Tilgjengelighetserklæring for senja.kommune.no

 • senja.kommune.no
 • SENJA KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 369 417
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SENJA KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på senja.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

På vår nettside har vi identifisert innhold som ikke oppfyller kravet i regelverket 1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A). Dette gjelder bilder på nettsiden som mangler alternativ tekst.

Årsak til manglende overholdelse:

Årsakene til dette problemet inkluderer:

 • Manglende bevissthet om tilgjengelighetskravene: Det har vært manglende bevissthet rundt betydningen av alternativ tekst for å beskrive bilders innhold.
 • Tidligere praksis: Noen bilder kan ha blitt lagt til før vi fikk en klar forståelse av tilgjengelighetskravene, og vi har ikke rukket å legge til alternativ tekst.

Konsekvenser for brukere:

Brukere som er avhengige av hjelpeteknologi som skjermlesere, eller som opplever visuelle utfordringer, vil ikke kunne forstå innholdet i bildene. Dette hindrer dem i å få fullt utbytte av nettsidens innhold og tjenester.

Vi er klar over at dette er en alvorlig hindring for enkelte brukere og tar dette på alvor. Vi er forpliktet til å rette opp i dette problemet og sikre at nettsiden vår er fullt ut universelt utformet i tråd med tilgjengelighetskravene.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vi er klar over at enkelte videoer som ble publisert under koronaperioden, inkludert pressekonferanser og opptak av utvalgs- og formannskapsmøter, ikke oppfyller kravet i regelverket 1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A). Disse videoene er eldre og lite brukt.

Årsak til manglende overholdelse:

Det er flere faktorer som har bidratt til at dette innholdet ikke oppfyller tilgjengelighetskravene:

 • Tidspress under koronaperioden: Under koronaperioden hadde vi tidvis tidspress for å få ut viktig informasjon raskt. Dette kan ha påvirket vår evne til å tekstlegge videoene før de ble publisert.
 • Manglende bevissthet om kravene: På det tidspunktet var det mulig at bevisstheten rundt tilgjengelighetskravene ikke var like høy som nå, og viktigheten av teksting kan ha gått upåaktet hen.

Konsekvenser for brukere:

Manglende teksting i disse videoene kan utgjøre en betydelig barriere for personer som er døve, hørselshemmede eller som ikke kan høre lyden. Disse brukerne vil ikke kunne forstå eller nyttiggjøre seg viktig informasjon som ble delt under disse hendelsene.

Tiltak og fremtidig praksis:

Selv om dette er eldre og lite brukt innhold, forstår vi viktigheten av å oppfylle tilgjengelighetskravene. Vi vil jobbe med å tekstlegge disse videoene etter hvert som ressurser tillater det. Samtidig har vi iverksatt en praksis der alt nytt videoinnhold som brukes, skal tekstes for å sikre at vi oppfyller tilgjengelighetsstandardene.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold (tabeller, tekst og struktur):

Vi har identifisert utfordringer knyttet til tabelltilgjengelighet samt tekst- og strukturtilgjengelighet på nettsiden vår som ikke oppfyller kravet i regelverket 1.3.1 Informasjon og relasjoner (Nivå A). Dette inkluderer følgende funn:

 1. Tabelltilgjengelighet:
  • Manglende tittel (caption) i tabellen: Flere av våre tabeller mangler en tittel i feltet <caption>. Dette gjør det vanskelig for brukere som er avhengige av skjermlesere å forstå innholdet og konteksten til tabellen.
  • Manglende bruk av overskriftskoder: Overskriftene i tabellene våre er ikke kodet som riktig overskriftselement, for eksempel <th>. Dette betyr at skjermlesere ikke gjenkjenner dem som overskrifter, og brukere går glipp av viktig informasjon om hva hver kolonne inneholder.
 2. Tekst og struktur:
  • Ikke-hierarkisk struktur i overskrifter: Overskrifter på nettsiden vår følger ikke alltid en hierarkisk struktur som gjenspeiler den visuelle strukturen. Dette kan føre til forvirring for brukere som er avhengige av skjermlesere eller andre hjelpeteknologier for å navigere nettsiden.

