Tilgjengelighetserklæring for vegvesen.no

 • vegvesen.no
 • STATENS VEGVESEN, organisasjonsnummer 971 032 081
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 31 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS VEGVESEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på vegvesen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

API-nøkkel for Kjøretøyopplysninger, Bestill eier- og kjøretøyopplysninger, Bestill vognkort, Dine avtaler, Finn eier- og kjøretøyopplysninger, Kjøretøykontroll, Kjøretøyoversikt, Salgsmelding og Skilt (Din side). Kjøretøyopplysinger og Sjekk frist for EU-kontroll: Det mangler startfokus, og det blir vanskelig å navigere til innholdet for personer med nedsatt syn.

Arbeidsvarsling: I løsningen finnes det en del eksempler på at ting ikke er kodet likt som de ser ut som. Vi har f.eks. en knapp for å «fjerne arbeidssted», men som ikke er kodet som en knapp. Dette gjør det vanskelig for skjermlesere å oppfatte hva det er.

Bestill eller endre time på trafikkstasjonen: Tilgjengelige datoer i datovelgeren (steg 3) i leses ikke opp med NVDA-skjermleser. På oppsummeringsiden (steg 5) er det en uhensiktsmessig bruk av landemerker (article) som fører til en forvirrende opplevelse for skjermleserbrukere.

Bestill time til oppkjøring: Overskrifter har ikke en logisk struktur/rekkefølge. Innhold vil derfor bli lest opp feil for brukere med skjermleser. Form-element mangler label- og aria-label-attributter. Mangler aria-roles på kalendervalg også. Dette fører til at skjermleser ikke leser verdiene riktig.

Chatbot: Knappene for å svare ja/nei på spørsmål er ikke programmatisk knyttet til hva du skal svare ja/nei til.  

Din side - Bytt bruker, Navigasjon nivå 2 og Oversikt: Landemerker som brukes mer enn en gang har ikke unike navn. Dette fører til unødvendig mange elementer å navigere på siden for skjermleserbrukere. 

Din side - Toppmeny: Menyen er ikke definert med et eget landemerke, og er kun del av «main»-landemerket. Her burde menyen være en del av banner-landemerket «header» og en egen «nav» for hele navigasjonsområdet burde defineres. 

Dine kjøretøy: Vi har noen regelbrudd på bl.a Kjøretøysiden, som fører til at det kan være vanskelig å lese innholdet. Feilene går på hvordan noen elementer er kodet.

Ferjesøk: På datovelgeren på «Reisetider» er det flere feil som kan føre til vanskeligheter med å tab-navigere seg på siden. Flere elementer er kodet med feil semantikk og radiogruppen har ingen ledetekst som gjør det forståelig for brukeren hva det er. Radiogruppen kan få fokus selv om dette ikke er et interaktivt element. Brukere av tastatur og skjermlesere vil derfor kunne oppleve utfordringer med å navigere riktig i datovelgeren.

Nybilvelger: Det er definert h4-overskrifter for det som skulle vært ledetekster for skjemafelter. Dette bryter med logisk overskriftsrekkefølge samt at disse h4-overskriftene burde vært definert som label-elementer.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Skjermleserbrukere får ikke beskjed om at det er serienummer de jobber med, men kommunenummer pga. at serienummer ikke er satt som et «fieldset». Det benyttes tab-elementer for privatpersoner og institusjon, men de er ikke definert riktig. Feilmeldinger annonseres ikke med «aria-live» og er ikke knyttet til skjemafelt med «aria-describedby». Tabellen på «Se parkeringstillatelser i din kommune» har klikkbare tabellrader som kan brukes for å sortere tabellen, men dette framgår ikke tydelig for brukerne.

Parkeringsregisteret - parkeringstilbydere: Beskrivelse av hva klikkbare elementer gjør mangler.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: «Pause varslinger» er en utvidbar knapp. Utvidbare knapper skal markeres med aria-expanded. Dette kan forvirre skjermlesere som betegner den som åpnet eller lukket. Flere av sidene mangler et main-landemerke. Informasjonsboksen «Alle endringer lagres automatisk» burde informeres om før brukeren gjør noen endringer, og burde dermed flyttes tidligere i rekkefølgen av elementer. 

Status dine søknader (Din side): Overskrifter har ikke en logisk struktur/rekkefølge. Innhold vil bli lest opp feil for brukere med skjermleser.

