Tilgjengelighetserklæring for Kulturminnesøk

 • Kulturminnesøk
 • RIKSANTIKVAREN, organisasjonsnummer 974 760 819
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RIKSANTIKVAREN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kulturminnesøk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Malverket for kulturminnesøk generere ikke alt-tekster på alle bilder som ligger inne i løsning. I noen malsider generes korrekte alt-tekster, men i andre (søketrefflisten, objeksidene) gjøre dette ikke korrekt. 

Det finnes også noen knapper i kartvisningen som mangler navn og aly-tekst.  

Innhold som bryter kravet

På kulturminnesøk er de mulig for en pålogget bruker at embedde en video fra YouTube til et kulturminne som en berikelse på det aktuelle kulturminneobjektet. Disse embeddede videoene har ikke et tekstlig alternativ til videopresentasjonen og bryter derfor med retningslinjene.

Innhold som bryter kravet

På kulturminnesøk er de mulig for en pålogget bruker at embedde en video fra YouTube til et kulturminne som en berikelse på det aktuelle kulturminneobjektet. Disse embeddede videoene har ikke teksting (eller svært sjeldent) og bryter derfor med retningslinjene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes innholdselementer på siden i tabeller og forms som ikke presenteres kodemessig korrekt, hvilket kan ha konsekvenser for blant annet svaksynte som ikke oppfatter dette innhold korrekt.  

Innhold som bryter kravet

Formålet med felten i inndataskjemaene kommer ikke alltid frem i koden for alle skjemaelementene. Dette kan medføre at nett- og skjermlesere ikke alltid kan hente ut formålet med skjemafeltet til brukeren. Dette har sin grunn i malverket (og koding) som brukes i løsningen.  

Innhold som bryter kravet

På noen steder i løsningen er kontrasten mellom tekst og bakgrunn (bildetekst ratio 3,97:1). Dette kan innebære at svaksynte ikke alltid for med seg de aktuelle tekstene eller knappenes funksjon/betydelse.

Innhold som bryter kravet

Ved forstørring av teksten til 200% blir noe innhold (ikoner for "last ned bilde" og "legg til bilde" i objektsiden, respektive ikonforklaringen i kartet liggende over annet innhold eller ikke fullt ut synlig. 

Dette kan ha til konsekvens at annet innhold blir vanskeligere å nå og/eller ikke fullt ut blir forklart/mulig å se i sin helhet.

Innhold som bryter kravet

Ved endring av innhold til 400% så mister noe av sidene på nettstedet sin funksjonalitet og innhold kan ikke nås. Dette gjelder blant annet søketreffsiden der man ikke lengre kan nå de individuelle søketreffene. Dette har sin grunn i malverket som brukes for å bygge opp sidene i løsningen. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden logger ut innloggede brukere etter en viss periode inaktivitet, men brukerne får ingen informasjon om at dette kommer å skje og har ikke heller muligheten å forlenge dette (foruten å være aktive på siden). Dette gjør at brukerne kan bli kaste ut og må logge inn igjen uten varsel om at dette skjer. Etter ny innlogging må man finne frem til det stedet man var i stedet for å komme dit automatisk.

Innhold som bryter kravet

Kodingen fra malverket oppfyller ikke alle tilfeller av korrekte kodede ledetekster på alle steder i løsningen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

I noen tilfeller trigges nytt innhold automatisk når brukeren setter en komponent i fokus. Dette er blant annet tilfelle i filtreringen i venstre sidemeny, der man beroende på valg får nytt innhold/nye valg tilpasset den komponent man står med fokus på (t.ex. Kulturminner fra Forvaltningen eller Kulturminner fra Publikum)   

Innhold som bryter kravet

Når det er krav om format til inndatafelter er dette ikke altid beskrevet. Obligatoriske felter er kun merket med asterik, men det er ikke beskrevet hva denne merkingen innebærer. Det er lett å hoppe over disse feltene eller missforstå hvilket format inndata skal ha, og derigjennom prøve å sende inn et ufullstendig skjema  

Innhold som bryter kravet

Løsningen tilbyr enkle tekster ved feil i inndata, men disse er gir forslag på hvordan felien skal/kan rettes opp annet en å generisk redegjøre for at der er et feil med for eksempel format, epost, størrelse på fil osv. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er ikke gjennomført korrekt markering av role="status" i malverket når statusbeskjeder blir gitt. Dette kan gjøre at brukeren ikke alltid blir oppmerksom på viktige endringer/oppdateringer på siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Riksantikvaren planlegger å gå gjennom og rette opp i forhold til kravene på AA-nivå i løpet av 2023. Videre vil virksomheten også vedlikeholde tilgjengelighetserklæringen løpende når endringer gjøres for å imøtekomme kravene. I tillegg kommer tilgjengelighetserklæringen å være en del av grunnlaget for å vurdere og prioritere endringer i løsningen i fremtiden.