Tilgjengelighetserklæring for Studiekvalitetsbasen

 • Studiekvalitetsbasen
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Studiekvalitetsbasen slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sidene har ingen overskriftsstruktur som organiserer innholdet. Informasjon er listet opp som tabell, og det finnes tilfeller av tabell-headere uten innhold. Dette kan gjøre det vanskelig for personer som bruker skjermleser eller annen hjelpeteknologi å orientere seg på sidene.

Innhold som bryter kravet

I opplistingen av innhold gis det instruksjoner med referanse til visuell plassering på siden ("klikk på lenkene under"). Dette kan gjøre det uklart for personer som ikke kan se plasseringen å vite hva det refereres til. 

Innhold som bryter kravet

Slider-knapp for å skru av og på visning av år angir at den er på utelukkende med fargen (grå mot grønn). Dette kan skape utfordringer for personer med nedsatt syn eller fargepersepsjon. 

Innhold som bryter kravet

Når teksten i nedre tabell er i fokus er det for lav kontrast mellom teksten og fokusraden. Dette kan gjøre det vanskelig for personer med nedsatt syn eller fargepersepsjon å lese teksten.

Innhold som bryter kravet

Sidene skalerer ikke ved zoom, og brukere må scrolle i to retninger for å få med seg alt innholdet. Dette kan gjøre det vanskelig for personer med nedsatt syn å bruke sidene.

Innhold som bryter kravet

Slider-knapp for å vise innhold for valgt år har for lav kontrast mot bakgrunnen. På deler av siden har fargen på fokus for lav kontrast mot bakgrunnen. Dette kan gjøre det vanskelig for personer med nedsatt syn eller fargepersepsjon å oppfatte innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Slider-knapp for å vise innhold for valgt år kan ikke nås med tastatur. Navigasjon på siden med kun tastatur er omstendelig av at innholdet er organisert i tabellform. Vinduet som som åpnes om man velger et studieprogram ser ikke ut til å kunne nås med tastatur. Dette gjør det vanskelig å bruke sidene for personer som bare bruker tastatur til å navigere.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulighet for å hoppe over blokker på sidene. Dette gjør det utfordrende å bruke sidene for personer som navigerer med tastatur, bruker skjermleser eller lignende. 

Innhold som bryter kravet

Det fins tilfeller av lenker på siden som ikke har informasjon om lenkemålet. I tabellvisningen er der en rekke lenker som ikke inneholder tekst. Dette kan gjøre det utfordrende for personer med nedsatt kognisjon å orientere seg på siden, og for personer med nedsatt motorikk eller syn som bruker hjelpeteknologi for å lese siden.

Innhold som bryter kravet

Ved tastaturnavigasjon på siden er det et tilfelle av at det ikke er mulig å se hvor fokus er. Om man klikker på et resultat ser det ikke ut til at det er mulig å få fokus på innholdet i vinduet som åpner seg. Dette kan skape utfordringer med å orientere seg for personer med nedsatt syn, kognisjon eller motorikk.

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet, nedtrekksmenyen for årstall og slider-knapp for å vise innhold for valgt år har visuell ledetekst, men denne er ikke gjengitt i elementets tilgjengelige navn i koden. Dette gjør det vanskelig for personer som bruker stemmestyring, og personer med nedsatt motorikk eller kognisjon å bruke siden. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Siden er kodet som engelsk, mens innholdet er på norsk. Dette gjør at personer som bruker skjermleser eller annen hjelpeteknologi ikke får lest opp innholdet med korrekt uttale. 

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet og nedtrekksmenyen for årstall har ikke navn i koden. Dette gjør det vanskelig for personer som bruker skjermleser eller annen hjelpeteknologi å vite hva formålet med feltene er. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet og nedtrekksmenyen for årstall har ikke navn i koden. Dette gjør det vanskelig for personer som bruker skjermleser eller annen hjelpeteknologi å vite hva formålet med feltene er. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Bergen har et stadig større fokus på universell utforming, og gjennom opprettelsen av tjenesten UiB Universell 01.02.22 valgte Universitetet i Bergen å satse strategisk for å styrke arbeidet med universell utforming. Universell utforming av IKT er en viktig del av UiB Universell sitt arbeid.

Gjennom Handlingsplan for inkluderende læringsmiljø og universell utforming slås det fast at Universitetet i Bergen skal arbeide for universell utforming av læringsmiljøet i sin helhet.

På Universitetet i Bergen har vi rundt 4500 innholdsprodusenter, og vi arbeider med bevisstgjøring av universell utforming av det vi produserer digitalt. På noen områder er ikke verktøyene vi har til rådighet særlig godt egnet, fordi de er tungvinte og tidkrevende å bruke. Universitetet i Bergen arbeider nå for å bytte ut eksisterende systemer slik at det skal lette dette arbeidet.

Universitetet i Bergen vil arbeide planmessig for å fremme universell utforming av IKT, eksempelvis ved å

1. signalisere et fokus på uu av IKT gjennom å tilby, og oppfordre til deltakelse på, ulike kurs.
2. oppfordre fakulteter, institutter og administrative avdelinger til å utarbeide egne planer for arbeidet med universell utforming av IKT.
3. utvikle egne ressurssider for ansatte med tips og triks når det gjelder universell utforming av IKT.
4. arbeide aktivt gjennom Nettverk for universell utforming og tilrettelegging slik at det legges planer for utvikling av dette området ved universitetet.
5. tilby ulike kurs i universell utforming av IKT, både nettbaserte kurs, synkront og asynkront, og fysiske samlinger.
6. promotere prosjektet; Universell utforming av digitale læremidler. Prosjektet er støttet av HKdir, og gjennom dette arbeidet ønsker universitetet å ytterligere styrke alt arbeidet på UiB knyttet til universell utforming av IKT.
7. arbeide aktivt for å utbedre feil i systemer som er blitt oppdaget gjennom arbeidet med testing av nettsteder i forbindelse med utarbeidelse av tilgjengelighetserklæringer.