utføre samme handling som er forvirrende for brukeren.

Dette fører til at brukere som benytter tastatur for å navigere ikke forstår hvordan de skal samhandle med enkelte elementer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte elementer kan fremstå som tastaturfeller da det mangler tydelig fokus markering og en ulogisk rekkefølge på navigeringen som gjør at brukeren vil bevege seg mye opp og ned på siden under navigering. Problemet er størst på små skjermer.

Selv om det ikke er noen faktiske tastaturfeller vil mangelen av fokus gjøre at brukeren kan oppleve å havne i en tastaturfelle. Dette vil påvirke brukerens mulighet til å navigere på nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet gir ingen advarsel dersom innloggingsesjonen er i ferd med å løpe ut.

Dette kan føre til at brukere blir logget ut uten at de ønsker det selv.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over større blokker på noen av sidene som er testet.

Dette fører til at brukere må navigere gjennom store blokker med innhold og gjøre navigering vanskeligere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte sider har misvisende titler og det linkes av og til til sider med bruk av andre tittler enn tittelen til siden det linkes til.

Dette kan føre til at brukere som benytter assistert teknologi som skjermleser ikke får lest opp riktig tittel på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusrekkefølgen er ikke logisk på store deler av nettstedet, da spesielt rundt navigering mellom header og footer hvor det er mye fokuserbart innhold i mellom.

Dette fører til at brukeren kan bli forvirret og skjermbildet hopper opp og ned mellom de ulike sokus rekkefølgene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte stedet på nettstedet hender det at linker ikke beskriver formål og funksjon. Dette er hovedsaklig når linkene er brukt i sammenheng med nyheter og lignende.

For brukere som benytter assistert teknologi kan dette føre til at de ikke oppfatter sammenheng mellom linkene og innholdet som er på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet mangler robuste alternative måter å navigere på. Nettstedet inkluderer en søkefunksjon som delvis oppfyller kravet om alternative navigeringsmuligheter. Nettstedet mangler nettkart og enkelte undersider er kun mulig å nå via interne linker på andre undersider.

Å ikke tilby flere måter å nå det samme innholdet kan gjøre at enkelte brukere som har vanskeligheter med å bruke standard navigering ikke klarer å finne innholdet de ønsker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes forekomster av inputfelter i skjema som mangler label. Det er flere radioknapper og flersvar kryssbokser som ikke har beskrivende ledetekster.

For brukere som benytter assistert teknologi kan dette føre til at det vanskelig å tolke skjema og hva som er forventet at brukeren skal fylle inn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer i bla. footer mangler fokusmarkeringer, det er også enkelte elementer som har avvikende farger fra hovedtema som gjør at fokus markeringen er vanskelig å se.

Dette gjør det vanskelig for brukere å forstå hvor på siden de befinner seg og hvilket element som er i fokus når det benyttes tastaturnavigering.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere lenker og elementer som bla. knapper har avvikende synlig navn og tilgjengelig navn, feks er det synlige navnet for "Søk" mens det tilgjengelige navnet er "sok".

Dette kan føre til at brukere som benytter assistert teknologi som skjermleser, ikke finner igjen lenker og andre interaktive lementer kun basert på deres synlige navn.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte undersider har engelsk (en) som definert språk i koden, mens det faktiske språket på nettsiden er Norsk. Enkelt sider på Engelsk språk har "nb-NO" som språkdefinisjon.

Dette kan føre til at brukere som er avhengig av oversettelser eller av andre grunner behøver at språk defineres programatisk ikke får korrekt oversettelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når det benyttes andre språk enn norsk defineres dette ikke i koden, eksempelvis på de engelske sidene.

Dette kan føre til at brukere som er avhengig av oversettelser eller av andre grunner behøver at språk defineres programatisk ikke får korrekt oversettelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feilmeldinger generelt er lite beskrivende på hele nettstedet og gir sjeldent instruksjoner om hva som er feil og hvordan brukeren kan rette det opp. Dette gjelder spesielt i kontaktskjema og reisplanlegger på forsiden.

Dette kan gjøre at det blir vanskelig for brukere å indetifisere og rette feil.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ledetekstene er mangelfulle og i enkelte skjemaer er de helt fraværende. Skjemaene tilbyr få instruksjoner som gjør det vanskelig for brukeren å rette feil og/eller fylle inn skjema korrekt.

Dette kan gjøre at det blir vanskelig for brukere å forstå hva slags infomrasjon som er forventet, hvilket format som er påkrevd og hvordan brukeren kan finne den påkrevde informasjonen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tilfeller hvor det oppdages feil, eksempelvis i skjemaer gis det ikke forslag til hvordan brukeren kan rette opp feilene.

Dette gjør at det blir vanskelig for brukeren å forstå hvordan brukeren kan rette en feil, feks. i et skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Samtlige sider inneholder kodefeil, enkelte av dem påvirker bruk av tjenesten negativt. Hoveddelen av feilene stammer fra CMS systemet.

Dette kan føre til at brukere som benytter assistert teknologi ikke får tilgang til nettsidene eller at brukere opplever uforklarige feil som kan påvirke bruken av tjenesten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer mangler spesifisert rolle, verdi og/eller navn.

Dette kan skape forvirring hos brukere som benytter assistert teknologi som skjermleser, hvor elementer blir lest opp feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber for tiden med oppgraderingen av nettsiden vår. Denne skulle vært klar 1. februar, men arbeidet har vært noe forsinket. Målet er at ny side skal være oppe innen påske, og i arbeidet med ny side er det fokus på å rette opp de elementene der vi feiler på tilgjengelighet i dag.