Tilgjengelighetserklæring for hnt.no

 • hnt.no
 • HELSE NORD-TRØNDELAG HF, organisasjonsnummer 983 974 791

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE NORD-TRØNDELAG HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hnt.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte bilder og tabeller mangler alternativ tekst. Dette gjelder i hovedsak opplastede dokumenter (PDF).  Dette medfører at brukere med synshemminger ikke kan oppfatte alt innhold.

Det er veldig mange innholdsprodusenter som står bak alle PDF-dokumentene. Både innholdsprodusenter og webredaktører har fram til nå hatt for lav kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokumenter, hvilket er hovedårsaken til at kravet ikke er oppfylt. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lydfiler på nettstedet som mangler et tekstlig alternativ. Dette innholdet er per nå ikke tilgjengelig for brukere som ikke kan oppfatte lydinnhold. 

Fram til nå har dette blir vurdert som en uforholdsmessig stor jobb, men det pågår nå et arbeid med å lage tekstlig alternativ der dette mangler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan finnes noen videoer som ikke er tekstet. Dette innholdet er per nå ikke tilgjengelig for brukere som ikke kan oppfatte lydinnhold.

Årsaken er at det i enkelte tilfeller har blitt vurdert som en uforholdsmessig stor jobb. Det pågår nå et arbeid med å kartlegge hvilke videoer dette eventuelt gjelder, samt å tekste disse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Med få unntak er alt innhold på nettsidene kodet riktig. Unntakene består i at

 • enkelte tabeller kan mangle tittel
 • noen få lister mangler koding fordi listeverktøy ikke er benyttet
 • enkelte underoverskrifter er laget vha fet skrift, og er derfor ikke kodet som overskrift. 

I opplastede PDF-dokumenter forekommer det mange brudd på dette kravet i både tabeller, lister og overskrifter.

Konsekvensen av at innhold ikke er kodet riktig, er at blinde og døvblindes leseverktøy ikke fungerer som tiltenkt mht navigasjon og opplesningsfunksjon.

Det er veldig mange innholdsprodusenter som står bak alle PDF-dokumentene. Både innholdsprodusenter og webredaktører har fram til nå hatt for lav kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokumenter, hvilket er hovedårsaken til at kravet ikke er oppfylt. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vanlige nettsider tilfredsstiller kravene til bruk av farge. 

I en del PDF-dokumenter kan det forekomme brudd på dette kravet i diagrammer og grafer, der farge blir brukt som eneste meningsbærende element. Konsekvensen er at fargeblinde kan få problemer med å oppfatte denne informasjonen.

Det er veldig mange innholdsprodusenter som står bak alle PDF-dokumentene. Både innholdsprodusenter og webredaktører har fram til nå hatt for lav kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokumenter, hvilket er hovedårsaken til at kravet ikke er oppfylt. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vanlige nettsider tilfredsstiller kravene til kontrast. 

Vi har en del PDF-dokumenter, som ikke tilfredsstiller kravene til kontrast. Dette fører til at svaksynte og fargeblinde får problemer med å oppfatte informasjon.

Det er veldig mange innholdsprodusenter som står bak alle PDF-dokumentene. Både innholdsprodusenter og webredaktører har fram til nå hatt for lav kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokumenter, hvilket er hovedårsaken til at kravet ikke er oppfylt. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold kan være presentert som bilder av tekst istedenfor ren tekst. Dette gjelder i hovedsak på opplastede PDF-dokumenter. Brukere med synshemminger kan derfor ikke oppfatte alt innhold.

Det er veldig mange innholdsprodusenter som står bak alle PDF-dokumentene. Både innholdsprodusenter og webredaktører har fram til nå hatt for lav kompetanse og lite fokus på universell utforming av dokumenter, hvilket er hovedårsaken til at kravet ikke er oppfylt. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet vårt har bokmål som hovedspråk, noe som ligger default i koden. Vi har likevel noe innhold på engelsk og ukrainsk. Brukeren vil derfor få andre språk presentert som bokmål. 

Vi jobber med å kartlegge og endre språkkode på sidene dette gjelder.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Publiseringsplattformen (Sharepoint 2019) har en kjent feil som ikke kan rettes av våre utviklere. Feilen beskrives slik:

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 

Feilen blir synlig i valideringsverktøy, men gir vanligvis ikke problemer for brukerne.

Feilen blir løst når vi får ny publiseringsløsning høsten 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har veldig mange innholdsprodusenter og en god del webredaktører i nettløsningen vår. Vi jobber med å øke kompetansenivået og fokuset på universell utforming hos begge grupper. Det er et mål at alt innhold som publiseres heretter skal være universelt utformet. Dette gjelder både nettsider og PDF-dokumenter.

Parallelt jobber vi også med å rette opp i gamle UU-feil på nettsider og i PDF-dokumenter.