Søk om bedriftskort og Søk om sjåførkort: Stegindikator på siden er kodet på en måte som gjør den vanskelig å navigere. Har også noen ekspanderebare paneler som burde vært kodet som knapper, men bare har fått rollen button.

Søk om førerkort: Aria-label ikke eksisterer i stegveiviser-navigasjon. Det gjør det vanskelig for brukere med skjermleser å skjønne hva elementet er og gjør. Aria-labeledby støttes ikke godt på en div uten gyldig rolleattributt. Dette gjør at skjermlesere klarer ikke å beskrive riktig det som vises på skjermen.

Søk om innsyn i personopplysninger: Ledetekst er ikke koblet sammen med radioknapper med <fieldset> og <legend>. Dette gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å vite hva som hører til i en radioknappgruppe. Feilmeldinger skal programmatisk knyttes til skjemafelt med bruk av «aria-describedby». Dette er ikke gjort i dagens løsning. Resultatet er at skjermleserbrukere ved tabnavigasjon ikke får feilmeldingen annonsert.

Transportørregister: Flere landemerker har samme navn. Navigasjonslandemerket blir benyttet to ganger uten at det er definert egne navn ved hjelp av aria-label. 

VaDIS: Det er feilmeldinger i skjema som ikke er koblet til respektive skjemafelter, som kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å identifisere feilmeldinger.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Din side - Toppmeny: «Tjenester»-knappen som utvider et område, genererer elementer på slutten av menyen – ikke rett etter knappen som utvider området. Dette gjør det det vanskelig å navigere seg til elementene som ekspanderes ved hjelp av «Tjenester»-knappen. Dette gjelder både på større og mindre skjermer. 

Dine kjøretøy: Fokus flyttes ikke til toppen av ny side når du trykker «Neste» eller «Tilbake». Visuelt flyttes det synlige området til toppen av siden, men ved tabbing vil du se at første element du får fokus på er første element i footer. På mindre skjermer er rekkefølgen av tastaturnavigasjon og visuell rekkefølge ulik. «Neste» er visuelt over «Avbryt», men Avbryt er knappen brukeren først får fokus på ved tab-navigering.

Søk om førerkort: Overskrifter skal være strukturert på en logisk måte. «Din søknad er mottatt» er definert som en overskrift h1 og «Oppsummering av søknaden» er en h3 i steden for en h2. Dette gjør vanskelig for bukere med skjermlesere å følge riktig rekkefølge av elementer på siden.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Dine kjøretøy: På noen sider viser vi ikke tilstrekkelig informasjon på noe som er feil i et skjema. Et eksempel er ved utfylling av Salgsmelding. Hvis du skriver for få siffer i fødselsnummerfeltet, får du ikke en feilmelding. 

Nybilvelger: Ikke tatt spesielt hensyn til fargebruk i hht. kravene.

Sjekk andres førerkort: I felt hvor det skal skrives tall, godtas også bokstaver.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Felter som spør om e-postadresse er kodet slik at de autoutfylles med fysisk adresse. Felter som ber om mobilnummer, mangler autoutfylling av mobilnummer. Dette gjør at feil eller ingen forslag foreslås, og er særlig negativt for brukere med kognitive utfordringer.

Bestill førerkort: Autocomplete brukes på feil måte i addresseinput og har ikke en gyldig verdi. Dette kan føre til at nettleseres automatiske utfylling av skjema blir feil.

Dine kjøretøy: Vi har bevisst valgt å skru av funksjonalitet for autoutfyll på flere felter. Dette er fordi brukeren ofte må fylle ut informasjon om andre (for eksempel fødselsnummer, navn) som bare skal fylles ut én gang. For eksempel ved kjøp og salg av et kjøretøy (Salgsmelding).

Nybilvelger: Ledetekst for inndatafelter er ikke knyttet til feltene. 

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Skjemafeltene er definert som input-type text, men noen av feltene skulle f.eks. vært definert med input-type number, som organisasjonsnummer og kortnummer. 

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Gjentakende felter som «Mobilnummer», hvor du kan du skrive inn tekst, burde ha autocomplete-attributtet slik at nettleser kan automatisk fylle det inn.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: På oversiktsbildet «mine tillatelser» er noen APV-er markert med svart strek til høyre i raden, andre med oransje og noen i grå. Det samme gjelder tillatelser. I tillegg har vi også to lenker som kun er markert i blå farge. En person som ikke ser farge vil ikke kunne oppfatte denne informasjonen. 

