Tilgjengelighetserklæring for www.stortinget.no

 • www.stortinget.no
 • STORTINGET, organisasjonsnummer 971 524 960
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STORTINGET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.stortinget.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte bilder kan mangle alternativ tekst i html-sider eller i pdf-filer.
 • Det finnes pdf-dokumenter på nettstedet som ikke er korrekt kodet eller er lagt inn i ikke-maskinlesbart format. 
 • Nett-TV: når det ikke er møte, vil tekst om når neste møte foregår ikke være tilgjengelig for skjermleser.

Vi arbeider fortløpende med å sikre korrekt angitt alternativ tekst på bilder, og med å identifisere og utbedre de pdf-dokumentene som er omfattet av regelverket. Vi arbeider også kontinuerlig med å utbedre nett-tv-løsningen.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det finnes mange eldre vedlegg og dokumenter i pdf som ikke tilfredsstiller kravene, men som er produsert før 01.02.2023 og som kun har historiske verdi.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Løsning for innsyn i stortingsforhandlinger 1814-2005 baserer seg i stor grad på skannede versjoner/bilder av historiske protokoller, der bare deler av innholdet (sakstitler, dato m.m) er maskinlesbart og tilgjengelig for skjermlesere.

 

For denne løsningen vil det inntil videre vil det være for tidkrevende å gjøre innholdet tilgjengelig som maskinlesbar tekst.

Tilgjengelige alternativ

Deler av innholdet i historiske Stortingsforhandlinger er tilgjengelig som transkribert innhold på andre deler av nettstedet eller hos Nasjonalbiblioteket.

Tilgjengelige formater av enkeltdokumenter kan fås på forespørsel.

Innhold som bryter kravet

Opptak fra stortingsmøter er ikke tekstet, men har referater som utgjør tekstalternativ til videoopptaket. Lenken til referatene er publisert i kontakt av videoopptaket, og tilsvarende fra referatene til videoopptaket.

Videoopptak fra høringer, med unntak av kontrollhøringer, er ikke tekstet og har ikke referater. 

Tilgjengelige alternativ

Referater fra stortingsmøter og kontrollhøringer, samt høringsprogram og skriftlige sammendrag av høringsinnspill fra deltakere i høringer utgjør tekstbaserte alternativ.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes eldre redaksjonelle videoer på nettstedet der det ikke er lagt inn synstolking.

Innhold som bryter kravet

Det kan i redaksjonelt innhold og i politiske saksdokumenter og vedlegg forekomme: 

 • Tabeller som ikke er korrekt kodet med overskriftsrader 
 • Lister (kulepunkt- og nummerlister) som ikke er korrekt kodet med liste-format.
 • Noen skjemafelt mangler ledetekster, eller har ledetekster som ikke er korrekt koblet til skjemafelt i kode.

Manglene gjør det vanskeligere for brukere av skjermlesere å navigere i og forstå innholdet.

Feilene er registrert, og strengere krav til formater tas med i utvikling av ny funksjonalitet for og krav til publisering av ulike typer innhold. 

Innhold som bryter kravet

Funksjon for å fjerne innskrevet tekst i søkefelt på siden "Representanter og komiteer" og "Møtende representanter" har for lav kontrast mot bakgrunnen, noe som kan gjøre den vanskelig å se for personer med synsnedsettelser.

 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

 

Tilgjengelige alternativ

For å fjerne søketerm, kan tilbaketasten på tastaturet benyttes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenker der lenkemålet ikke klart fremgår av lenketeksten, kan forekomme i tekst og dokumenter. Det kan også forekomme flere lenker i samme kontekst som fremstår like for brukeren. 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Innhold som bryter kravet
 • Vi har lenker på nettstedet der det tilgjengelige navnet ikke gir nok informasjon om hvilket innhold lenken leder til.
 • Enkelte skjema har mangler der ledetekst for inndatafelter mangler eller ikke er direkte knyttet til feltet 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Deler av innholdet på nettstedet er skrevet på en annen målform eller et annet språk enn språket som er lagt inn på toppnivå i siden, uten at dette er markert i kode underveis. Dette gjelder eksempelvis nynorsk tekst på bokmålssider, eller sitater og utdrag av tekst på engelsk, svensk, dansk eller annet. Dette kan gi utfordringer for brukere av skjermlesere, som vil få lest opp innhold på feil språk. 

Per i dag mangler publiseringsløsningen funksjon for å enkelt markere deler av innhold med en annen språkkode. 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Innhold som bryter kravet
 • Enkelte skjemafelt mangler ledetekst.

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen sider inneholder syntaksfeil i koden.

Enkelte innholdstyper på nettstedet har ikke-unike ID-er for elementer i siden. Det finnes innhold som inneholder dupliserte attributter. Dette gjør det vanskelig for brukere av skjermlesere å navigere i innholdet. 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte skjemafelt og funksjoner for filtreringsvalg i løsningen som ikke er korrekt koblet sammen med ledeteksten i kode. Dette kan gjøre det vanskelig for personer som benytter skjermlesere for å få lest opp innholdet på siden, eller som benytter stemmestyring for å navigere.

 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.

Innhold som bryter kravet

I noen skjema er det enkelte utfordringer relatert til feilmeldinger og identifikasjon av disse. Oppsummerende feilmelding i slutten av skjema orienterer at det finnes feil i skjema, men har ikke funksjonalitet for å kunne navigere til de enkelte feilene.

 

Feilene er registrert og vil bli håndtert iht. prioriteringer ved videreutvikling av nettstedet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Stortinget arbeider målrettet med å gjøre våre nettløsninger tilgjengelige for alle.

Vi stiller krav til universell utforming ved anskaffelse og utvikling av IKT-løsninger.

Vi jobber fortløpende med tiltak for å identifisere og rette feil, og vi sjekker nytt innhold og ny funksjonalitet opp mot WCAG-kravene.

Vi jobber også med kompetanseheving på universell utforming, og oppdaterer rutiner for redaktører, forvaltere og utviklere i tråd med regelverket.