Tilgjengelighetserklæring for hsr.as

  • hsr.as
  • HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS AS, organisasjonsnummer 986 106 839

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hsr.as slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knyttet til bilder er dette OK på overordnet teknisk nivå. Vi har selv gått inn og sjekket bilder. Alle bilder i artikler har nå alt-tekst. Det kan forekomme illustrasjoner  på enkeltsider som ikke har dette, det er i så fall unntak på eldre sider.
Vi har også enkelte sider der det ligger PDF med informasjon som ikke er universelt utformet. Vi tar sikte på å revidere disse i løpet av 2023, og gjennom dette arbeidet tilfredstille kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I all hovedsak er hele vårt nettsted på norsk med norsk tekstkode. 1-2 sider er engelsk med engelsk tekstkode. Vi har imidlertid enkelte sider under i fagmenyen, der det knyttet til publiseringer i internasjonale tidsskrifter er lagt korte engelske titler og oppsummeringer på sider med norsk kode. Ved overgang til ny plattform i september 2023, vil vi få mulighet til å styre sprogkode i hver enkelt artikkelseksjon, noe som løser dette.

Konsekvensen for leseren er at vedkommende på vår side vil få en dårlig opplesning av teksten. Ved å følge lenken til faglig artikkel, henvises til side med korrekt sprogkode, og tilsvarende tekst før artikkelen leses opp

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID.

Dette er en feil i plattformen, og vil bli løst ved overgang til ny plattform høsten 2023


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nasjonal nettredaksjon for FNSP har gått gjennom nåværende plattform og analysert opp mot UU-kravene. Dernest har egen redaktør gått gjennom innhold på sidene for å avstemme at innhold er i tråd med UU-krav.

I all hovedsak tilfredsstiller sidene UU-kravene, men for enkelte av sidene og enkelte vedlegg i pdf er det avdekket at alle krav ikke er fullt tilfredsstilt.

For plattformmessige mangler er et oppgitt at dette vil løses ved overgang til ny plattform i september 2023.

For eget innhold og vedlegg, legges opp til en revidering av aktuelle dokumenter og sider gjennom 2023.