Din side - meldinger: Lenker, knapper og andre interaktive elementer bruker kun oransje for fokusmarkering, og denne har ikke god nok kontrast. Dette gjør det vanskelig for tastaturbrukere eller ved swiping på touchskjerm å se hvor du har fokus.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: I grafene brukes kun farge for å skille mellom de forskjellige punktene i grafen. En bruker som ikke ser forskjell på fargene, vil ha vansker med å se hva som er hva. Fargene innfrir heller ikke kontrastkravet mot hverandre. 

Søk om innsyn i personopplysninger: Når du har sendt inn ønske om innsyn, blir du presentert med en lenke som kun med bruk av farge viser at den er en lenke. Lenken mangler understrek.

Innhold som bryter kravet

Bestill time til oppkjøring: Knappetekst har for dårlig kontrast og knappen har ikke ramme rundt, som gjør at enkelte brukere ikke ser at det er en knapp. Feilmelding under avkrysningsboks har for dårlig kontrast mot bakgrunn. Derfor kan det være vanskelig å se feilmeldingen. 

Dine kjøretøy: Kontrasten tilfredsstiller ikke kravene på fokusmarkering enkelte steder. F.eks. rundt knapp for søk på kjøretøyoversikten.

Meld tap av førerkort: Feilmelding har en rødfarge med dårlig kontrast som gjør at det kan være vanskelig å lese meldingen.

Nybilvelger: Lenken «Hjelp» er presentert med veldig lav kontrast, og det mangler tydeligere markering av at dette er en lenke.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Rødfargen i feilmeldinger oppfyller ikke kontrastkravene. 

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Ledeteksten «Mobilnummer» ved henting av engangskode, blå knapper mot grå bakgrunnsfarge, hvit tekst i knapper mot blå bakgrunnsfarge, lenker i blå tekst mot hvit bakgrunn, hvitt skrivefelt mot grå bakgrunn, knappene for kategorier («nord», «sør», «øst» ...), blått mot hvit bakgrunn, logg ut-knapp, informasjonsboksen «endringer lagres automatisk» og ja-/nei-knapp ved abonnering har ikke god nok kontrast. Dette fører til at brukere kan ha vansker med å skille mellom elementer og tekst som er nødvendig for bruk av tjenesten. 

Søk om bedriftskort og Søk om sjåførkort: Det er noen input-felter som har en gul farge rundt for å vise fokus. Ikke god nok kontrast.

Søk om førerkort: Kontrast mellom element og bakgrunn er for svak og kan gjøre det vanskelig for brukerne å se elementer vist på skjermen.

Innhold som bryter kravet

Nybilvelger: Resultatsiden mister innhold ved forstørrelse på mer enn 150 %.

Innhold som bryter kravet

Nybilvelger: Resultatsiden mister innhold ved forstørrelse på mer enn 150 %.

Søknad om avkjørsel og Søknad om dispensasjon fra byggegrenser:  Tekstoverlapping forekommer ved forstørrelse.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Løsningen har to typer hovedknapper, en blå og en grå. Den grå knappen har svært lav kontrast mot bakgrunnen, og vil være vanskelig å se for en bruker med nedsatt synsevne. 

Bestill førerkort: Fokusindikatoren benytter en gul farge mot en lys grå bakgrunn. Dette bryter minimum kontrastkrav og det vil derfor være vanskelig å se hvor tastaturfokus er.

Bestill time til oppkjøring: Fokusindikatoren benytter en gul farge mot en lys grå bakgrunn. Dette bryter minimum kontrastkrav og det vil derfor være vanskelig å se hvor tastaturfokus er.

Chatbot: Tekstfeltet (inputfeltet) i chatboten oppfyller ikke kravet til kontrast.

Din side - meldinger: Lenker, knapper og andre interaktive elementer bruker kun oransje for fokusmarkering, og denne har ikke god nok kontrast. Dette gjør det vanskelig for tastaturbrukere eller ved swiping på touchskjerm å se hvor du har fokus.

Dine kjøretøy: Knappen «Avbryt» i skjemaløsningen har ikke tilstrekkelig kontrast til bakgrunnen den blir presentert på, som gjør at det kan være vanskelig å identifisere det klikkbare området.

Ferjesøk: Fokusmarkeringer er definert, men med en farge som har for lav kontrast. Derfor kan brukere ha vanskeligheter med å se fokusmarkeringene på siden.

Meld tap av førerkort: Fokusindikatoren i tjenesten benytter en gul farge mot en lys grå bakgrunn. Dette bryter minimum kontrastkrav og det vil derfor være vanskelig å se hvor tastaturfokus er.

