Tilgjengelighetserklæring for fylkestrafikk.no

  • fylkestrafikk.no
  • TROMS FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 930 068 128
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMS FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fylkestrafikk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har mange bilder på nettsiden vår. Det ligger alternativ tekst på de fleste bildene og illustrasjonene, men det er noen som mangler. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Kodefeil: I artikkeloversikten vises ikke alternativ tekst til bilder. Vår leverandør Acos jobber med å rette feilene. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsted har riktig språkinnstilling. Det kan forekomme sider som er kodet med riktig språkinnstilling, men hvor teksten ikke er oversatt ferdig. Vi jobber med å spore opp og forbedre dette. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes feil i koden på følgende moduler som gjør at det bryter med reglene for universell utforming.: 

Tabell: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Når en artikkel inneholder flere tabeller får disse lik id. 

Søk: Søkefelt og søkeknapp har samme navn. 

Vår leverandør jobber med å oppfylle krav. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Troms fylkestrafikks (Troms fylkeskommunes) tilgjengelighetserklæring

Universell utforming i dag og for fremtiden:
Vi er forpliktet til å sikre at våre tjenester er tilgjengelige for alle, uavhengig av individuelle behov og forutsetninger. Universell utforming er en sentral del av vår virksomhet, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten på vårt nettsted, fylkestrafikk.no

Vår strategi:
Vår strategi for universell utforming er basert på tre hovedprinsipper: sømløshet for alle, inkludering og tilpasningsdyktighet. Dette betyr at vi søker å integrere tilgjengelighet i alle aspekter av våre tjenester, fra planlegging og utvikling til daglig drift.

Planer for fremtiden:
Vi erkjenner at tilgjengelighetsbehovene kan endre seg over tid, og derfor er vi forpliktet til å holde tritt med utviklingen og forbedre våre tjenester kontinuerlig. Vår plan for fremtiden inkluderer først og fremst utvikling av en ny app, dernest regelmessig revisjon av appen for å identifisere områder for forbedring og implementering av nye tilgjengelighetsfunksjoner basert på beste praksis og brukerinnspill.

Prioriteringer:
Tilgjengelighet er en høy prioritet for oss. Vi prioriterer opplæring av vårt personale for å øke bevisstheten om universell utforming og sikre at alle ansatte er kompetente til å støtte våre brukere på best mulig måte, både gjennom utvikling av digitale tjenester, samt opplæring i dette.

Satsinger:
Vår satsing på universell utforming inkluderer investeringer i ny teknologi og innovative løsninger som kan forbedre tilgjengeligheten.