Tilgjengelighetserklæring for Hjelpemiddeldatabasen.no

 • Hjelpemiddeldatabasen.no
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN, organisasjonsnummer 889 640 782
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hjelpemiddeldatabasen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig for hjelpemiddelleverandører å legge inn alternativ tekst til bilder i administrasjonsverktøyet. Dette gjelder tredjepartsinnhold. 

Innbyggere med nedsatt syn får ikke tilgang til informasjonen i bildene. De fleste bildene som er publisert er tilknyttet en tekstlig produktseriebeskrivelse og tekniske data. På denne måten er produktinformasjon tilgjengelig. 

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Hjelpemiddeldatabasen inneholde ca 23 000 PDF-dokument som ikke tilfredsstiller lovkravene om universell utforming. Vi jobber med å forbedre de PDF-dokumentene som er mest i bruk. 

Innbyggere som benytter leselist og/eller skjermleser får ikke tilgang til informasjonen i alle PDF-dokumentene. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke innhold med bare lyd. Vi har noe  innhold med bare video som ikke er synstolket. 

Innbyggere med nedsatt syn vil kanskje ikke få med seg innholdet i videoen på grunn av manglende synstolking. 

Innhold som bryter kravet

Det har blitt lagt inn videoer fra år 2000, og mange av disse mangler teksting. Videoene er tredjepartsinnhold (laget av hjelpemiddelleverandører).  

Innbyggere med nedsatt hørsel eller som befinner seg i støyete omgivelser vil ikke få med seg auditivt innhold. 

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes bilder av tekst som hjelpemiddelleverandører har lagt inn og som vi ikke har oppdaget. 

Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for innbyggere med nedsatt syn. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Når man er på en produktside er rekkefølgen ved bruk av tab først produktbilder og så produkttekst. Dette er et designvalg.   

Det er ikke mulig å benytte tastatur for å starte eller stoppe en video. 

Innbyggere som kun bruker tastatur ved navigasjon vil ikke kunne spille av videoer. 

 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Språkkoden stemmer ikke alltid med innholdet. Nettstedet ble utviklet i Danmark og hjelpemiddelleverandører som har registrert produkter er både dansk-, svensk- og engelsktalende. Nettstedet inneholder over 23 000 produkter, i tillegg til mye annen tekst, og det vil bli svært ressurskrevende med gjennomgang av all tekst.

Innbyggere som benytter skjermleser vil ikke få lest opp teksten med riktig språk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hjelpemiddeldatabasen.no ble utviklet i 2000 og har siden 2013 vært den primære kilden til informasjon om NAVs rammeavtaler på hjelpemidler og produktpresentasjoner. Nettstedet inneholder over 23 000 PDF-dokument, ca 47 000 bilder og ca 1000 videoer. Det meste av dette legges inn av hjelpemiddelleverandører i et administrasjonsverktøy med egen innlogging. Informasjonen benyttes av brukere og samarbeidspartnere.

Hjelpemiddelområdet er inne i en digitaliseringsprosess der en rekke funksjoner blir digitalisert og forenklet. Informasjon om rammeavtaler og produktpresentasjoner vil være en del av denne prosessen, og en ny løsning vil innen 2024 erstatte hjelpemiddeldatabasen.no. Universell utforming av digitale funksjoner er en naturlig del av prosessen og vi har tett samarbeid med kompetansemiljø på universell utforming og inkluderende design sentralt i NAV. 

Hjelpemiddeldatabasen bygger på en gammel IT-løsning med utdatert teknologi. Dette gjør arbeid med universell utforming utfordrende. Vi har forbedret nettstedet så godt som som mulig. Ytterligere forbedringer vil kreve en redesign og betydelig forbedringer/bytting av plattform og koden. Pga. nettstedets omfang blir dette en stor byrde parallelt med innsatsen på digitaliseringsprosessen.