Nybilvelger: Lenkene under steg 2 og «Bilmerke-søk personbil» er markert med et oransje og hvitt ikon. Denne fargekombinasjonen bryter med minstekravet for kontrast for ikke-tekstlig innhold. Utydelig markering av interaktivt område til select.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Oransje fokusmarkering innfrir ikke kravet til kontrast. Knappene som kommer fram når du har sendt inn søknad om parkeringstillatelse, innfrir ikke kravet til kontrast. I grafene brukes kun farge for å skille mellom de forskjellige punktene i grafen. En bruker som ikke ser forskjell på fargene, vil ha vansker med å se hva som er hva. Fargene innfrir heller ikke kontrastkravet mot hverandre. 

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Hvitt skrivefelt mot grå bakgrunn, knappene for kategorier («nord», «sør», «øst» ...), blått mot hvit bakgrunn, logg ut-knapp og informasjonsboks om at endringer lagres og ja-/nei-knapp ved abonnering har ikke god nok kontrast. Dette fører til at brukere kan ha vansker med å skille mellom elementer som er nødvendig for bruk av tjenesten.

Status dine søknader (Din side): Fokusindikatoren i tjenesten bruker en gul farge mot en lys grå bakgrunn. Dette bryter minimum kontrastkrav og det vil derfor være vanskelig å se hvor tastaturfokus er.

Søk om bedriftskort og Søk om sjåførkort: Det er noen input-felter som har en gul farge rundt for å vise fokus. Ikke god nok kontrast.

Søk om innsyn i personopplysninger: Fokusindikatoren i tjenesten benytter en gul farge mot en lys grå bakgrunn. Dette bryter minimum kontrastkrav og det vil derfor være vanskelig å se hvor tastaturfokus er.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

API-nøkkel for Kjøretøyopplysninger, Bestill eier- og kjøretøyopplysninger, Bestill vognkort, Dine avtaler, Finn eier- og kjøretøyopplysninger, Kjøretøykontroll, Kjøretøyoversikt, Salgsmelding, Sjekk kjøretøy og Skilt (Din side). Kjøretøyopplysninger og Sjekk frist for EU-kontroll: Det er kun tatt høyde for å kunne zoome, så tekstavstanden kan ikke styres for å gjøre det lettere å lese for brukere med nedsatt syn. 

Tilhengerkalkulatoren: Det er kun tatt høyde for å kunne zoome, så tekstavstanden kan ikke styres for å gjøre det lettere å lese for brukere med nedsatt syn. 

Vegvesen trafikk: Tekstavstand fra innhold som hentes fra Twitter kan ikke overstyres av brukeren.

Tilgjengelige alternativ

Vegvesen trafikk: Dersom du følger lenkene til Twitter, vil du kunne justere tekstavstand og lese innholdet der.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Når du skal søke om hvilket tidsrom du ønsker å jobbe i, gjøres dette i en nedtrekksmeny. Den er ikke tilgjengelig via tastatur. Det er også slik at når du skal velge arbeidssted, må det gjøres i kart, og du kan ikke velge lokasjon kun med tastatur. Dette er problematisk for brukere som ikke kan benytte mus.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Lenkene har ikke definert det påkrevde attributtet href (for at lenken skal være tab-fokuserbar), som fører til at tastaturbrukere ikke når noen av lenkene/knappene i tjenesten.

Søknad om avkjørsel og Søknad om dispensasjon fra byggegrenser: Brukeren kan ikke tastatur-navigere i kartet.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Når du skal velge dato, f.eks. hvilken dato du ønsker å arbeide, benytter løsningen en datovelger. Det er mulig å navigere inn i denne med tastatur, men du kommer ikke ut. Dette blir dermed en tastaturfelle, noe som er problematisk for brukere som ikke kan benytte mus.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: På siden Fjelloverganger er det en knapp til abonnementsiden for SMS. Denne knappen bør informere om at brukeren sendes til en ekstern side. Den eksterne siden burde også ha en tilbakelenke til forrige side. 

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Funksjonen for å kunne hoppe rett til hovedinnhold er ikke tatt i bruk.

Søk om innsyn i personopplysninger: Hopp til hovedinnhold-lenken går til sekundærmenyen for Din side istedenfor det faktiske hovedinnholdet.  

Innhold som bryter kravet

Bestill time til oppkjøring: Noen sider mangler h1-sidetittel (overskrift 1). 

