Tilgjengelighetserklæring for Artsdatabanken.no

 • Artsdatabanken.no
 • ARTSDATABANKEN, organisasjonsnummer 919 666 102
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARTSDATABANKEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Artsdatabanken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det jobbes med å etablere gode alternative tekster for bilder både manuelt og automatisk for en del innhold.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ett stort antall eldre bilder på nettsiden som det er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Det gjeld over 10000 element. 

Innhold som bryter kravet

Flere av våre videoer mangler teksting. Hørselshemmede får ikke tilgang på informasjon i alle våre videoer. Vi har mange videoer produsert over en kort periode der vi ikke har hatt kapasitet til å tekste alt. Vi er i en prosess for å få dette på plass.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere figurer som forklarer biologiske sammenhenger, naturtyper og arters bygning som er lagt inn som bilder. Disse inneholder enkelte ganger mye tekst, og har ikke alltid alternativ tekst. Synshemmede vil ikke ha tilgang på informasjonen i disse figurene. Vi har store mengder bilder av denne typen, og for øyeblikket ikke full oversikt over alle steder en slik løsning er brukt. Vi jobber med å spore opp tilfellene og endre rutiner for tekst i bilde i fremtiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyen for sideinnhold bryter pr. dato med kravet. Brukere som navigerer med tastatur vil måtte navigere innom menyen på hver side før hovedinnhold nås. Det arbeides med å utbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På enkelte sider peker menyen på engel språklig innhold der det er noe blanding av norskspråkelige og engelskspråkelige element.

Innhold som bryter kravet

Enkelte navigasjonelement har forskjellig presentasjon på ulike sider. Vi arbeider med å gjøre dette mer konsekvent.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Artsdatabanken skal følge forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Vi jobber målrettet for at nettjenestene våre skal være tilgjengelige for alle. Nettstedene sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt, og våre utviklere og nettansvarlige jobber tett sammen for å avdekke og utbedre feil og mangler. Nettstedene våre skal ha klart språk og godt strukturert innhold. Vi sjekker nye løsninger opp mot WCAG-kravene før publisering.