Tilgjengelighetserklæring for forhelse.no

 • forhelse.no
 • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på forhelse.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkeltvise bilde med lite skildrande eller manglande alternativ tekst (alt-tekst) på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald.

Vi har mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i publiseringsløysinga vår, noko som medfører at feil kan dessverre skje. 

Vi jobbar kontinuerleg med å auke kompetansen på universell utforming av IKT, herunder også korrekt utfylling av alt-tekst på bilde. I tillegg er universell utforming ein svært viktig del av våre kurs og opplæring for innhaldsprodusentar og webredaktørar.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenketekstar er fritekstfelt i vår publiseringsløysing. Vi har mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i publiseringsløysinga vår, noko som medfører at feil kan dessverre skje og vi kan ikkje fastslå at det ikkje finst lenketekstar som bryt med kravet om å ha med føremål og kontekst. 

Vi har fokus på dette i opplæringa av innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden, og jobbar saman om å utbetre dette på eksisterande sider. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi i ForHelse jobbar målretta med å gjere nettsidene våre og digitalt innhald tilgjengeleg for alle.

Vi har universell utforming (uu) som ein viktig del av opplæringa og informasjon til våre innholdsprodusentar og webredaktørar.

Som en del av Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF har vi tilgang til ressurssidar på intranett med brukarrettleiingar, rutinar og opplæringsvideoar, og gir brukarstøtte og råd om universell utforming ved spørsmål per telefon, epost, chat og skjermdeling.

Universell utforming av IKT er også tema for tverrfagleg samarbeid i senteret på ulike nivå i samarbeider med nettansvarlege.

Sidan vi har en publiseringsløysing frå en tredjepart (WordPress), har vi ikkje moglegheit til å sjølv rette opp i tekniske feil på nettstaden. Vi gir likevel tilbakemeldingar der vi kan og får oppdateringar om uu-arbeidet med jamne mellomrom.