Dine kjøretøy: Det mangler overskrift når du går inn på et konkret kjøretøy fra Kjøretøyoversikten.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Innloggede sider har ikke en beskrivende sidetittel.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Din side - Bytt bruker, Navigasjon nivå 2 og Oversikt: På skrivebord blir fokus satt på toppen av siden når du går på en av lenkene, men på mobile enheter settes fokus til ca. der brukeren var når hen aktiverte en lenke. Dette fører til at fokus ikke settes til første element på siden og at bruker selv må skjønne at hen må navigere bakover for å komme til første element.

Ferjesøk: På datovelgeren på «Reisetider» er det flere feil som kan føre til vanskeligheter med å tab-navigere seg på siden. Flere elementer er kodet med feil semantikk og radiogruppen har ingen ledetekst som gjør det forståelig for brukeren hva det er. Radiogruppen kan få fokus selv om dette ikke er et interaktivt element. Brukere av tastatur og skjermlesere vil derfor kunne oppleve utfordringer med å navigere riktig i datovelgeren.

Innhold som bryter kravet

Nybilvelger: Les mer-lenker er brukt. Brukeren får derfor ingen informasjon om formålet med disse lenkene.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Kartet som skal brukes til å markere arbeidsområde kan ikke navigeres til uten bruk av mus. Dette er problematisk for brukere som kun benytter tastatur.

Innhold som bryter kravet

Dine kjøretøy: Feltene for e-post og telefonnummer for varsling om at skilt kan hentes mangler ledetekst.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Fokusfargen som er valgt i løsningen, er ikke lett synlig. Den er særlig vanskelig å se på kartet for å markere arbeidsområde. Oransjefargen som brukes har en lav kontrast mot f.eks. grå bakgrunn, som er mye brukt i løsningen. Dette er særlig problematisk for de med nedsatt synsevne.

Bestill førerkort: Fokusmarkering i løsningen har gjennomgående for lav kontrast. Det vil gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt synsfunksjon å oppfatte hvilket element som er markert.

Bestill time til oppkjøring: Fokusmarkering i løsningen har gjennomgående for lav kontrast. Det vil gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt synsfunksjon å oppfatte hvilket element som er markert.

Chatbot: Fokusindikatoren på chatteknappen er lite synlig, og brukerne kan derfor ha problemer med å se den. 

Din side - Meldinger: Lenker, knapper og andre interaktive elementer bruker kun oransje for fokusmarkering, og denne har ikke god nok kontrast. Dette gjør det vanskelig for tastaturbrukere eller ved swiping på touchskjerm å se hvor du har fokus.

Din side - Toppmeny: Samme visuelle indikasjon gis for fokusmakering som for utvidede knapper og lenker som leder til samme side som du befinner deg på. Det er derfor vanskelig å skille elementer som har fokus fra andre elementer. Fokus som settes på allerede aktive eller utvidede elementer, får ikke fokusmarkering. Fokusmarkeringen på elementer med understrek er vanskelig å identifisere.

Ferjesøk: Fokusmarkeringer er definert, men med en farge som har for lav kontrast. Derfor kan brukere ha vanskeligheter med å se fokusmarkeringene på siden. 

Fjelloverganger: På oversikten over alle fjelloverganger er det en knapp med dropdown for filtreringsmuligheter som ikke har synlig fokus ved tab. Dette kan føre til at brukene som kun bruker tastatur vil  kunne oppleve utfordringer med å nå disse filtreringsmulighetene. 

Nybilvelger: Den gule linjen som brukes rundt enkelte knapper har tilstrekkelig kontrast.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Oransje fokusmarkering innfrir ikke kravet til kontrast.  

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Flere elementer på de innloggede sidene mangler tilstrekkelig fokusmarkering. F.eks. har blå knapper ikke tilstrekkelig kontrast ved fokus. Dette gjør det vanskelig å visuelt registrere hvilket element som er i fokus.

Status dine søknader (Din side): Fokusmarkering i løsningen har gjennomgående for lav kontrast. Det vil gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt synsfunksjon å oppfatte hvilket element som er markert.

Søk om bedriftskort og Søk om sjåførkort: Det er noen input-felter som har en gul farge rundt for å vise fokus. Ikke god nok kontrast.

Tilgjengelige alternativ

Fjelloverganger: Tilgjengelig alternativ vil være å manuelt tabbe seg gjennom de eksisterende fjellovergangene, uten filtrering, eller benytte søkefeltet. 