Årsak til manglende overholdelse:

Dette kan skyldes flere faktorer:

 • Begrenset bevissthet omkring tilgjengelighetskrav: Tilgjengelighet kan være en utfordrende del av webdesign, og det kan ha vært manglende bevissthet omkring viktigheten av tilgjengelighetsspesifikasjoner.
 • Teknisk kompleksitet: Kodingsfeil kan oppstå som et resultat av teknisk kompleksitet eller tidligere designvalg som ikke var i samsvar med tilgjengelighetsstandardene.

Konsekvenser for brukere:

Manglende tilgjengelighet i tabeller, tekst og struktur kan føre til forvirring, redusert brukervennlighet og vanskeligheter for brukere av hjelpeteknologi. Dette kan hindre en effektiv og meningsfull interaksjon med nettsiden, og noen brukere kan oppleve utfordringer med å finne, forstå og navigere relevant innhold.

Tiltak og fremtidig praksis:

Vi erkjenner viktigheten av å adressere disse utfordringene. Vi vil arbeide målrettet for å korrigere tabelltilgjengeligheten ved å inkludere passende titler og riktig kodete overskrifter. Samtidig vil vi sørge for en hierarkisk overskriftsstruktur som er intuitiv og konsistent for alle brukere. Vårt mål er å skape en nettside som oppfyller tilgjengelighetsstandardene på en helhetlig måte og gir en inkluderende brukeropplevelse.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vi har identifisert noen få områder på nettsiden vår som ikke oppfyller kravet i WCAG 2.1 Suksesskriterium 1.4.3 om kontrast. Her er de spesifikke problemene vi har observert:

 1. Søkefelt og søkeknapp: Søkefeltet og søkeknappen på nettsiden vår mangler en tydelig svart ramme rundt feltet. Dette kan føre til at søkefeltet ikke er synlig nok, spesielt når det er plassert på en bakgrunn med lignende farger.
 2. Kontrastfarge på placeholder-tekst: Placholderteksten i søkefeltet har en kontrastfarge som ikke er tilstrekkelig på mobil. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere med nedsatt syn å skille teksten fra bakgrunnen når de bruker en mobil enhet.
 3. Webskjema og «Send inn» knapp: Kontrastfargen på «Send inn» knappene i webskjemaene har en kontrast som ikke oppfyller tilgjengelighetskravene. Dette kan påvirke brukervennligheten for personer med nedsatt syn.

Årsak til manglende overholdelse:

Disse problemene oppsto på grunn av designvalg som ikke tok hensyn til tilgjengelighetskravene. Designelementer og kontrastnivåer ble ikke tilstrekkelig tilpasset for å sikre en universelt utformet nettside.

Konsekvenser for brukere:

Manglende tydelig ramme rundt søkefeltet og søkeknappen kan gjøre det vanskelig for brukere å finne og bruke disse elementene, spesielt når de er plassert på komplekse bakgrunnsbilder. Lav kontrast for placeholder-teksten i søkefeltet og «Send inn» knappene på webskjemaene kan påvirke lesbarheten og bruken for brukere med nedsatt syn.

Nødvendige tiltak:

Vi vil implementere følgende endringer for å forbedre tilgjengeligheten:

 1. Legge til en tydelig svart ramme rundt søkefeltet og søkeknappene for å sikre synlighet uavhengig av bakgrunnsfarge.
 2. Øke kontrasten på placeholder-teksten i søkefeltet, spesielt for mobilbruk.
 3. Justere kontrasten på «Send inn» knappene i webskjemaene for å oppfylle tilgjengelighetskravene.
Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vi har identifisert tilfeller på nettsiden vår der vi bruker bilder til å representere tekst, noe som ikke oppfyller kravet i WCAG 2.1 Suksesskriterium 1.4.5 om bilder av tekst. Dette inkluderer situasjoner der tekst som normalt skal presenteres som ren tekst, i stedet er innlemmet i bilder.

Årsak til manglende overholdelse:

Årsakene til disse problemene inkluderer:

 • Begrenset tilgjengelighetsbevissthet: Noen deler av nettsiden ble opprettet før vi hadde full bevissthet om kravene knyttet til bilder av tekst i tilgjengelighetsstandardene.
 • Tidligere praksis: Før vi tok et aktivt standpunkt for universell utforming, ble det benyttet bilder av tekst i design og innhold.

