Tilgjengelighetserklæring for mna.no

 • mna.no
 • MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS, organisasjonsnummer 957 387 969
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mna.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder i hovedbanneret på forsidene for privat og bedrift mangler alternativtekst. Det finnes enkelte bilder på nettstedet som kunne hatt bedre beskrivelser. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke bilder med svake eller manglende beskrivelser. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst én video med bilde av tekst, som ikke kan leses opp. Brukere med utfordringer knyttet til syn vil ikke kunne få med seg denne teksten.

Innhold som bryter kravet

Det finnes video med tale uten teksting på nettstedet. Brukere som har utfordringer med hørsel vil ikke kunne få med seg dette innholdet. Vi undersøker muligheten for å tekste eksisterende og fremtidige videoklipp på vårt nettsted.

Innhold som bryter kravet
 • Bedrift forside har en tom h1-tag. 
 • Logoer og symboler av typen SVG har IDér som ikke er unike. 
 • Det finnes et skjult element <date-input-polyfill> med en tabell og en select-box uten label. 
 • I footer finnes det et bilde med gammel html som ikke skiller mellom innhold og presentasjon. 
 • Det er funnet minst ett eksempel på bruk av taggen <u>. Bruk av understrek er ikke anbefalt, selv om det er en lenke. 
 • Tabeller på oversiktsiden over ulike åpningstider bør knytte overskrifter til tabellen på en bedre måte i koden og unngå tomme overskrift-celler. 
 • Filtreringsfelt på side for åpningstider mangler beskrivelsen i label (ledetekst). 
 • Skjema har checkbokser som ikke er gruppert korrekt i koden. 

Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Vi har skjemaløsninger på vårt nettsted med felt som ikke har korrekt datatype. Felt for telefon benytter for eksempel ikke input-type: tel. Våre webskjema er heller ikke tilrettelagt for auto-complete. Vi vil undersøke med vår webleverandør om skjemaer kan gjøres mer tilgjengelige for brukere med nedsatt kognisjon og/eller motorikk.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe tekst som ikke har god nok kontrast mot bakgrunnen. F.eks. lenken "Other languages" i begynnelsen av header og overskrift på aktiv hendelse i historielinjen. Vi vil undersøke muligheten for å bedre kontrasten på disse elementene.

Innhold som bryter kravet

Ikon for mer informasjon på siden for åpningstider dekker over annen informasjon når siden forstørres til 200%. Vi vil undersøke mulighetene for å justere på dette.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen få bilder av tekst som ikke har en dekkende tekstlig beskrivelse. Vi ser på muligheten for å lage en bedre tekstlig beskrivelse, som brukere med utfordringer knyttet til syn, kan få opplest.

Innhold som bryter kravet

Det finnes noen få elementer på nettstedet som overlapper eller forsvinner ved forstørring til 400%. Knapper i hovedbanner på forsiden og enkelte åpningstider. Vi vil undersøke mulighetene for å justere på dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 1. Kart over gjennvinningstasjoer og kart for Tømmetider/returpunkter har kartmarkører som ikke kan nås med tastatur.  
 2. Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny kan ikke nås med tastatur. 
 3. Flippvisning av MNAvisa har enkelte valg som ikke kan nås med tastatur.
 4. For hver av gjenvinningsstasjonene finnes det ikoner for avfallstyper som har en dialogboks med informasjon som ikke kan nås med tastatur.
Tilgjengelige alternativ
 1. Man kan velge fanen Åpningstider i stedet for kart, og dermed finne åpningstider og informasjon om gjenvinningsstasjoner. Her finnes per i dag ikke alle returpunkter.
 2. Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet, vil undermenypunkter likevel vises i sidemeny.
 3. Man kan navigere i flippvisning med piltaster, søk eller taste inn sidenummer. (Zoom og fullskjermvisning, kan kanskje ikke nås med tastatur.)
Innhold som bryter kravet

Funksjonen for å hoppe til hovedinnhold vises ikke riktig, og valget hopper ikke korrekt til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet
 • Snarveier med ikoner på startsiden gir fokus på ikonet i tillegg til lenken. 
 • Siden Tømmetider har et kart knyttet til Returpunkter, som gir fokus til kartmarkører på en måte som ikke er hensiktsmessig for brukeren. 
 • Overflødige lenker i footer forstyrrer fokusrekkefølgen.
Innhold som bryter kravet

Logoens lenke og søkeknapp i header mangler lenketekst/formål. Dette gjelder også søk og meny på mobil. 

Det finnes også enkelte svake lenketekster i artikler, samt overflødige lenker uten lenketekst i footer. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer mangler synlig fokus: 

 • Valget "Hopp til innhold"
 • Knapper i hovedbanner på forsiden
 • Ikon for avfallstyper for gjenvinningsstasjoner
 • Bildegallerier (Forrige/neste). 
 • Det er svak synlig fokus på flere elementer i skjemaer. 
 • På åpningstider kan man filtrere Gjenvinningsstasjoner etter avfallstyper, men dette filtervalget har ikke synlig fokus. 

Vi undersøker med vår webleverandør om mulighetene for å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst én side på nettstedet med flere språk hvor kun nettstedets hovedspråk er definert i koden. Vi undersøker muligheten for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Skjemaer er kodet slik at nettleseren viser en snakkeboble når utfylling mangler eller er feil. I nettlesere som Chrome forsvinner denne etter kort tid. Det bør kodes slik at tilbakemeldinger om feil ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling i våre webskjema opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler. Vi undersøker muligheten for å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte duplikate ID'er. Det finnes utdatert kode på html elementer hvor innhold og presentasjon ikke skilles tilstrekkelig. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å gjøre korrigeringer slik at HTML-koden er gyldig.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi håper å kunne korrigere en del ting innen kort tid. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.