Innhold som bryter kravet

Nybilvelger: Har en slider-funksjon hvor bruker må klikke og dra, alternativt skrive inn verdier manuelt.

Innhold som bryter kravet

Nybilvelger: Ledetekst for inndatafelter er ikke knyttet til feltet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Lang-attributtet for abonner-løsningen er definert til «en», altså engelsk. Det fører til at hjelpemiddelbrukere vil få annonsert norsk innhold med engelsk uttale.

Innhold som bryter kravet

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Viktig informasjon som trengs for å fylle ut felter som datoformat er lagt inn som placeholder i stedet for ledetekst (label). Placeholder-elementet blir borte med en gang du begynner å skrive, og det kan derfor være vanskelig å huske hvilket format du skal bruke. 

Innhold som bryter kravet

Dine kjøretøy: Knappene «Neste» og «Avbryt» er ikke alltid på samme sted. Kan skape forvirring hos brukeren over hvor hen finner riktig knapp.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Din side - Toppmeny: Aria-label er definert for lenken til Din side. Verdien i attributtet er annerledes enn det visuelle navnet til lenken. Visuelt heter lenken «Din side», mens gjennom aria-label heter den «Din oversikt». 

Dine kjøretøy: Noen av nettsidene er i gammelt design, noen er i nytt design. F.eks. er Bestill prøveskilt i gammelt design, mens Bestill skilt er i nytt.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Bestill førerkort: Feil inputtype benyttet i postnummer-inputfelt. Dette fører til at brukerne kan skrive inn bokstaver også, selv om vi kun skal akseptere tall. 

Sjekk andres førerkort: Misvisende feilmelding. Det opplyses i feilmeldingen at det ikke er treff på navn og fødselsnummer hvis personen eksisterer, men ikke har et gyldig førerkort.

Søk om innsyn i personopplysninger: Feilmeldinger er ofte lette å oppfatte for seende brukere, for skjermleserbrukere kan det være vanskeligere. Seende brukere får fokus satt til toppen av siden hvor det er en oppsummerende melding som sier at noe er feil, hva som er feil må brukere finne ut selv.

VaDIS: Skjemaløsningen har enkelte utfordringer relatert til feilmeldinger og identifikasjon av feilmeldinger. Feilmeldinger er til tider ikke beskrivende av hvilket skjemafelt de er relatert til, det er ingen programmatisk identifikasjon av godkjent/ikke godkjent validering og feilmeldingene er til tider ikke til hjelp for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Obligatoriske felter markeres verken programmatisk eller visuelt i løsningen. Tilnærmet alle felter er obligatoriske, men det er likevel påkrevd å markere dette programmatisk og visuelt. Når du ikke markerer dette, kan det føre til utfordringer fordi brukere kan bli forvirret om hva de må fylle ut og hva som er valgfritt.

Bestill førerkort: Feilmeldinger blir ikke dynamisk annonsert, fokus blir heller ikke håndtert for feilmeldinger. Dermed er det veldig vanskelig for skjermleserbrukere (og potensielt tastaturbrukere) å oppfatte at det er feil i skjema, dersom du f.eks. ikke har krysset av bekreftelses-avkrysningsboksen. Skjemafeltet «land» er visuelt markert som påkrevd, men ikke programmatisk. Dette fører til at skjermleser ikke leser opp feltet som påkrevd og dermed velger brukeren ikke verdi på felt. 

Dine kjøretøy: Vi mangler beskrivelse av noen valg brukeren må ta. F.eks. under «Velg kjøretøy» i Prøveskilt og i Tap av skilt, noe som kan virke forvirrende for brukeren.

Nybilvelger: Søkefeltet for å filtrere i resultater i tabellen har ingen synlig ledetekst og en engelsk placeholdertekst («Search»).

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Brukeren får ingen informasjon om hvilke skjemafelter som er påkrevde.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Det mangler ledetekst for dato- og tidsfeltet for pausing av varsler. Dette gjør at brukere med skjermleser ikke kan vite hva feltet er til.

Søk om innsyn i personopplysninger: Alle obligatoriske skjemafelt må markeres som obligatoriske, og skjermleserbrukere skal også få beskjed om noe er påkrevd. Dette mangler i denne tjenesten.

Vegvesen trafikk: Ruteplanleggeren har ikke markert obligatoriske felter verken med attributtet required eller visuelt. Alle felter er obligatoriske og du vil få feilmelding dersom feltet ikke er fylt ut. Ved valg av kartinnhold er det obligatorisk å velge en type ladestasjon, dette er heller ikke markert visuelt, men du får tydelig feilmelding.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Dine kjøretøy: Hvis brukeren skriver inn for få siffer i feltet for fødselsnummer, får brukeren ikke en god feilmelding som forklarer hva hen må rette. 