Konsekvenser for brukere:

Bilder av tekst kan skape utfordringer for brukere som er avhengige av skjermlesere eller som opplever visuelle begrensninger. Skjermlesere har vanskeligheter med å tolke tekst i bilder, og brukere med nedsatt syn eller andre utfordringer kan gå glipp av viktig informasjon som er innebygd i disse bildene.

Nødvendige tiltak:

For å oppfylle kravene i Suksesskriterium 1.4.5 vil vi gjennomgå nettstedet nøye og erstatte bilder av tekst med ren tekst der det er hensiktsmessig. Dette vil bidra til å sikre at all tekstlig informasjon kan tolkes av hjelpeteknologi som skjermlesere og er tilgjengelig for brukere med ulike funksjonsevner. Ved å gjøre disse endringene vil vi styrke nettstedets universelle utforming og gi alle brukere likeverdig tilgang til innholdet vårt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vi har identifisert flere lenker på nettsiden vår hvor formålet ikke er tilstrekkelig beskrevet i konteksten. Dette innebærer situasjoner der lenketeksten alene ikke gir tilstrekkelig informasjon om hvor lenken vil føre brukeren eller hva brukeren kan forvente å finne ved å følge lenken.

Årsak til manglende overholdelse:

Årsakene til disse problemene inkluderer:

 • Mangel på bevissthet: Det har vært situasjoner hvor lenketeksten ble opprettet uten tilstrekkelig fokus på å gi meningsfull informasjon om lenkens formål.
 • Tidligere praksis: Noen lenker kan ha blitt opprettet før vi fikk full forståelse av viktigheten av klart og beskrivende lenketekst.

Konsekvenser for brukere:

Manglende beskrivende lenketekst kan føre til forvirring for brukere som er avhengige av skjermlesere eller andre hjelpeteknologier. Det kan også skape vanskeligheter for brukere med kognitivt mangfold eller de som raskt vil evaluere relevansen av lenken basert på tilgjengelig informasjon.

Nødvendige tiltak:

For å oppfylle kravene i Suksesskriterium 2.4.4 vil vi gjennomgå alle lenker på nettsiden og sørge for at lenketeksten gir klar og beskrivende informasjon om lenkens formål eller destinasjon. Vi vil også implementere beste praksis for lenketekst ved fremtidig opprettelse av innhold for å sikre universell utforming og forbedre brukeropplevelsen. Ved å gjøre dette vil vi sikre at alle brukere, uavhengig av deres evner eller hjelpeteknologibruk, kan dra nytte av tydelig og meningsfull lenketekst.

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vi har identifisert flere områder på nettsiden vår der overskrifter og ledetekster ikke oppfyller kravene i WCAG 2.1 Suksesskriterium 2.4.6 (Overskrifter og ledetekster, Nivå AA). Dette kan inkludere utfordringer knyttet til hierarki, unøyaktige beskrivelser og andre aspekter ved organiseringen av overskrifter og ledetekster.

Årsak til manglende overholdelse:

Årsakene til disse problemene inkluderer:

 • Begrenset bevissthet: Vi har muligens manglet full bevissthet om betydningen av riktig hierarki og klare beskrivelser av overskrifter og ledetekster for tilgjengelighet.
 • Manglende implementering: Implementeringen av overskrifter og ledetekster kan ha blitt utført uten tilstrekkelig hensyn til tilgjengelighetsstandardene.

Konsekvenser for brukere:

Manglende overholdelse av Suksesskriterium 2.4.6 kan føre til utfordringer for brukere som er avhengige av overskrifter og ledetekster for å navigere og forstå innholdet på nettsiden. Dette kan spesielt påvirke personer med skjermlesere og andre hjelpeteknologier.

