Tilgjengelighetserklæring for Elverum videregående skole

 • Elverum videregående skole
 • INNLANDET FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 920 717 152
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNLANDET FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Elverum videregående skole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å ha riktig bruk av alt-tekster (tekstlig alternativ) på bilder og illustrasjoner. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Det er noen feil i løsningen:

 • Artikkeloversikt på forsiden - alternativ tekst og bildetekst har byttet plass.
 • Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut.
 • Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom, skal ikke lightbox vises.
 • Filgalleri: Lenkeikonene mangler alternativ tekst, og filtype og filstørrelse mangler.
 • Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst kommer ikke med i HTML-koden.

Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å gi brukeren et alternativ når innhold presenteres som bare lyd eller bare video på nettsiden. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å tekste all tale på videoer på nettsiden. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å ha synstolkning på alle videoer. Det tar tid å innarbeide, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å bruke riktig formatering på overskrifter, kulepunkt, tabeller og andre elementer. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Det er noen kodefeil i løsningen:

 • Tabell - Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer.
 • Nyhetsliste og kalenderhendelser - på nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3. Noen design har doble overskrifter med kode h1.
 • Nedtrekkslisten i webskjema er kodet som en knapp.
 • Det vil legges inn en skjult overskrift på områdemeldingene som varsler skjermleserbrukere om at det er en viktig melding på siden, områdemelding.

Vår leverandør jobber med å rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Diagrammer og figurer i dokumenter og i enkelte grafiske framstillinger kan ha innhold som ikke tilfredsstiller kravene.

Vi tilstreber å bruke farger på riktig måte. Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder, illustrasjoner og dokumenter kan inneholde for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre nettsider og dokumenter har bilder med tekst. Vi tilstreber å bruke minst mulig bilder med tekst. De gangene det ikke er et alternativ å unngå tekst i bildet, som for eksempel ved enkelte grafer og illustrasjoner, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML).

Feil kan forekomme og vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder og illustrasjoner kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og forbedre dette.

De gangene det er for dårlig kontrast på ikke-tekstlig innhold, og vi ikke har mulighet til å forbedre dette, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å alltid legge inn gode og forklarende lenketekster, men brukerne kan oppleve sider med lenketekster som bryter kravet om universell utforming. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å alltid legge inn gode og forståelige titler og ledetekster, men brukerne kan oppleve sider som bryter kravet om universell utforming. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er mulig å angi portalspråk, artikkelspråk og språk på deler av artikler. Det er ikke mulig å oversette moduler som kan settes inn i artikler, for eksempel egendefinert, FAQ og tabeller. Leverandøren må endre dette for at det skal bli mulig.

Nettsiden har bokmål som standardspråk. Det kan forekomme tekst på enkeltsider som ikke er kodet med riktig språkkode, for eksempel tekst på engelsk som ikke har språkkode «engelsk».

Vi tilstreber å ha riktig språkkode på all tekst på nettsiden. Vi jobber kontinuerlig med å avdekke og rette feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er noen kodefeil i løsningen:

 • Tabell - når en artikkel inneholder flere tabeller, får disse lik id.
 • FAQ (åpne-/lukkefaner) - når en artikkel inneholder flere FAQ-er, får disse lik id.
 • Søk - søkefelt og søkeknapp har samme navn.

Leverandøren jobber med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden til skolen er bygd på samme mal og rammeverk som innlandetfylke.no. Det er Innlandet fylkeskommune som eier og driver de offentlige videregående skolene i Innlandet.

Rutiner og opplæring:
Fylkeskommunen har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. De blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverket eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Fylkeskommunen gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre nettredaktører. Redaktørene deltar på kurs i nettpublisering og universell utforming med jevne mellomrom.

Fylkeskommunen holder også klarspråkkurs for alle ansatte for å øke kompetansen på å skrive enkelt, klart og tydelig.

Det er utarbeidet rutiner for og beskrivelser av hvordan man skal lage tilgjengelige dokumenter, slik at alle ansatte skal vite hvordan man gjør dette.

Testing:
Det blir jevnlig gjennomført brukertester og eksperttesting av fylkeskommunens nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet. Testing blir utført med eksterne testbrukere i samarbeid med leverandøren av publiseringsløsningen, Acos.

Fylkeskommunen gjennomfører også egne tester i mindre omfang for å få finne ut hva som fungerer best for brukerne.

I tillegg brukes automatiserte verktøy for kvalitetssikring av nettsidene. Verktøyet Siteimprove skanner alle sider og synliggjør feil og utbedringer vi ikke klarer å holde oversikten over manuelt.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Innlandet er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Akershus, Buskerud, Østfold, Rogaland, Agder, Nordland, Troms og Finnmark.

I nettverket jobbes det kontinuerlig med å forbedre nettsidene, og universell utforming og digital tilgjengelighet er alltid på agendaen. Samlet har fylkeskommunene god påvirkningskraft mot leverandøren Acos, slik at man sammen finner forbedringspunkter og gode løsninger.

Satsingsområder:
Fylkeskommunen jobber hele tiden for ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at tjenestene våre skal bli så bra som mulig for brukerne.

Sosiale medier
Vi bruker sosiale medier som informasjonskanal mot publikum og viser noe av dette innholdet på nettsidene våre. Ved bruk av sosiale medier er vi prisgitt disse medienes egenart.

Tredjepartsløsninger
Vi benytter oss av flere tredjepartsløsninger fra ulike leverandører. Disse løsningene skal ha egne tilgjengelighetserklæringer.