Sjekk andres førerkort: Misvisende feilmelding. Det opplyses i feilmeldingen at det ikke er treff på navn og fødselsnummer hvis personen eksisterer, men ikke har et gyldig førerkort.

Transportørregister: Hvis du ikke fyller ut all informasjon i steg 2 «velg kjøretøy», får du en feilmelding som ikke gir nok informasjon om hva som er feil.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: I løsningen finnes det en rekke eksempler på kodefeil. Dette er typisk ulovlig nøsting og tagger. Disse rangerer fra store feil (hovedinnhold som er skjult for skjermleser) til mindre feil som inputfelt som mangler label (beskrivelse). Dette fører til utfordringer for de som bruker skjermleser.

Dine kjøretøy: Brukere som bruker opplesningsverktøy kan bli forvirret der vi har kodet feil, slik at brukeren ikke får lest opp i riktig rekkefølge.

Ferjesøk: På oversikten over avganger har alle elementer på siden samme ID. Dette vil derfor gjøre det vanskelig for skjermleserbrukere å skille mellom elementene. 

Nybilvelger: ID-verdien «userSelectionList_31» på resultatsiden er duplisert to steder.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Det benyttes tab-elementer for privatpersoner og institusjon, men de er ikke definert riktig. 

Sjekk andres førerkort: Duplikat av ID-verdi. Dette gir feil HTML, som kan være misvisende ved bruk av skjermleser.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: Det er identifisert duplikate ID-verdier på ikonet for «Vinterstengt» samt elementer med id «subscription-list». Duplikate ID-er kan resultere i at skjermlesere har problemer med å knytte elementer til hverandre eller interagere korrekt med dem. Det er også identifisert <label> innad i <button> element på Filter-knappen. 

Søk om bedriftskort og Søk om sjåførkort: Stegindikator på siden er kodet på en måte som gjør den vanskelig å navigere. Har også noen ekspanderebare paneler som burde vært kodet som knapper, men bare har fått rollen button.

Søk om innsyn i personopplysninger: Det finnes en ugyldig liste på en sjekkboksgruppe. Sjekkboksgruppa ser kanskje ut som en liste men grupper av sjekkbokser er grupper av sjekkbokser, ikke lister. Oppsumeringen av «Din henvendelse» fungerer visuelt som en beskrivende liste (<dl>), men er bare kodet som en samling av <div>-elementer. Dette gjør det vanskelig for skjermleserbrukere å forstå hvilken overskrift som hører sammen med inntastet data.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Arbeidsvarsling: Det er noen eksempler på innhold uten tydelig navn i løsningen. Blant dem er bl.a. tabpanelet på «Dine søknader», som ikke kan nås med skjermleser. Et annet eksempel er «Periode – når på døgnet ønsker du å arbeide?» som mangler navn i koden. Dette fører til utfordringer for de som bruker skjermleser.

Bestill førerkort: Uriktig HTML-semantikk på rolle/element. Vil kunne medføre misvisende eller feilaktig opplesing. Manglende definisjon av legend i field-set. Utformingen fører til at spørsmålet som stilles ikke blir annonsert dersom du tabnavigerer til området med skjermleser. Lite beskrivende og forvirrende knapp som kan føre til at brukere ikke skjønner hva funksjonen til knappen er. Det kan være forvirrende både for brukere med godt syn, de med redusert syn eller de som bruker skjermleser. 

Bestill time til oppkjøring: Aria-atrributter er skrevet feil. F.eks. er det skrevet «aria-labeled-by» i stedet for «aria-labelledby» osv. Dette fører til at skjermleser ikke leser labels og aria-lables. Knapper uten beskrivende tekst mangler aria-labels som beskriver hva knappen skal gjøre, derfor vanskelig for brukere med skjemlesere å forstå hva knappen gjør. Roller satt på noen elementer er feil og aria-labelledby er ikke supportert på div-elementer uten rolle. Mangler aria-lables der det trengs. 

Dine kjøretøy: Knappen «Velg» for å velge en bil blir gjort om til å hete «Valgt» etter den er interagert med. Dette er et problem da Valgt-knappen ikke lenger har en funksjonalitet – ingenting skjer når du trykker på valgt. Vi har også en feil ved innleggelse av telefonnummer i et skjema. Her kan brukeren bli forvirret fordi radioknappene er brukt på en ikke-standard måte.

