Tilgjengelighetserklæring for developer.entur.org

 • developer.entur.org
 • ENTUR AS, organisasjonsnummer 917 422 575
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 31 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ENTUR AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på developer.entur.org slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Manglende eller lite utfyllende tekstlig forklaring (alt-tekster) av illustrasjonsbilder, grafikk og ikoner gjennomgående på nettsiden. 
Skjermleserbrukere vil derfor ikke få en beskrivelse av hva de inneholder.

Flere SVGer er ikke korrekt markert i HTML-koden, og derfor vil den ikke tolkes som et bilde av skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider hopper over overskriftsnivåene i hierarkiet.
Noen av sidene våres bruker ulike overskriftsnivåer for titler. Disse feilene gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å orientere og navigere seg.

Flere lister er ikke definert semantisk korrekt i HTML-koden og vil derfor være vanskeligere å tolke for skjermlesebrukere.

Enkelte sider har lister som kun presenterer ett element, dette kan være forvirrende for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Sider som inneholder endringslogger har en forvirrende rekkefølge for skjermleserverktøy, som kan føre til misforståelser. I tillegg er det en bug som noen steder gjør at nummererte lister vises feil når CSS er skrudd PÅ, det vises riktig med css av.

Innhold som bryter kravet

Siden er ikke optimalisert for små skjermer som gjør det vanskelig å navigere og potensielt gjøre det vanskelig å få med seg all innhold. Dette gjelder horisontalt og vertikal visning.

Innhold som bryter kravet

Manglende autoutfylling-funksjonalitet i de fleste input-feltene. Det gjør det vanskelig for personer med nedsatt kognisjon, som f.eks hukommelsesvansker, nedsatt konsentrasjonsevne, dysleksi og motorikk å få presentert formålet med skjemaet eller skjemaelementet med en gang.

Innhold som bryter kravet

Nedlastningeslenker med ikon har ingen markering på verken hover eller trykk, ved fokus får lenken en ramme rundt lenken.
 

Innhold som bryter kravet

På sider med API dokumentasjon vil responsen i JSON ha kommentarer til høyre for innhold som beskriver antall items per nøkkel, disse er en lys gråfarge på hvit bakgrunn som ikke oppfyller kontrastkravet.
 

Innhold som bryter kravet

Det oppstår problemer med den grafiske utformingen, man mister innhold og funksjonaliteter på mange sider hvis man forstørrer tekststørrelsene med 200%. 
Flere sider som presenterer kodesnutter, utvidbare seksjoner og tabeller blir innhold skjøvet ut av siden.

Innhold som bryter kravet

Mange steder anvendes diagrammer med visuelle elementer som piler, bokser og farger, supplert med tekst, for å forklare prosesser eller strukturer. Imidlertid mangler disse diagrammene ofte beskrivende alternativtekster, noe som gjør det utfordrende for brukere av skjermlesere og personer med nedsatt synsevne å tilgjengeliggjøre og forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet

Sidene er ikke optimalisert for små skjermer, det kan derfor være vanskelig å navigere og få med seg innhold. Uansett orientering (horisontal og vertikal). man må rulle i flere retninger og Innholdet forsvinner bak sidemenyen til venstre når man scroller horisontalt. 
 

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom visuelle dekorasjoner, skjemaelementer og bakgrunn. Dette kan gjøre det vanskelig for svaksynte brukere.
 

Innhold som bryter kravet

Når man bruker verktøy for å øke avstanden mellom bokstaver i en linje eller blokk av tekst eller avstanden mellom ord, fører dette til at noen steder vil teksten forsvinne ut av skjermen.
 

Innhold som bryter kravet

På alle steder hvor vi har endringslogger, vil det være en hover effekt på ikonene som symboliserer hvilket miljø endringen gjelder, på hover vil det vises en tekst som sier hvilket miljø det gjelder. Teksten er også tilgjengelig som alt tekst på disse ikonene.

 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Enkelte komponenter som fungerer for filtreringer kan oppleves med en ekstra fokusmarkering ved tastaturanavigasjon for brukere med nedsatt motorikk og uten mus. Lite synlig fokusmarkering, eller så legger markeringen seg over tekstene. Dette gjør at det kan være vanskelig å se hvor man har fokus.

Flere av sidene er heller ikke mulig å scrolle med piltaster. Som gjør det vanskelig for brukere med lite motorikk å betjene sidene.

Enkelte skjemaelementer kan ikke nås med tab-navigeringen. Dette gjør at man ikke utføre handlingen hvis man bare bruker tasturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet

Toppmenyen har en knapp for å hoppe til hovedinnholdet på siden, men dette krever 7 trykk på tab når kravet er maks 3 trykk. Dette vil gå utover brukere som bruker tasturnavigasjon.
 

Innhold som bryter kravet

Flere sider mangler beskrivende sidetitler og vil derfor ikke umiddelbart gi brukerne en forståelse for hva siden inneholder. Dette vil spesielt gå utover brukere med nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller motorikklesevansker som bruker skjermleserverktøy.
 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden mangler muligheten til å navigere sekvensielt med piltastene.
Det vil gå utover brukere som bruker skjermleseverktøy.