Nødvendige tiltak:

For å rette opp i disse utfordringene vil vi:

 1. Gjennomgå og justere hierarkiet for overskrifter og ledetekster for å sikre klar struktur og organisering.
 2. Sørge for at beskrivelsene i overskrifter og ledetekster er nøyaktige og formidler hensikten på en tilgjengelig måte.
 3. Gi opplæring til teamet vårt om viktigheten av riktig bruk av overskrifter og ledetekster i tråd med tilgjengelighetsstandardene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Beskrivelse av ikke-universelt utformet innhold:

Vår gjennomgang av nettsidene har identifisert noen kodefeil i henhold til WCAG 2.1 Suksesskriterium 4.1.1 om parsing (oppdeling). Parsing refererer til prosessen med å tolke og strukturere HTML-koden på nettsiden, og feil i denne prosessen kan føre til uforutsigbar presentasjon av innholdet.

Årsaker til manglende overholdelse:

Det er flere potensielle årsaker til kodfeilene på nettsidene våre:

 1. Systemfeil: Noen feil kan være relatert til systemet eller rammeverket som nettsiden bruker. Vi jobber aktivt med å identifisere og rette slike systemfeil.
 2. Feil i tilpasset skript: Det kan være situasjoner der vi har integrert skript med feil eller inkonsekvenser, noe som påvirker parsingen av nettsiden.
 3. Feil i tredjepartsløsninger: Nettsiden kan bruke tredjepartsløsninger, og eventuelle feil i disse løsningene kan påvirke parsingen av innholdet.

Konsekvenser for brukere:

Parsingfeil kan føre til uforutsigbar og feilaktig visning av nettsideinnholdet. Dette kan spesielt påvirke brukere som er avhengige av spesifikke teknologier eller hjelpeteknologi for å få tilgang til informasjon.

Nødvendige tiltak:

Vi jobber aktivt med å rette kodfeilene og forbedre parsingen av nettsidene våre. Dette inkluderer revisjon av tilpasset kode, implementering av rettelser for systemfeil og samarbeid med tredjepartsleverandører for å sikre at integrerte løsninger oppfyller tilgjengelighetsstandardene.

Vi er forpliktet til å sikre en universell tilgjengelighet på nettsidene våre og tar aktivt skritt for å løse identifiserte problemer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi i Senja kommune er sterkt engasjert i å fremme universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å sikre en inkluderende digital opplevelse for alle brukere. Dette engasjementet er ytterligere forsterket av Senja kommunestyres nylige vedtak om å bli en CRPD-kommune.

Strategi og prioriteringer:

Utforming av tilgjengelige nettsider: Vi har implementert og opprettholder praksisen med å designe og utvikle nettsider i samsvar med WCAG 2.1-standarden. Dette inkluderer grundig testing av nettsidens tilgjengelighet og identifisering av områder for forbedring.

Opplæring og bevisstgjøring: Vi prioriterer kontinuerlig opplæring og bevisstgjøring av våre ansatte, inkludert webutviklere, designere og innholdsprodusenter, for å sikre at de har nødvendig kunnskap om tilgjengelighetskravene og beste praksis.

Inkludering av brukeropplevelser: Vi integrerer brukertestinger og tilbakemeldinger fra mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i utviklingsprosessen for å sikre at nettsidene våre oppfyller reelle brukerbehov.

CRPD-fokus:

Senja kommune forplikter seg til å legge til rette for økt fokus på muligheter og rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser, som understreket i nylig vedtatte verbalforslag. Vi anerkjenner betydningen av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og vil integrere disse prinsippene i vårt arbeid med universell utforming av IKT.

Planer fremover:

Kontinuerlig forbedring: Vi vil fortsette vårt arbeid med universell utforming som en integrert del av alle IKT-prosjekter, og vil spesielt ta hensyn til CRPD-prinsippene i våre vurderinger og beslutningsprosesser.

Teknologisk oppdatering: Vi vil sikre at nye IKT-løsninger og oppdateringer er i tråd med CRPD og gjeldende tilgjengelighetsstandarder.

Åpenhet og tilbakemelding: Vi oppfordrer aktivt til tilbakemeldinger fra innbyggere, ansatte og andre interessenter, spesielt de som kan gi innsikt i hvordan vi bedre kan imøtekomme CRPD-prinsippene i vårt digitale miljø.

Vår innsats for universell utforming av IKT er dypt forankret i CRPD-prinsippene, og vi ser frem til å arbeide kontinuerlig for å gjøre våre digitale tjenester så tilgjengelige som mulig for alle innbyggere.