Ferjesøk: På datovelgeren på «Reisetider» er det flere feil som kan føre til vanskeligheter med å tab-navigere seg på siden. Flere elementer er kodet med feil semantikk og radiogruppen har ingen ledetekst som gjør det forståelig for brukeren hva det er. Radiogruppen kan få fokus selv om dette ikke er et interaktivt element. Brukere av tastatur og skjermlesere vil derfor kunne oppleve utfordringer med å navigere riktig i datovelgeren.

Nybilvelger: Feil semantikk på «trinnviser». Panelet øverst på enkelt søk presenterer tre ulike lenker til tre ulike filtreringsmuligheter brukeren har.

Parkeringsregisteret - HC-registeret: Kommunenummer er ikke koblet til skjemafeltet det beskriver. Knappen for å ekspandere mer informasjon-innholdet mangler aria-expanded, som gjør at skjermleserbrukere ikke får beskjed om at noe har skjedd når de ekspanderer.

Parkeringsregisteret - parkeringstilbydere: Klikkbare knapper er kodet som lenker.

SMS-varsling for bruer, tunneler, fjelloverganger og værutsatte veier: «Pause varslinger» er en utvidbar knapp. Utvidbare knapper skal markeres med aria-expanded. Dette kan forvirre skjermlesere som betegner den som åpnet eller lukket. «Midt», «Nord», «Øst», «Sør» og «Vest» er markert som lenker. Dette er feil da elementene fungerer som utvidbare knapper. Ja-/nei-knappene for påmelding annonserer ikke for skjermleser hvilket valg som er aktivt, da ledeteksten er satt til aria-hidden. I denne konteksten er det ingen måte å vite hvilken strekning som er aktiv, her burde det brukes f.eks. «aria-describedby» for å knytte avkrysningsboksen til strekningsnavnet.

Status dine søknader (Din side): Unødvendig roll på element. Vil kunne medføre misvisende/feilaktig opplesing.

Søk om innsyn i personopplysninger: Avkrysningsboksene har det som visuelt fungerer som ledetekst i fet skrift og en utvidet beskrivelse i vanlig tykkelse skrift under. Programmatisk er alt i samme label. Med VoiceOver for Mac annonseres bare ledeteksten og informasjon om at det er det finnes et element til. Beskrivelsen blir ikke lest opp. Med NVDA annonseres alt på en gang, noe som fører til at du må høre alt innholdet før du får vite at elementet er en sjekkboks og om den er krysset av.

Transportørregister: Brukeren får ingen informasjon om knappene er avkrysset eller ikke. Når fokus velges, får du informasjon om at knappen er valgt, selv om knappen ikke er valgt. 

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.

Innhold som bryter kravet

Bestill eller endre time på trafikkstasjonen: Laste-indikatorer blir ikke annonsert og forteller ikke brukeren at lasting av innhold pågår eller om innhold er ferdig lastet inn. 

Bestill førerkort: Feil inputtype benyttet i postnummer-inputfelt. Dette fører til at brukerne kan skrive inn bokstaver også, selv om vi kun skal akseptere tall. 

Sjekk andres førerkort: Manglende dynamisk annonsering av feilmeldinger i skjema. Skjermleserbrukere får dermed ikke vite at noe har skjedd, eller hvor det har skjedd.

Tilgjengelige alternativ

Dine kjøretøy: Har ikke tilgjengelig et digitalt alternativ, men du kan møte opp på en trafikkstasjon for å få utført tjenestene der.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statens vegvesen ønsker at innholdet og tjenestene våre er tilgjengelig for alle. Derfor jobber vi kontinuerlig med å identifisere og rette feil med universell utforming. Målet vårt er at innholdet og tjenestene på vegvesen.no skal oppfylle kravene i WCAG 2.1.

Vegvesen.no inneholder mye informasjon og mange ulike digitale tjenester som er utviklet over tid, i egne team, uavhengig av hverandre. For å sikre at vi følger lovkravene på tvers av nettstedet, har vi opprettet en egen gruppe som skal sikre arbeidet med universell utforming.

Dette arbeidet innebærer at vi skal:
- Videreutvikle et tilgjengelig designsystem og komponentbibliotek
- Kontinuerlig teste eksisterende og nye tjenester
- Etablere nye rutiner for opplæring av redaktører, designere, utviklere, og testere