Ved innlastning av søkeresultater lander ikke fokus på teksten om at det lastes inn noe. Dette gjør at brukere som bruker skjermleserverktøy ikke vil få informasjon om at søkeresultatene er klare ennå med mindre de leter seg frem på sidemenyen med fokusbytte.

I skjermleserverktøy får man opp en lenke til en ekstern side (systemstatus for entur tjenester) som ikke er mulig å navigere til uten skjermleserverktøy. Dette er en kjent feil som jobbes med å utbedre. Dette kan skape forvirringer for skjermleserbrukere.

Innhold som bryter kravet

Flere lenker har ikke tekst som godt nok beskriver lenkemålet, som gjør at alle brukerene ikke vet sikkert hvor lenken sender brukeren.
 

Innhold som bryter kravet

Hovedmenyen er den eneste måten å navigere til de aller fleste sidene våre. Brukerne våre har derfor ikke mulighet til å velge mellom ulike måter å navigere på.
 

Innhold som bryter kravet

I endringsloggene på tvers av siden er det flere steder hvor headingen til en endring blir repetert, dette gjør det forrvirende for skjermleserbrukere å navigere og forstå innholdet på siden.
 

Innhold som bryter kravet

Noen fokusmarkeringer kan være vanskelig å se, mens av og til mangler fokusmarkeringen helt. Dette fører til at brukere som navigerer med tastatur ikke vil kunne se at fokus er på disse elementene.
 

Innhold som bryter kravet

På nettsiden er det ikke alltid at ledeteksten til en lenke starter med det samme ordet som er visuelt synlig på siden. Som gjør det forvirrende for skjermleserbrukere.
 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hele siden er på Engelsk, men ved bruk av adresser og egennavn så er det brukt en del norske ord, som ikke har riktig språkode i HTML-koden. Dette vil gå utover brukere med skjermleserverktøy som vil lese disse norske ordene med engelsk uttale.
 

Innhold som bryter kravet

Ved bruk av filtrerings sjekkbokser og søkefelter blir ikke brukeren informert om at innholdet endres. Dette kan være forvirrende for skjermleserbrukere og gjøre det vanskelig å oppfatte innhold.
 

Innhold som bryter kravet

Mange overskrifter på sider er ikke konsekvent med menypunktet. Det kan være forvirrende til personer som er blinde, har nedsatt syn eller nedsatt kognisjon
 

Innhold som bryter kravet

Mangler validering på inputfelter flere steder. Dette vil gjlre det vanskelig for brukeren om man har fylt ut skjema riktig. Det er også flere steder brukeren ikke får tilbakemelding på om skjema ble sent inn korrekt, eller om det var feil som gjorde at det ikke ble sent.
 

Innhold som bryter kravet

Alle endringsloggene mangler en forklaring på hva som kommer til å skje når brukeren har trykket på filter. 
Der det fins “Try it” knapper i API dokumentasjonene mangler vi en slags forklaring på det man faktisk kommer til å skrive inn og at det er valgfritt

Innhold som bryter kravet

På siden hvor man kan lage en widget når man skal taste inn fargekoder, får ikke brukeren hjelp til å skrive fargekoder på riktig format.
 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere semantiske feil i HTML-koden, dette vil påvirke brukerne som bruker skjermleserverktøy som skal fremstille innholdet riktig.
 

Innhold som bryter kravet

I noen skjemaer er ikke skjemaelementet knyttet til en gruppe, dette gjør at skjermelserbrukere ikke får kontekst for valget de gjør i skjemaet.
 

Innhold som bryter kravet

På siden er det flere handlinger som en bruker kan gjøre som ikke gir feedback. 
For eksempel noen knapper og nedlastningslenker, det vil gjøre at det er vanskelig for brukere å vite om en handling ble utført eller ikke.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Entur har rundt ti nettløsninger som retter seg mot eksterne brukere og som er underlagt krav om universell utforming (UU). Dette er hovedsakelig løsninger og tjenester som er direkte eller indirekte knyttet til reisesøk, informasjon, reiseplanlegging, billettkjøp og betaling. Entur ikke er ansvarlig for selve reisen, dvs. for stoppesteder, ombordstigning, kjøretøyet, forsinkelser med mer.

Entur har et samfunnsansvar knyttet til at det skal være enkelt å velge kollektivt, og UU har høy prioritet hos oss. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre med tanke på inkludering og likestilling. Det skal være enkelt for alle å søke opp en reise, bestille og betale en billett selvbetjent i våre nettløsninger.

UU er en integrert del av arbeidsprosessene til våre utviklingsteam. For å sikre dette tilrettelegger vi for kontinuerlig kompetansebygging og erfaringsutveksling om temaet. I tillegg strekker vi oss etter at all ny funksjonalitet er designet og utviklet etter prinsipper for universell utforming. Vi gjør også jevnlig brukertester med ulike brukergrupper for å sikre at vi hensyntar ulike behov.

Hos Entur er det enkelte team ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om våre nettløsninger på tilbakemelding@entur.org